Fonaments de l'Administració Electrònica Codi:  21.251    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Administració electrònica té un caràcter polièdric en la mesura que, per tal d'avançar en el seu desenvolupament, no n'hi ha prou amb incorporar els mitjans electrònics en l'activitat de les administracions públiques, sinó que també és necessari un canvi en la cultura administrativa impulsat per un lideratge clar i decidit i acompanyat d'un marc regulador. El dret constitueix un element necessari a l'hora d'impulsar el desenvolupament de qualsevol projecte d'Administració electrònica. 

En aquesta assignatura s'estudien les bases de la regulació de l'administració electrònica i, en particular, la seva concreció en el procediment administratiu. També s'analitza la normativa reguladora del govern obert mitjançant la qual es pot ampliar la transparència pública i enfortir la participació ciutadana a l'Administració pública. 

Amunt

Objectius

 • Conèixer les principals aplicacions dels mitjans electrònics en el funcionament de les administracions públiques i en les seves relacions amb la ciutadania.
 • Saber utilitzar els conceptes bàsics relacionats amb l'ús dels mitjans electrònics a l'Administració pública.
 • Familiaritzar-se amb el règim jurídic que regula l'ús dels mitjans electrònics a l'Administració pública.
 • Identificar els problemes jurídics que es plantegen en el moment d'implementar un determinat projecte d'administració electrònica.
 • Cercar la regulació i la normativa aplicable en matèria d'administració electrònica. 
 • Valorar la viabilitat pràctica d'un projecte d'administració electrònica, des del punt de vista jurídic, en funció de l'entorn en qual s'hagi de posar en marxa.

Competències

Competències transversals: 

 • Us i aplicació de les TIC's a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques: 

 • Identificar i comprendre l'estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques. 
 • Conèixer l'estructura, organizatció i funcionament de les diferents Administracions Públiques. 
 • Identificar els presupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans. 
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les Administracions Públiques. 
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública. 
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques. 
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

Amunt

Aquesta assignatura és conforma de tres mòduls:

 1. Bases de l'administració electrònica.
 2. Procediment administratiu electrònic.
 3. El govern obert

Amunt

Material Suport

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Aquesta assignatura contempla la possibilitat de superar-la a través de dues vies: seguint una avaluació continuada, és a dir, a partir de diverses proves al llarg del semestre més una prova de síntesi; o seguint una avaluació única, amb la realització d'una prova final (o examen).

El professorat d'aquesta assignatura encoratja als estudiants a seguir l'avaluació continuada per poder assolir un millor procés d'aprenentatge.

L'avaluació continuada es caracteritza per una valoració contínua i al llarg de tot el semestre del procés d'aprenentatge dels estudiants. Com ja s'ha dit, aquesta és l'opció més recomanada tractant-se d'una assignatura inclosa dins d'un grau com aquest.

L'avaluació continuada estarà dividida en 3 proves (PAC's), a més de la prova de síntesi.

Seguir l'avaluació continuada implica que l'estudiant es compromet a realitzar totes les proves d'avaluació continuada. En el cas que els estudiants no lliurin alguna de les proves avaluatives, pot continuar realitzant les PAC's d'avaluació continuada, però haurà d'acollir-se a l'examen final, com si fos un alumne d'avaluació única.

La valoració de les activitats es realitzarà segons el criteri d'A, B, C, D, on:

- A és una activitat molt bona que aporta novetats i originalitat als coneixements adquirits.

- B correspon a una bona activitat que aconsegueix amb qualitat els objectius previstos.

- C+ és una activitat correcta que assoleix els objectius mínims.

- C- és una activitat metodològicament correcta però que no assoleix els objectius materials mínims.

- D suposa una no-superació dels objectius proposats, o una pràctica deficient o bé un plagi.

- N no s'emet qualificació.

Per superar l'avaluació continuada caldrà obtenir com a mínim, sumant les notes de les tres activitats, una C+.

En cas que algun estudiant que segueix l'avaluació continuada no superi alguna PAC, s'haurà de presentar a l'examen final.

La prova de síntesi consistirà en una prova presencial (en les dades establertes) que versarà sobre tots els continguts de l'assignatura tant els treballats en les diferents proves avaluatives com els que es tracten els mòduls objecte d'estudi.

Al final de curs estarà disponible un "espai de síntesi" on es podran resoldre dubtes i comentaris sobre l'assignatura. 

Amunt

Tot i que és aconsellable que els estudiants optin per l'avaluació continuada, hi ha la possibilitat de superar l'assignatura a través de la realització d'una única prova. Aquesta prova tindrà el format d'examen de dues hores durada i serà presencial. En aquesta es demanarà exposar i reflexionar sobre els continguts desenvolupats al conjunt de mòduls.

Amunt

Al tractar-se d'una avaluació continuada, la resolució de cada PAC comportarà una qualificació i una correcció individualitzada. A més, es farà un retorn de les PAC realitzades.

Amunt