Llengua i tecnologies Codi:  21.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta és una assignatura introductòria a les tecnologies del llenguatge i el processament del llenguatge natural específicament orientada a traductors i intèrprets. Es tracten amb profunditat els aspectes relacionats amb la traducció assistida per ordinador i els seus principals recursos associats: les memòries de traducció i les bases de dades terminològiques. S’introdueixen els principals conceptes relacionats amb la traducció automàtica amb l’objectiu que  els alumnes coneguin les principals estratègies i que valorin en quins casos aquesta tecnologia pot resultar d’utilitat a un traductor professional. Finalment s’estudien els corpus lingüístics, tant des d’una perspectiva teòrica, com des de l’aplicació pràctica.

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica en el sentit que us proporcionarà rescursos que de diverses maneres us facilitaran les tasques lingüístiques relacionades amb el dia a dia dels i les professionals de la traducció, la correcció, la mediació lingüística i la gestió de recursos lexicogràfics, terminològics i textuals. Els coneixements adquirits aquí et podrien servir per facilitar-te tasques ja durant els estudis, però et seran essencials per a l'exercici de la professió en qualsevol àmbit que no sigui la traducció literària.

Amunt

Els coneixements i competències que adquiriràs aquí seran útils per a la traducció i correcció de textos, per a la gestió i ús de bases de dades lexicogràfiques i terminològiques, i per a la gestió i ús de recursos lingüístics (diccionaris i corpus principalment) per a eines de processament del llenguatge natural.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, però s'assumeix una familiaritat mínima amb l'ús de l'ordinador. I també uns coneixements bàsics de lingüística.

Amunt

Competències específiques

E7: Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

1. La traducció assistida per ordinador

2. Les memòries de traducció

3. Les bases de dades terminològiques

4. La traducció automàtica

6.a. El processament de corpus (I): lingüística empírica

6.b. El processament de corpus (II): exemples pràctics d'explotació i ús

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt