Llengua C III (alemany) Codi:  21.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’assignatura Llengua CIII Alemany es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua CI i CII. En Llengua CIII Alemany es fa un èmfasi especial en la comprensió de textos escrits relacionats amb la vida quotidiana així com de textos de mitjans escrits i orals i es posa atenció en l'aprenentatge d'estratègies dirigides a la comprensió escrita. El treball amb gramàtica i lèxic es fa des d'una perspectiva instrumental amb la funció de facilitar l'adquisició de competència comunicativa que troba la seva expressió en la producció escrita i oral. S'aprofundeix alhora en aspectes contrastius i es comencen a introduir aspectes rellevants per a l'anàlisi textual i la traducció (anàlisi i reformulació d'estructures, reconeixement de connectors textuals, exercicis de traducció inversa, etc.) De la mateixa manera, la reflexió sobre l'ús d'estratègies d'aprenentatge forma part del treball continuat durant el curs. De forma paral·lela es treballa de manera implícita l'adquisició de competència cultural.

Des d’un punt de vista metodològic s’acompanya a l’alumnat durant el procés d’adquisició i de control d'adquisició de les competències en els quatre àmbits, la comprensió i l'expressió escrita i la comprensió i l'expressió oral, mitjançant tasques comunicatives. Aquesta adquisició es porta a terme amb el suport del treball amb el llibre de text i les indicacions i els materials associats de l'aula virtual. La llengua de comunicació a l’aula és l’alemany si bé determinades indicacions de treball i explicacions de continguts es troben de forma addicional en català i espanyol.

En cap cas aquesta metodologia implica haver de treballar en solitud o seguir un mètode basat en l'autoaprenentatge. Partim de la base que una llengua és un instrument de comunicació i que la millor manera d'aprendre-la és comunicant-se. Per tant, caldrà resoldre activitats interactives amb altres membres del curs, en parelles o en grups, mitjançant xats, fòrums o videoconferències. A part, l'estudiant haurà de resoldre tasques amb qüestionaris de l’aula o preparar textos de forma individual. El professorat l'anirà guiant en el seu camí d’aprenentatge.

Amunt

L'assignatura Llengua C III Alemany és construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I i C II. A través d'aquestes tres assignatures de llengua C Alemany i de l'assignatura Llengua CIV Alemany s'adquireixen les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C a la llengua A.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

És un requisit tenir superades les assignatures Llengua CI Alemany i Llengua CII Alemany.

Amunt

Els objectius d’aprenentatge en aquesta assignatura són que en finalitzar l’assignatura

  • es pugui evidenciar capacitat per reconèixer els trets lingüístics característics dels gèneres textuals tractats i demostrar que es coneixen les estructures lingüístiques tractades
  • s’entenguin de forma global textos divulgatius de diaris i pàgines web, textos descriptius, formularis, cartes i correus electrònics personals
  • s’entenguin de forma detallada el discurs oral del professorat i de forma global entrevistes amb parlants nadius sobre usos i aspectes de la vida quotidiana.
  • es demostri la capacitat d'elaborar, a partir de models de text, textos breus narratius, descriptius i d'opinió sobre temes relacionats amb la vida quotidiana
  • es demostri la capacitat d'interaccionar oralment en alemany amb companys/es d’aula en i sobre situacions de la vida quotidiana

 

Competències específiques de la titulació:

E3: Dominar la llengua C a nivell d’ usuari independent i comunicar-se en contextos professionals. 

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i  identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

1. Expressar expectatives. Convidar i acceptar invitacions. Expressar suposicions. (Gramàtica: complements de datiu. Posició dels complements de datiu i acusatiu en l'oració.)

2. Descriure l'habitatge. Tècniques de lectura selectiva: Entendre anuncis i contractes de lloguer. (Gramàtica: declinació de l'adjectiu amb substantius sense determinant i del pronom possessiu. Les preposicions locals "Wechselpräpositionen").

3. Entendre i explicar experiències de vida en un nou entorn. Tècniques de lectura aplicades a la comprensió de textos divulgatius. (Gramàtica: oracions subordinades, connectors subordinants "weil" i "dass". L'ús de pronoms reflexius en acusatiu i datiu. Declinació de l'adjectiu amb determinant.)

4. A. Narrar anècdotes i històries breus. B. Interaccionar amb registre formal en institucions i bancs. Entendre formularis. (Gramàtica: oracions condicionals amb el connector condicional "wenn". Oracions temporals amb el connector subordinant "als". Temps de passat: repàs del "Perfekt" i introducció del "Präteritum". Verbs amb datiu.)

5. Comunicar-se en la interacció mèdic-pacient. Expressar sensacions i justificar-les. Entendre prospectes mèdics. (Gramàtica: oracions temporals amb els connectors "seit(dem)" i "bis". Connectors causals i consecutius coordinants. Semàntica dels verbs modals.)

 

Amunt

DaF kompakt neu A2 Llibre-manual

Amunt

El material bàsic és el llibre de text indicat a l'apartat "Materials de l'assignatura". En aquesta assignatura es treballen les lliçons 9-13. La resta del llibre es treballa en l'assignatura Llengua CIV. El llibre de text queda complementat pels recursos online a l'eina Moodle2 de l'aula, imprescindible per poder seguir l'assignatura. Finalment es recomana la consulta de gramàtiques o llibres de pràctica addicionals (veure apartat "Bibliografia i fonts d'informació").

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt