Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) Codi:  21.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’assignatura pretén familiaritzar l’alumnat, d’entrada, amb els procediments i estratègies més habituals a l’hora de traduir un text a una altra llengua i, també, amb les eines de consulta i recursos bàsics necessaris per exercir la tasca traductora amb el grau d’exigència que requereix la professionalització d’aquesta activitat.

Un cop feta i consolidada la primera aproximació a la base metodològica de l’assignatura, es realitzaran activitats de traducció de textos semiespecialitzats sobre els temes que apareixen a l’apartat de continguts. Paral·lelament, s’introduirà la pràctica amb eines de traducció assistida per ordinador.  

Amunt

Objectius:

 • Reflexionar sobre la competència traductora.
 • Reflexionar sobre el funcionament de les solucions de traducció. Es pot traduir el mateix text de maneres diferents segons les variables de tipologia textual, encàrrec de traducció, efecte sobre el públic receptor o reptes concrets (manca d’equivalència exacta, jocs de paraules, referents culturals...).
 • Familiaritzar-se amb les tècniques o estratègies de traducció per solucionar problemes concrets.
 • Evitar criteris subjectius a l’hora de fer una traducció o revisar-la.
 • Aprendre els criteris bàsics per documentar-se correctament.
 • Introduir temes d’especialitat.
 • Practicar amb eines de traducció assistida per ordinador.

 

Competències:

 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d’una manera professional, i que posseeixin les competències que se solen demostrar mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins del seu àmbit d’estudi.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació

Amunt

1.            Estratègies i recursos de traducció

2.            Traducció de textos tècnics i científics

3.            Traducció de textos artístics

4.            Traducció de textos literaris

5.            Traducció assistida per ordinador

Amunt

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català) PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt