Llengua A II (català) Codi:  21.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua A II (Català) pretén proporcionar a l'estudiant els coneixements avançats sobre la llengua i la normativa catalanes necessaris per poder produir, revisar i traduir textos en català amb èxit, com a continuació de Llengua A I (Català). La matèria tracta, de manera teòrica i pràctica, dels aspectes relatius als signes de puntuació, a les convencions lingüístiques i tipogràfiques que afecten la redacció, i als recursos especialitzats de la llengua catalana, i posa especial èmfasi en l'estudi de les qüestions lingüístiques que generen més errors i inadequacions en l'activitat traductora, tenint en compte les novetats introduïdes per l'Institut d'Estudis Catalans.

Amunt

Llengua A II (Català) forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC - UVic-UCC). Aquesta matèria és la segona del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del dit grau. L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Dominar la normativa catalana és un requisit bàsic per poder traduir cap al català. Per tant, aquesta assignatura prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, tot i que els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli de camps professionals, com l'assessorament lingüístic, la docència, la recerca, etc. Per tant, aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics i tecnològics, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi, almenys, el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

Es recomana haver cursat i superat l'assignatura Llengua A I (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Dominar aspectes estilístics avançats de llengua catalana.
 • Dominar els aspectes lingüístics més conflictius de la traducció cap al català.
 • Conèixer i usar adequadament recursos lingüístics: diccionaris especialitzats, enciclopèdies, corpus, llibres d'estil, etc.
 • Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
 • Consolidar la competència lingüística necessària per fer front a la traducció de textos.

 

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, les destreses i els coneixements segons els estàndards de la professió.

 

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

 

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

Mòdul 1. Recursos lingüístics

- Introducció a la lexicografia

- Tipus de recursos lingüístics: classificació i visió crítica

- Ús avançat dels recursos lingüístics en línia, en especial, del DIEC2

- Les novetats de l'IEC: la gramàtica  (GIEC) i l'ortografia normatives

 

 Mòdul 2. Inadequacions morfosintàctiques i lèxiques
-Inadequacions morfosintàctiques i canvis introduïts per la GIEC

* Coordinació de verbs amb règims diferents i zeugmes
* Usos incorrectes de locucions prepositives
* Règims verbals

- Inadequacions lèxiques
* Falsos amics per interferència castellà/català
* Confusions semàntiques
* Neologismes i estrangerismes
* Formes dobles

Mòdul 3. Aspectes controvertits de normativa

- Ús de per i per a
* Estat de la qüestió: modificacions introduïdes per la GIEC (perspectiva actual)
* Situació anterior a la publicació de la GIEC i causes: aportacions de Fabra i d' autors posteriors (perspectiva diacrònica)

-Canvi i caiguda de preposició
* Problemàtica i casos
* Límits del canvi i la caiguda de preposicions
* Matisos introduïts per la GIEC


-Concordança del verb haver-hi
* Estat de la qüestió
* Tractament en les diferents obres

Mòdul 4. Convencions

- Criteris d'ús de majúscules i minúscules

- Formació i criteris d'ús de les abreviacions: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols

- Escriptura de nombres

- Recursos tipogràfics i marques d'èmfasi: usos de la cursiva, la rodona, la negreta i les cometes

- Aprofundiment en els usos dels signes de puntuació, en especial, la coma

 

Mòdul 5. Llengua, gènere i sexe

- Reflexió crítica al voltant del llenguatge inclusiu i no sexista

 

Continguts transversals que s'aborden en els diferents mòduls

- Ús lúdic i creatiu de la llengua

- Introducció a la traducció castellà-català

- Criteris de traducció castellà-català de topònims i antropònims

- Traducció castellà-català de llenguatge figurat i metàfores

Amunt

La traducció entre el castellà i el català PDF
Lexicografia PDF

Amunt

 

 

 • Cervià, C.; Casals i Martorell, D. (1999). "Aproximació al fenomen de la concordança del verb 'haver-hi'". Llengua i ús, 15, 11-21.
 • Espinal, M. T. (2006). Diccionari de sinònims de frases fetes. Barcelona/València: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions/Publicacions de la Universitat de València/Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Disponible en línia a http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2006/89642/Diccionari_sinonims_Espinal_a2006.pdf.
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana (GIEC). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 • Institut d'Estudis Catalans (2018). Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Disponible en línia a https://geiec.iec.cat.
 • Institut d'Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana (GBU). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Ortografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Disponible en línia a https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf.
 • Macià i Guilà, J. (2007). "La tasca era enorme (els falsos amics)". Llengua nacional 58: 19-27.
 • Mestres, J. M.; Costa, J.; Olivé, M.; Fité, R. (2007). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial/Associació de Mestres Rosa Sensat/Universitat de Barcelona/Universitat Pompeu Fabra. Disponible en línia a https://estil.llocs.iec.cat.

Aquest material es complementarà amb altres referències que s'indicaran convenientment.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt