Llengua A IV (català) Codi:  21.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua A IV (Català) pretén proporcionar als estudiants les eines per a desenvolupar la seva competència discursiva a partir de l'estudi de la lingüística textual. L'objectiu general és millorar la comprensió, la producció i la revisió de textos per a l'exercici de l'activitat traductològica. De manera específica, l'assignatura inclou una introducció teòrica a la pragmàtica i l'anàlisi del discurs, un treball de fons sobre les propietats textuals (l'adequació, la coherència i la cohesió), un apartat de presentació i pràctica dels patrons discursius i els gèneres textuals, i una activitat cooperativa de redacció i revisió de textos. 

Amunt

Llengua A IV forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-Uvic-UCC). Aquesta matèria és la darrera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del Grau.

L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats necessaris per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Dominar la comprensió i la producció escrita, així com disposar de coneixements bàsics sobre lingüística textual, constitueix un requisit essencial per a la pràctica de la traducció. L'assignatura, doncs, prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, si bé els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli d'activitats professionals, com ara la redacció, la docència, l'assessorament lingüístic, la recerca, etc., i a camps professionals tan diversos com el sector jurídic, científic i tecnològic, entre altres. En definitiva, l'assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció, redacció i assessorament en què el català sigui llengua de treball.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

És un requisit haver cursat i superat les assignatures Llengua A I (Català), Llengua A II (Català) i Llengua A III (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Conèixer els principis fonamentals de la lingüística textual.
 • Entendre els mecanismes que entren en joc en la producció i la recepció de textos orals i escrits.
 • Identificar el context de producció dels textos: la intenció comunicativa i la relació entre interlocutors.
 • Analitzar produccions orals i escrites des del punt de vista de la pragmàtica.
 • Endinsar-se en les particularitats de la traducció en contextos culturals diversos.
 • Aprofundir en les propietats textuals que permeten entendre i produir textos.
 • Conèixer les característiques de l'adequació textual.
 • Entendre els elements que fan que un text sigui coherent i posar-los en pràctica.
 • Conèixer, posar en pràctica i analitzar els elements de cohesió textual de textos escrits.
 • Reconèixer els diferents tipus de text o seqüències i els gèneres textuals.
 • Analitzar textos de diferents tipus i extreure'n les característiques principals.
 • Produir escrits segons diferents tipologies i gèneres textuals.
 • Reconèixer les marques lingüístiques pròpies de cada tipus de text.
 • Elaborar articles d'opinió, cartes formals i resums.
 • Entendre els diferents processos i recursos de composició escrita.
 • Millorar el procés de comprensió i de producció de textos.
 • Practicar la revisió de textos de manera col·laborativa.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

1. Pragmàtica i anàlisi del discurs

 • Introducció teòrica
 • Austin i els actes de parla
 • Grice i el principi de cooperació
 • Sperber i Wilson i el principi de pertinència
 • La cortesia
 • Pragmàtica i traducció

 2. Les propietats textuals

 • Adequació
 • Coherència
 • Cohesió

 3. Els patrons discursius i els gèneres textuals

 • Els patrons discursius i les seqüències textuals
  • El patró argumentatiu
  • Exemples de patrons discursius i exponents lingüístics de cada patró
  • Combinació de patrons discursius
 • Els gèneres textuals
  • L'article d'opinió
  • La carta formal
  • El resum

4. Tècniques de redacció i revisió de textos

Amunt

Lingüística textual PDF

Amunt

Els estudiants rebran en paper el manual següent: Cassany, Daniel (2006). Esmolar l'eina. Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Empúries.

Així mateix, els continguts de l'assignatura es treballaran a partir de lectures que els estudiants tindran disponibles a l'aula en format digital: articles científics, capítols de llibre i materials docents editats per la UOC. Principalment, les lectures bàsiques seran alguns capítols dels quatre llibres següents:

 • Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón Valls, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
 • Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 • Escandell Vidal, M. Victoria (1996). Introducción a la pragmática. Ariel Lingüística.
 • Vilà Comajoan, Carme. Lingüística textual. UOC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt