Competències TIC Codi:  21.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Competències TIC, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries obligatòries del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital que es realitza en equip es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

El projecte digital en equip es realitza sobre un tema vinculat a l'àmbit de la traducció i interpretació per tal d'anar-se introduint en aquest àmbit de coneixement.

La superació de l'assignatura Competències TIC en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. Les competències a assolir són les següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

D'acord amb la Memòria del Grau, les competencias queden definides com:

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.


COMPETENCIAS GENERALES
G1: Gestionar, analizar, interpretar y sintetizar información de fuentes diferentes para desarrollar la profesión.
G2: Desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E8: Identificar los contextos de la inserción profesional y aplicar los conocimientos de lenguas, traducción, lingüística y procesamiento del lenguaje en actividades profesionales específicas
E11: Asesorar a organizaciones e instituciones sobre cuestiones lingüísticas.
E13: Dominar las herramientas informáticas aplicadas a las lenguas, traducción, interpretación y documentación, e identificar las potencialidades de los entornos virtuales de comunicación.
E14: Tener destrezas para documentarse, buscar, seleccionar y gestionar la información.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi. 

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital


Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en un entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació a la xarxa


 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital
 • Eines i recursos en línia per a traductors


Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico DAISY
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico EPUB 2.0
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico MOBIPOCKET
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico KARAOKE
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico HTML5
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico OAI-MPH
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Planificar el estudio en línea Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Nociones de tecnología digital Web
Orientacions sobre els debats virtuals XML
Orientacions sobre els debats virtuals DAISY
Orientacions sobre els debats virtuals EPUB 2.0
Orientacions sobre els debats virtuals MOBIPOCKET
Orientacions sobre els debats virtuals KARAOKE
Orientacions sobre els debats virtuals HTML5
Orientacions sobre els debats virtuals PDF
Orientaciones sobre los debates virtuales XML
Orientaciones sobre los debates virtuales DAISY
Orientaciones sobre los debates virtuales EPUB 2.0
Orientaciones sobre los debates virtuales MOBIPOCKET
Orientaciones sobre los debates virtuales KARAOKE
Orientaciones sobre los debates virtuales HTML5
Orientaciones sobre los debates virtuales PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Guía básica de edición de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
El proyecto digital en equipo Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Repositorio de herramientas digitales (Toolkit) Web
Comunicación en la red Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Composición y redacción de la información digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Pautas para optimizar la organización de la información digital Web
Búsqueda y localización de información por internet Web
Traducción colaborativa en línea con WordFast Anywhere Web
Traducció col·laborativa en línia amb WordFast Anywhere Web

Amunt

 • Orientacions sobre els debats virtuals
 • El projecte digital en equip
 • Procés de cerca i localització de la informació per Internet
 • Composició i redacció de la informació digital
 • Nocions de tecnologia digital
 • Google Drive com a suport del treball col¿laboratiu
 • @ctitud digit@l
 • Treball en equip en entorns virtuals: Timeline Audiovisual
 • Treball en equip: desenvolupament metodològic
 • Guia d'eines ofimàtiques
 • Eines i recursos en línia per a traductors
 • Introducció a l'ús d'OmegaT


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt