Treball final de grau Codi:  21.245    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball final de grau (TFG) culmina el procés d'aprenentatge del Grau de Gestió i Administració Pública. Per aquest motiu, l'assignatura està pensada per tal que al llarg del semestre els estudiants puguin posar en pràctica tant els coneixements com les competències adquirides al llarg del grau, tot perfeccionant-les. Així mateix, aquest treball ha de permetre acreditar als estudiants que disposen de les habilitats necessàries i adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

L'objectiu general del TFG és aprofundir en alguna de les temàtiques tractades en les assignatures teòriques, mitjançant l'elaboració d'un treball de recerca en què es treballaran les competències del grau, amb especial dedicació i aplicació de les adquirides al cursar les assignatures instrumentals.  

Els resultats d'aquest treball final hauran de ser presentats per l'estudiant de manera escrita i de manera oral.

Amunt

L'estudiant ha d'haver cursat (o estar cursant) l'últim semestre del grau. L'assignatura de TFG no es pot cursar simultàniament al Pràcticum.

Amunt

L'estudiant ha d'haver cursat, com a mínim, 60 crèdits d'assignatures bàsiques, 126 d'obligatòries i 26 d'optatives (en total, 212 crèdits).

Un cop superats els 212 crèdits, l'estudiant podrà matricular el TFG des de l'espai Secretaria/Matriculació/Formalització de la matrícula. Les assignatures que computen per al càlcul dels crèdits són les assignatures matriculades i que estan superades, i les assignatures convalidades, encara que no s'hagin incorporat a l'expedient.

Amunt

L'objectiu principal del TFG és que l'estudiant pugui aprofundir en un aspecte concret relatiu a la gestió i administració pública que hagi estudiat en les assignatures del grau. Es tracta de millorar la capacitat d'investigació, anàlisi critica i síntesi a través de la preparació i defensa d'un TFG que tractarà sobre un tema concret d'un dels àmbits prèviament triats per l'estudiant en fer la matrícula.

Aquests àmbits són:

 • Dret i Administració pública
 • Economia i Administració pública
 • Gestió i Polítiques públiques

De l'àmbit escollit, l'estudiant podrà proposar un tema concret i acabar de definir la seva elecció amb l'ajut del director/a. La investigació permetrà a l'estudiant, d'una banda, aprendre a utilitzar correctament les fonts d'informació disponibles en la matèria i, d'altra banda, aplicar a un tema concret les competències en matèria de gestió i administració pública que ha adquirit fins al moment

Objectius

Els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir amb la realització del TFG són els següents:     

 1. Avaluar situacions i recollir, ordenar, tractar i analitzar la informació, tenint en compte els conceptes teòrics, les dades de la investigació, les normes legals i els procediments institucionals. 
 2. Resoldre situacions problemàtiques reals o fictícies.
 3. Programar el propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions i avaluant l'eficàcia del programa de treball.
 4. Sintetitzar la informació i les línies de raonament, i sostenir un argument detallat al llarg del temps. 
 5. Presentar conclusions verbalment i per escrit de forma estructurada  i adequada a l'audiència per a la qual han estat preparades.  
 6. Analitzar la pròpia pràctica i identificar els seus límits  i carències professionals, i assumir la responsabilitat de l'adquisició continuada de coneixements i destreses.

Competències

Competències transversals: 

 • Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. 
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Competències específiques: 

 • Identificar i comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques. 
 • Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents Administracions Públiques. 
 • Identificar els pressupòsits teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans. 
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques. 
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic. 
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques. 
 • Demostrar la capacitat per analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques. 
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública. 
 • Utilitzar les TICs aplicables a la gestió pública. 
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics, i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics. 
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmico-financers de les Administracions Públiques. 
 • Comprendre les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i la seva evolució històrica. 
 • Conèixer els aspectes més rellevants de la història política i social contemporània. 
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració. 
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea. 
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat, particularment en la solució de problemes ètics i morals, dins l'àrea de la gestió i administració pública.

Amunt

A diferència de les assignatures cursades fins ara, no hi haurà aquí un llistat de continguts. No es tracta d'aprendre nous coneixements teòrics, sinó de viure de manera directa l'aplicació dels coneixements ja adquirits per tal de trobar un tema de recerca i elaborar, seguint les pautes establertes en l'avaluació contínua, un TFG.

El TFG haurà de tenir els apartats que s'especifiquen en el material associat a aquesta assignatura, en concret: 

1. Introducció: ha de permetre justificar el tema, és a dir, per què s'ha escollit aquell tema per a l'elaboració del TFG.

2. Desenvolupament de l'objecte (cos): El cos del treball haurà d'incloure, com a mínim, els punts següents:

 • Antecedents bàsics
 • Situació actual
 • Anàlisi amb detall de la problemàtica escollida - situació actual
 • Conclusions o propostes d'actuació
 • Fonts d'informació: bibliografia i documentació utilitzada.

Límit de pàgines: El TFG tindrà un mínim de 25 pàgines i un màxim de 30, sense comptar les fonts d'informació i, si escau, els annexes. 

Cites: El TFG comptarà amb un mínim de 25 notes a peu de pàgina, amb cites de documentació o bibliografia, incloent-hi sentències, legislació, informes, articles de revistes especialitzades, etc. correctament citades i ordenades al final del TFG.

Documentació i bibliografia: El TFG comptarà amb un mínim de 25 referències bibliogràfiques o documentals, incorporades al final del TFG.

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF

Amunt

Fases

El TFG es desenvoluparà en cinc fases:

 1. Elecció de l'objecte d'investigació: S'assignarà a cada estudiant un/a director/a especialitzat/da en l'àmbit triat per l'estudiant i que s'encarregarà de guiar-lo en el desenvolupament del TFG. Amb l'orientació del/de la director/a, i partir de la proposta inicial que es va fer en matricular el TFG, l'estudiant haurà de justificar l'objecte de la seva investigació, en un màxim de 20 línies. 
 2. Índex analític, bibliografia i fonts documentals.
 3. Primer esborrany del TFG (extensió màxima: 10 pàgines).
 4. TFG definitiu: El treball final tindrà una extensió mínima de 25 pàgines (sense comptar la bibliografia, els annexes i altres fonts documentals) i una extensió màxima de 30 pàgines (sense comptar la bibliografia, els annexes i altres fonts documentals). No es corregiran els treballs que superin aquesta extensió.
 5. Defensa oral del TFG: La defensa oral serà virtual. La defensa es portarà a terme davant d'una comissió avaluadora formada per dos experts en temes de gestió i administració pública.

Calendari

En el calendari de l'aula trobareu les dates clau per a l'elaboració del TFG. Caldrà respectar aquest calendari per a poder finalitzar a temps el treball de recerca.

Aspectes formals

 1. Redactat: El llenguatge escrit és el vehicle per comunicar allò que sabem i una adequada exposició d'allò que volem dir requereix de la seva correcta redacció. En conseqüència, el TFG haurà d'estar redactat en un llenguatge clar i precís, amb una bona estructura gramatical. La puntuació haurà de ser adequada i s'hauran d'evitar les frases massa llargues. És molt recomanable fer paràgrafs de no més de 20 línies. D'altra banda, cal tenir present la mala impressió que causa en el lector un text amb faltes d'ortografia, sobretot tenint en compte que es disposa de correctors en els propis processadors de text.
 2. Cites: Un aspecte important del TFG és la documentació i les fonts d'informació. L'investigador ha de documentar-se i accedir a les millors fonts d'informació disponibles. Cal evitar el "tallar i enganxar" fragments d'obres o documents aliens, fent passar per pròpies les creacions intel·lectuals d'altres. Això no vol dir que no es puguin reproduir correctament els textos d'altres autors, però sempre s'ha de citar correctament la font de la informació que s'analitza i, si s'utilitza en la seva literalitat, posar-la entre cometes.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Avaluació contínua

A banda de les notes parcials obtingudes al llarg del semestre, el TFG serà defensat en públic pels estudiants davant d'una comissió avaluadora formada per dos experts en temes de gestió i administració pública.

La defensa o exposició serà virtual, i tindrà una durada màxima de 15 minuts.

La nota final del curs serà la que estableixi la comissió d'avaluació en la sessió corresponent de defensa.

Avaluació final

En el moment d'avaluar els TFG es valorarà:

 • La cita correcta de les fonts d'informació utilitzades.
 • La bona redacció i coherència dels treballs.
 • La claredat expositiva, la coherència i el raonament de les conclusions a les quals s'arribi.

Després de la defensa oral, els treballs podran rebre les qualificacions següents:

 • A (qualificació molt bona)
 • B (qualificació bona)
 • C+ (qualificació suficient)
 • C- (qualificació insuficient)
 • D (qualificació molt baixa)
 • N (no s'emet qualificació)

Amunt