Intro. a la Lingüística Aplic. i a la Trad. B-A (ang-cat) Codi:  21.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)" forma part del bloc de matèries de formació bàsica del grau i té assignats 6 crèdits ECTS. És el primer contacte de l'estudiant amb la traducció des d'una doble perspectiva teòrica i pràctica.

La part de teoria incideix en els conceptes de la traductologia i de la lingüística necessaris per poder endinsar-se en la pràctica traductora i introduir-se en l'estudi de la traducció i la interpretació. D'altra banda, ofereix les eines per justificar la presa de decisions traductològiques en les activitats. Aquesta fonamentació teòrica es complementa amb una iniciació a la pràctica a través de la traducció de textos divulgatius i en registre estàndard, com a exemples de tres àmbits temàtics: textos periodísticos, tècnics i literaris. Les activitats d'aquesta part pràctica suposen una introducció a algunes de les especialitats de traducció que es treballaran en els diferents cursos del grau. 

Amunt

Atès el caràcter introductori de l'assignatura, no es requereixen coneixements previs.

 

Amunt

Objectius

 1. Conèixer els conceptes fonamentals per a la pràctica de la traducció.
 2. Descobrir les diferents perspectives teòriques sobre la traducció.
 3. Proporcionar recursos i estratègies de traducció aplicables als textos periodístics, tècnics i literaris, i a la traducció en general.
 4. Reflexionar sobre els llenguatges d'especialitat.
 5. Introduir la terminologia i el treball terminològic.

Competències

Que els estudiants puguin:

 1. Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que calen per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en la seva àrea d'estudi.
 2. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar-se en la professió.
 3. Tenir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 4. Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 5. Tenir la capacitat d'analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 6. Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

 1. Traducció i traductologia
 2. Conceptes fonamentals per a l'estudi de la traducció
 3. Traducció de textos periodístics
 4. Lingüística aplicada a la traducció
 5. Introducció a la traducció de textos tècnics i a la terminologia especialitzada
 6. Traducció, cultura i ideologia
 7. Traducció de textos literaris


Amunt

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric, en el que s'exposa la informació relacionada amb el tema estudiat. Tots els mòduls disposen d'un apartat amb bibliografia recomanable per poder ampliar els coneixements que s'ofereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt