Llengua B III (Anglès) Codi:  21.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

English 3 (Lengua B-III Inglés) is designed to further reinforce students’ knowledge and usage of the English language, as well as the specific skills required for training in the fields of translation, interpreting and applied languages. Starting from the B2 (Advanced) level of the Common European Framework for Reference for Languages, this subject prioritizes the boosting and monitoring of students’ communicative skills in a dynamic and interactive environment through reading, studying and practicing grammar, writing, listening and speaking.

Amunt

OBJECTIVES:

Speaking: Students will prepare an oral presentation based on one of the open-access BBC World Service programs such as “Outlook” available online. They are expected to make effective use of audiovisual tools to record their presentation.

Listening: Students will extract information from audiovisual sources, such as conversations, oral presentations or talks.

Reading: Students will read and understand various types of authentic texts, and they will consult English-language sources for their research.

Writing: Students will write descriptions, opinion essays, summaries and text commentaries in correct academic English.

 

COMPETENCES:

Students will

 • Be capable of transmitting information, ideas, problems and solutions to both specialized and non-specialized audiences.
 • Develop the necessary learning skills to undertake graduate studies with a high degree of autonomy.
 • Develop and keep their own competences, skills and knowledge up to date, according to the standards of the profession.
 • Possess aptitudes for criticism and self-criticism, and they will show concern and respect for the profession's code of ethics.
 • Have a good command of the B language both at a productive and at a receptive level, and they will be able to communicate effectively in this language in a professional environment, orally and in writing.
 • Be familiar with the social and communicative functions of languages, and with intercultural communication processes, in both monolingual and multilingual environments.
 • Identify significant historical, cultural and literary references pertinent and applicable to the fields of translation, interpreting and applied languages.
 • Be able to analyze, edit and revise oral and written productions.
 • Have a good command of the ICT tools applied to languages, translation, interpreting and research, and they will be familiarized with the potential of virtual communication environments.
 • Be skilled at researching, browsing, selecting and managing information.
 • Use various oral, written and audiovisual modes of communication correctly, in both their first and second languages.

Amunt

Reading, reflection, discussion and writing. Advanced grammar and syntax. Lexical precision and register. Oral presentations combined with audiovisual support. Expressing information and ideas effectively.

Amunt

I Know Why the Caged Bird Sings Llibre-manual
Oxford English Grammar Course Advanced with Answers Llibre-manual

Amunt

Books:

 • Oxford English Grammar Course Advanced with Answers, by Michael Swan and Catherine Walter. Oxford University Press: 2011. ISBN: 978-0194312509
 • I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. London: Virago, 1984. ISBN: 978-0860685111


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt