Tributs locals Codi:  21.249    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura està dedicada a estudiar els diferents tributs que conformen el sistema tributari local dels ens locals, és a dir, els municipis, les entitats supramunicipals (com les províncies, les àrees metropolitanes o les associacions municipals) i les entitats inframunicipals. En concret, se centrarà l’atenció en el cas dels impostos dels municipis, ja que, en primer lloc, són els ens locals amb les competències més grans sobre aquest tema;, en segon lloc, els municipis són els únics ens locals que poden establir- i en alguns casos han establir- impostos propis; i, finalment, els impostos són els tributs més importants d’aquest tipus d’ens locals.
En concret, el primer Mòdul es destina a analitzar el seu context, estudiant el sistema tributari local. Així, després d'examinar l'autonomia financera de les entitats locals, es donen a conèixer els diferents recursos que conformen les seves hisendes, amb la finalitat de centrar seguidament l'atenció en la configuració general del seu poder tributari. En concret, aquestes diferents entitats previstes pel TRLRHL són els municipis, les províncies, altres entitats supranacionals (amb alguna previsió específica per a les àrees metropolitanes) i les entitats inframunicipals.

Així mateix, després de valorar els seus principis, límits i trets fonamentals, s'inicia l'estudi del concepte i les característiques essencials de les diferents categories de tributs locals (les taxes, les contribucions especials, els impostos i els recàrrecs sobre tributs de les CCAA o d'altres entitats locals), especificant quins d'ells poden establir i exigir cadascuna de les diferents entitats locals que contempla el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (el qual conté la regulació bàsica que l'Estat ha aprovat sobre aquest tema).

Finalment, aquest primer mòdul es tanca amb l'estudi dels sistemes tributaris en si mateixos, analitzant essencialment les previsions que ordenen l'establiment i la regulació dels seus tributs i examinant com opera la seva aplicació i revisió. Finalment, es destacaran els règims tributaris específics que operen en determinats territoris, ja que, més enllà dels forals, existeixen previsions especials per a les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, Madrid i Barcelona.

Seguidament, en el segon mòdul s’inicia l'estudi en profunditat de cadascun dels diferents recursos tributaris de forma individual, començant per l'anàlisi de dos dels impostos d'exigència obligatòria per part dels municipis. En primer lloc, l'Impost sobre Béns Immobles, que grava la propietat dels immobles situats en el terme municipal, així com altres drets reals limitatius del domini. I, a continuació, l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que grava l'exercici d'activitats econòmiques empresarials, professionals o artístiques. Tots dos impostos són de gestió compartida entre l'Administració tributària de l'Estat, encarregada de la gestió censal i inspecció, i els ajuntaments que s'encarreguen de la gestió tributària.

Per la seva banda, el tercer mòdul es destinarà a l'estudi de l'últim dels impostos que han d'exigir els municipis de forma obligatòria, és a dir, l'Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica. A continuació, s'iniciarà l'examen dels tributs que poden establir amb caràcter potestatiu, començant amb l'anàlisi de l'Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedats de caça i pesca) i seguint amb l'examen en profunditat de l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres.

Finalment, en el quart mòdul es tancarà l'estudi dels tributs locals amb l'examen detallat de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, impost municipal d'exacció potestativa, el fet imposable del qual està constituït per l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana al moment de la transmissió de la seva propietat, o de la constitució o transmissió d'un dret real limitatiu de domini. En aquest mòdul també s'estudiaran altres ingressos locals, com són les taxes i contribucions especials, així com els preus públics (ingressos no tributaris). Finalment, s'identificaran els ingressos tributaris d'altres entitats locals, especialment els de les Diputacions Provincials.

Amunt

Objectius

1. Identificar els diferents recursos de les entitats locals i conèixer els seus trets essencials.
2. Tenir clar l'establiment del poder tributari local i comprendre les seves principals manifestacions.
3. Conèixer els trets essencials dels diferents tributs locals (impostos, recàrrecs sobre impostos autonòmics o d'altres entitats locals, taxes i contribucions especials) i saber de quins poden disposar les diferents entitats locals (els municipis, les províncies, altres entitats supranacionals i les entitats inframunicipals).
4. Determinar les principals característiques dels sistemes tributaris locals i conèixer com ha d'operar l'establiment, l'aplicació i la revisió dels diferents tributs.
5. Saber les diferents especialitats que es preveuen en la regulació dels sistemes tributaris locals en determinats territoris.
6. Conèixer la naturalesa, el funcionament i els principals elements de l'Impost sobre Béns Immobles.
7. Assimilar el contingut i règim jurídic de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i saber determinar la quota municipal.
8. Identificar les diferents competències de la gestió compartida de l'Impost sobre Béns Immobles i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
9. Identificar l'objecte, l'estructura i les característiques de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
10. Analitzar els aspectes i elements essencials de l'Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedats de caça i
pesca).
11. Conèixer l'aplicació i el règim jurídic de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
12. Estudiar el fet imposable i altres elements de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
13. Assimilar la naturalesa i règim jurídic de les taxes i els preus públics, i saber diferenciar quan procedeix el seu establiment.
14. Examinar l'objecte i la imposició de les Contribucions Especials, així com el procediment de càlcul de les quotes.
15. Identificar i conèixer els principals recursos tributaris d'altres entitats locals, especialment de les Diputacions Provincials.


Competències
Competències transversals:
  • Us i aplicació de les TIC’s a l'àmbit acadèmic i professional.
  • Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
  • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques:

  • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
  • Conèixer la estructura, organizatció i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
  • Identificar els presupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
  • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques.
  • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
  • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques.
  • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

Amunt

Mòdul 1. El sistema tributari local
1. L'autonomia financera dels ens locals 
2. Els recursos de les entitats locals 
3. El poder tributari local 
4. Els tributs locals 
5. Els sistemes tributaris locals

Mòdul 2. L'IBI i l’IAE
1. L'Impost sobre Béns Immobles
2. L'Impost sobre Activitats Econòmiques

Mòdul 3. L'IVTM, l'Impost sobre Despeses Sumptuàries (modalitat de vedats de caça i pesca) i l'ICIO 
1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
2. L'Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedats de caça i pesca) 
3. L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Mòdul 4. L'IIVTNU i altres ingressos tributaris locals
1. L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
2. Altres ingressos tributaris locals

Amunt

Material Suport

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua es composa de quatre proves d'avaluació contínua (PACs) que s'aniran enunciant al llarg del curs en els terminis especificats al calendari de l'aula. Cada PAC es composa d'un test de deu preguntes i de dues activitats de diferent naturalesa: casos pràctics, elaboració de quadres o esquemes, comentaris de normativa o de jurisprudència... La darrera PAC pot consistir en la participació en un debat, elaboració d'un informe, etc.

Les PAC han de ser lliurades dins dels terminis fixats, i que són coneguts des del primer dia del semestre, a través, a més del calendari, d'aquest Pla Docent. En qualsevol cas, el termini de lliurament de cadascuna de les activitats és improrrogable.

El consultor facilitarà unes solucions tipus als exercicis proposats. Cal ressaltar que la finalitat bàsica d'aquestes solucions tipus és que l'estudiant les pugui contrastar amb les seves pròpies respostes i detecti els seus possibles errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

En tot cas, la simple presentació de les PAC no implica superar l'avaluació, sinó que és necessari que les solucions s'adeqüin als objectius plantejats pel consultor (tenint en compte que en les respostes facilitades es valora tant la correcció de les mateixes com l'argumentació jurídica utilitzada).

Els enunciats, instruccions i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC, tenint present que l'activitat s'ha de resoldre una vegada estudiada la matèria de referència.

El seguiment de l'Avaluació Contínua pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls, d'acord amb els itineraris d'aprenentatge establerts.

La qualificació final d'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball de l'estudiant realitzat durant el curs.

A aquests efectes, es ponderaran els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura. Les qualificacions finals d'AC s'establiran de la següent manera:

- Per poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o Al'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per superar l'AC, havent de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (com a mínim 50% d'exercicis lliurats) però no l'han superada.

- La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC i afectarà a tots els estudiants implicats (amb independència del nombre de PACs realitzades).

- La qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PACs.

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, i seguint les indicacions del pla docent. La UOC disposa de mecanismes i eines de detecció de plagi i còpia. Per ajudar a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la Guia d'elaboració de les PACs disponible en l'apartat "Recursos de l'aula". En casos de plagi, còpia o mal ús del sistema d'AC, la qualificació corresponent serà una D. L'estudiant podrà continuar fent l'AC, però haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

D'altra banda, com ja s'ha assenyalat, al finalitzar l'avaluació contínua, s'obrirà durant uns dies el període de síntesi en l'espai de l'aula habilitat a aquests efectes. Durant aquest període, el consultor farà balanç del que s'ha treballat durant el semestre, al temps que els estudiants podran plantejar els dubtes oportuns relatius a l'assignatura.

Amunt

Avaluació contínua

Aquest semestre, els estudiants que han seguit i superat l'avaluació contínua no han de realitzar cap prova final. La nota de l'AC serà la nota final de l'assignatura. 

Examen final

Els estudiants que no superin o no hagin seguit l'avaluació contínua (qualificacions C-, D o N), han de presentar-se a un examen final.

Per a aquells estudiants que no hagin seguit o superat l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en l'examen final.

L'examen final durarà 2 hores i consta de quatre preguntes de desenvolupament. Abans de finalitzar el semestre, els professors facilitaran més informació als estudiants sobre el mateix.

Amunt