Publicitat i Traducció B-A (anglès-català) Codi:  21.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura treballem l'especificitat de la traducció publicitària en contextos diversos: publicitat impresa, publicitat a la xarxa i publicitat audiovisual. Un dels objectius principals de l'assignatura és la fonamentació teòrica de la traducció de textos publicitaris. També tractem la traducció subordinada a la imatge en altres àmbits: llibres il·lustrats, catàlegs i fullets amb preeminència de la imatge gràfica, així com còmics. 
 

El curs està estructurat en quatre parts o proves d'avaluació contínua (PAC). Cadascuna se centra en un tema que trobaràs desenvolupat en els mòduls. A més dels continguts teòrics, trobaràs una sèrie d'activitats preparatòries. El curs s'ha planificat de manera que cada mòdul ens ocupi aproximadament quatre setmanes. 

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

  1. Aprofundir en els fonaments teòrics de la traducció publicitària.
  2. Incorporar la perspectiva icònica en la presa de decisions en la traducció. 
  3. Fomentar la creativitat com a estratègia indispensable en la traducció publicitària.
  4. Inserir la traducció dins del conjunt de la campanya de promoció en una agència publicitària. 
  5. Interioritzar la noció de qualitat en traducció publicitària. 
     

Les competències d'aquesta assignatura són les següents: 
 

Bàsiques: 
CB2: Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 
Transversals: 
CT1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional. 
 
Generals: 
G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió. 
G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió. 
G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió. 
 
Específiques: 
E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.  
E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües. 
E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques. 
E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.  
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.  
E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació. 

Amunt

Aquesta assignatura s'articula en quatre PAC, en les quals es proposen diferents activitats de traducció i reflexió traductològica. Els temes tractats són els següents: 
1. La traducció de publicitat impresa. 
2. La traducció de publicitat audiovisual. 
3. La traducció de textos il·lustrats. 
4. Enfocaments teòrics i professionals en la traducció publicitària. 

Amunt

Publicitat i Traducció (Anglès-Català) PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt