Llengua C IV (alemany) Codi:  21.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua CIV Alemany és l'última assignatura del cicle d'assignatures de llengua que precedeixen a les assignatures de traducció de la llengua C. En aquesta assignatura es posa una èmfasi especial en la comprensió de textos escrits i es focalitza sobre l'aprenentatge d'estratègies dirigides a la comprensió escrita de textos explicatius, divulgatius, turístics i comercials. De forma paral·lela es treballa l'adquisició de competència cultural.

El treball amb gramàtica i lèxic es fa des d'una perspectiva instrumental amb la funció de facilitar l'adquisició de competència comunicativa que troba la seva expressió en la producció escrita i oral. Es potencia la reflexió sobre aspectes lingüístics des d'un punt de vista contrastiu així com l'expressió en contextos formals. La reflexió sobre l'ús d'estratègies d'aprenentatge forma part del treball continuat durant el curs.

Des d'un punt de vista metodològic s'acompanya a l'alumnat durant el procés d'adquisició i de control d'adquisició de les competències en els quatre àmbits, la comprensió i l'expressió escrita i la comprensió i l'expressió oral, mitjançant tasques comunicatives. La llengua de comunicació en l'aula és l'alemany. 

Amunt

L'assignatura Llengua C IV Alemany és construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-C III. A través d'aquesta darrera assignatura del cicle inicial s'acaben de posar les bases de les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C a la llengua A.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

És requisit tenir superades les assignatures Llengua CI Alemany, Llengua CII Alemany i Llengua CIII Alemany.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge en aquesta assignatura són que en finalitzar l'assignatura

  • es pugui evidenciar la capacitat de reconèixer les característiques lingüístiques dels gèneres textuals tractats i de diferenciar les característiques de gèneres textuals comparant models de text a nivell alemany-alemany,
  • es pugui evidenciar la capacitat d'entendre de forma detallada textos explicatius i expositius (entrades en blogs públics o correus electrònics personals), cartes/correus formals així com textos publicitaris (anuncis) i de forma global textos divulgatius en revistes, diaris i pàgines web, textos turístics, textos divulgatius especialitzats, textos d'opinió i argumentatius senzills (articles d'opinió i cartes al director) i fullets publicitaris (presentacions d'empreses),
  • es pugui elaborar a partir de models de text i fent un ús efectiu dels diccionaris i dels recursos lingüístics treballats: textos narratius (informes de viatge), textos explicatius, textos d'opinió i argumentatius sobre temes d'actualitat, cartes comercials senzilles, presentacions acadèmiques o resums de text respectant les característiques d'aquestes tipologies de text,
  • es reconeguin les característiques i el lèxic relacionat amb festes tradicionals populars, es coneguin algunes normes de tractament en cartes i en el discurs oral i es disposi de nocions sobre el món educatiu i laboral a Alemanya,
  • s'evidencïi la capacitat de saber avaluar el propi procés d'aprenentatge, de saber identificar els objectius d'aprenentatge a partir d'una anàlisi de les competències a aconseguir i del propi punt de partida.

Competències específiques de la titulació:

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

1.  A. Festes populars: tècniques de lectura per a textos descriptius publicitaris. B. Interaccionar en tendes de roba. (Gramàtica: pronom interrogatiu welch-. Articles i pronoms demostratius. Articles i pronoms indefinits).

2. Tècniques de lectura selectiva per a extraure informació bàsica de textos turístics. Explicar de forma escrita i oral experiències i opinions sobre llocs i viatges. Entendre i produir indicacions de ruta. Anàlisi contrastiva de l'expressió de les relacions espacials.(Gramàtica: preguntes indirectes; complements de lloc).

3.  Tècniques de lectura global i selectiva per a textos divulgatius especialitzats (àmbit educatiu i laboral). Exposar i explicar de forma detallada fets i xifres. Expressar consells. Expressar condicionalidad irreal. (Gramàtica: Konjunktiv II; oracions de relatiu; el genitiu).

4.  Característiques de les tipologies de text currículum, carta de presentació i entrevista laboral. Tècniques de lectura per a fullets publicitaris. Extraure informació d'entrades en diccionaris i enciclopèdies. Entendre i exposar oralment motivacions i opinions en contextos formals. Expressar plans i desitjos en passat. (Gramàtica: veu passiva; Konjunktiv II Vergangenheit).

5.  Característiques de textos turístics publicitaris. Narrar i explicar experiències de forma subjectiva. Tècniques de comprensió oral per a anticipar informació. Expressar suposicions. (Gramàtica: oracions comparatives; adverbis de dubte; visió global de connectors sintàctics).

Amunt

DaF kompakt neu A2 Llibre-manual

Amunt

Manual del curs:

Braun, B. Et al. (2016). DaF kompakt neu A2. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Klett/Langenscheidt. ISBN 9783126763141

Llibres de consulta:

Gramàtiques:

Castell, A. (2002) Gramática de la lengua alemana. Madrid: Idiomas

Corcoll, B.; Corcoll, R. (2000).Programm. Gramática. Barcelona: Herder

Reimann, M.(2000). Grundstufengrammatik. München: Hueber

Llibres d’exercicis:

Castell, A.; Braucek, B. (2002). Gramática de la lengua alemana. Ejercicios. Madrid: Idiomas

Corcoll, R.; Corcoll, B. (2000). Programm. Libro de ejercicios y soluciones. Barcelona: Herder

Reimann, M. (2000). Gramática esencial del alemán (con ejercicios). Ismaning: Max Hueber Verlag

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt