Fonaments de comportament polític Codi:  21.247    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està plantejada com una introducció a l'anàlisi del comportament polític, una branca de coneixement específica dins de la ciència política, amb punts de connexió amb d'altres disciplines de les ciències socials (com ara la psicologia, la comunicació, la sociologia, etc.). L'assignatura es divideix en tres blocs temàtics diferents que cobreixen les grans àrees d'estudi principals del comportament polític: la participació política, l'opinió pública i l'anàlisi del comportament electoral. 

L'objectiu de l'assignatura és aportar les eines necessàries - tant conceptuals com metodològiques - per a comprendre el paper dels ciutadans dins del sistema polític. Per una banda, es tracten qüestions relacionades amb els sentiments, les opinions i les actituds dels ciutadans envers la política (què pensen, què saben, què pensen que saben, etc.). Per l'altra, s'analitza allò que fan els ciutadans en relació a la política (com participen, com voten / s'abstenen, com s'informen, etc.) i perquè ho fan. Per analitzar aquests fenòmens, caldrà que l'estudiant es familiaritzi amb alguns instruments habituals per a l'estudi del comportament polític com són els sondejos o les enquestes d'opinió pública. 

En conjunt, l'assignatura pot resultar d'interès per a tots aquells estudiants que vulguin aprofundir en l'anàlisi de la política i tinguin curiositat per saber com s'enfoquen des d'una perspectiva científica fenòmens que vivim o experimentem cada dia com a ciutadans/es.

Amunt

Fonaments de comportament polític és una assignatura optativa que dóna continuïtat al bloc d'assignatures de ciència política. És una assignatura amb vocació empírica, en la qual és habitual l'anàlisi d'enquestes d'opinió, per la qual cosa connecta també amb les assignatures metodològiques del grau.

Amunt

És recomanable disposar d'uns coneixements bàsics d'anàlisi de dades.

Amunt

Competències transversals:

 • Us i aplicació de les TIC's a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de les institucions polítiques, els actors públics i el sistema polític, així com el paper que hi juguen els ciutadans.
 • Desenvolupar i posar en pràctica mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a comprendre la política i les polítiques públiques.
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració, en el seu context històric, polític i social.
 • Generar coneixement pràctic i teòric rellevant en el camp de les ciències socials a partir de fonts de dades primàries i secundàries, aplicant els instruments analítics més pertinents en funció dels objectius definits.*
 • Analitzar dades empíriques per a generar coneixement significatiu en el camp de les ciències socials.*

Amunt

Els continguts de l'assignatura presenten el comportament polític com a disciplina d'estudi dins de les ciències socials i, en particular, de la ciència política. S'estructuren al voltant de tres grans blocs, que engloben (1) la participació política, (2) l'opinió pública i (3) l'anàlisi del comportament electoral.

 • El comportament polític com a camp d'estudi
  • Què és i per a què serveix?
  • Història i desenvolupament de la disciplina
 • La participació política
  • Definició de participació política
  • Tipologies de participació i participants
  • El vot
  • La protesta
 • L'opinió pública
  • La cultura política i l'opinió pública
  • Com es mesura l'opinió pública?
  • La cultura política i la cultura cívica
  • És racional l'opinió pública?
  • Els mitjans de comunicació i l'opinió pública
  • Les funcions de popularitat
  • Importa l'opinió pública?
  • La ideologia
 • El comportament electoral
  • Com estudiem el comportament electoral de les persones?
  • Models de vot: plantejaments i revisions
  • L'escola de Columbia
  • L'escola de Michigan
  • Les clivelles
  • El model racional o espacial
  • El vot per temes
  • El pes dels factors externs
  • El pes dels factors institucionals
  • Geografia i vot

Amunt

Material Suport

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La UOC recomana el model d'avaluació continuada ja que permet seguir un ritme de treball rigorós i organitzat, i acaba oferint millors resultats acadèmics. L'avaluació contínua d'aquesta assignatura consistirà en 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC) que es plantejaran al principi de cada mòdul i que s'hauran de presentar en les dates indicades en el calendari del curs.

El sistema d'Avaluació Continuada (AC) pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls i els materials complementaris que s'indiquin, atès que per assolir els objectius de l'assignatura cal l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'hi exposen. El seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original. Cal que els documents i materials tant d'Internet com d'un altre format que es puguin consultar siguin especificats i referenciats a la PAC. En cas de no ser així, la qualificació corresponent serà una D i l'estudiant no podrà continuar amb l'Avaluació Continuada.

Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la manera:

 • Per poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar totes les PAC de l'assignatura. La nota final de l'AC serà el resultat del càlcul de la mitjana de totes les PAC.
 • La qualificació final de C-/D s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superat.
 • La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PAC realitzades).
 • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PAC.

Amunt

L'avaluació final d'aquesta assignatura consistirà en una prova presencial escrita, on s'haurà d'acreditar que s'han assolit els objectius de l'assignatura. El seguiment o no de l'AC determinarà la denominació i el contingut d'aquesta prova presencial.

 • Els estudiants que hagin superat l'avaluació contínua satisfactòriament (A, B, C+) hauran de realitzar la Prova de síntesi. La Prova de Síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora i versarà sobre els continguts treballats a l'assignatura durant l'Avaluació Contínua. La nota que s'obtingui en aquesta prova final farà encreuament amb la nota d'AC i donarà lloc a la qualificació final de l'assignatura.
 • La resta d'estudiants (qualificacions N, C- o D a l'Avaluació Contínua) hauran de superar l'Examen final. L'examen final és una prova presencial escrita, de dues hores de durada i anònima pel corrector, on cal acreditar que s'han assolit els objectius de l'assignatura, tal com es descriuen en aquest pla docent. L'estudiant que prefereixi superar l'assignatura per la via d'examen també ha de llegir les GES i treballar les lectures dels materials obligatoris.

 

Amunt

La qualificació de les PAC anirà acompanyada d'un feedback per part de l'equip docent, que pot prendre diferents formes (des de documents de solucions fins a comentaris generals o  individualitzats) amb l'objectiu de facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant.

Amunt