Traducció Audiovisual B-A (anglès-català) Codi:  21.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La complexitat semiòtica, professional i tècnica de la traducció audiovisual fa que aquesta assignatura sigui una preparació indispensable per a la professionalització. Es tracta d’una assignatura de 6 crèdits ECTS en què treballarem la subtitulació, la traducció de guions per al doblatge i, per últim, la traducció de textos teatrals.

En el transcurs de l’assignatura, incidirem en l’adequació de la traducció a les expectatives del client, en el volum (considerable i variable) de treball i, especialment, en el seguiment dels requisits tècnics del doblatge i de la subtitulació. La complexitat de tots aquests aspectes comporta una avaluació continuada, desglossada de manera que s’assimilin progressivament els continguts i els requisits, i que permeti, al mateix temps, emular els diferents contextos professionals de la traducció audiovisual. 

Amunt

Objectius

Subtitulació

 • Aprendre a pautar en unitats de subtítol
 • Dominar la síntesi, la llegibilitat i l’oralitat
 • Editar els subtítols des d'un punt de vista lingüístic i tècnic
 • Utilitzar programes de subtitulació digital

Doblatge

 • Inserir la traducció en el procés professional del doblatge
 • Conèixer les decisions traductores que cal prendre durant els visionats dels productes fílmics
 • Saber introduir els símbols d'ajust durant el procés de traducció
 • Dominar les prioritats de la sincronia i l'oralitat

Teatre

 • Conèixer l'especificitat de la traducció teatral
 • Ser capaç d'elaborar una traducció teatral
 • Familiaritzar-se amb el treball en equip propi de la traducció teatral
 • Traduir segons les prioritats de l'oralitat, la concisió i el ritme

 

Competències

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per poder desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els estàndards de la professió.
 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Tenir capacitat per editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

 

Amunt

La subtitulació: estratègies, convencions i criteris de qualitat

 • Definició i tipologies
 • Pautatge
 • Convencions
 • Estratègies de reducció
 • Segmentació
 • Requisits ortotipogràfics
 • Vulnerabilitat i literalitat
 • Característiques discursives

El voice-over

 • Definició
 • Modalitats afins
 • Gèneres traduïts
 • Traducció de documentals
 • Doblatge de les traduccions locutades

El doblatge sincrònic

 • Història del doblatge
 • Aspectes tècnics
 • Gèneres traduïts
 • Pautes de traducció
 • Previsió de l’ajust

La traducció teatral

 • Especificitat
 • Reptes de traducció

Amunt

Traducció Audiovisual B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric i pràctic en què s’exposa la informació rellevant sobre la modalitat de traducció audiovisual corresponent. Tots els mòduls inclouen un apartat amb bibliografia recomanada per si voleu ampliar els continguts que s’hi ofereixen.

D’altra banda, la preparació de cada PAC posa a disposició de l’estudiant material audiovisual complementari que li permeti posar en pràctica els continguts dels mòduls i, d’aquesta manera, assimilar les habilitats i destreses necessàries per a la subtitulació, la traducció per al doblatge i la traducció teatral.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà Suspès (qualificació numèrica: 2).

 

Amunt