Llengua A I (català) Codi:  21.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua A I (català) aborda els conceptes bàsics en relació amb la varietat estàndard del català, els recursos indispensables per a resoldre dubtes lingüístics i també aspectes ortogràfics, morfològics i sintàctics de la llengua catalana, tant des d'un punt de vista teòric com pràctic, sempre tenint present l'activitat traductora. Així mateix, en l'assignatura es treballa la producció, la revisió i la traducció de textos.

Amunt

Aquesta assignatura és la primera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. La superació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per a poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics i tecnològics, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest tingui els nivells C1 o C2 de català o equivalents.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballa els objectius següents, que són objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

- Dominar coneixements gramaticals avançats de llengua catalana.
- Conèixer i usar adequadament les fonts de referència: obres descriptives i prescriptives, diccionaris d'ús, diccionaris normatius i altres recursos digitals.
- Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
- Adquirir les eines i la capacitat necessària per a estar a l'avantguarda del camp d'estudi.
- Adquirir la competència lingüística necessària per a fer front a la traducció de textos.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, les destreses i els coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís vers el rigor i la qualitat en l'exigència professional.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per a documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

Les varietats lingüístiques, la normativa i recursos lingüístics
- La llengua i les varietats lingüístiques
- La normativa i les obres normatives
- Els recursos lingüístics per a professionals de la llengua

Els nous canvis ortogràfics i les gramàtiques de la llengua catalana
- Els nous canvis ortogràfics
- Les gramàtiques de la llengua catalana
- L'article neutre el i la seva forma inadequada lo
- La flexió nominal i la concordança entre nom i adjectiu. Casos conflictius

Qüestions de morfosintaxi (I): els verbs
- La morfologia verbal
- Les formes no personals del verb i les perífrasis verbals
- La  correlació entre els temps verbals
- La concordança entre el subjecte i el verb
- L'oració passiva
- Els verbs ser i estar
-
Pràctica de traducció

Qüestions de morfosintaxi (II): els pronoms i l'ordre dels elements a la frase
- Els pronoms personals forts i altres casos
- Els pronoms relatius i la duplicació pronominal
- Els pronoms febles
- L'ordre dels elements a la frase

El panorama actual de la llengua catalana
- Els lingüistes més importants del moment
- Estar al dia de les novetats lingüístiques
- Revisió de continguts

Amunt

Pompeu Fabra i la codificació del català PDF
Metodologia de la traducció PDF
Lingüística textual PDF

Amunt

Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. (2008). El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Edicions Castellnou.

Altres lectures complementàries.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt