Traducció, Literatura i Cultura A (català) Codi:  21.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els principals corrents estètics i literaris catalans en relació als europeus des del Romanticisme fins a l’actualitat. Figures catalanes més destacades i obres més rellevants. Teories traductològiques vigents en aquesta època. Traduccions i traductors principals al català en els segles XIX i XX i llur recepció en la cultura catalana.

 • De l’època romàntica al Naturalisme. Les dificultats d’incorporar els corrents europeus. El lent accés del català a la traducció. La traducció dels autors catalans a Europa. 
 • Del Modernisme a la Guerra civil. La importància de la traducció modernista i noucentista. Dels moviments avantguardistes i simbolistes al domini de la narrativa. El camí vers la normalitat cultural. El paper dels traductors i de les editorials. 
 • El règim franquista i la traducció. De la prohibició a la permissivitat. La recuperació dels anys seixanta. Traductors, traduccions i editorials.
 • De la fi del franquisme a l’actualitat. L’accés universitari dels estudis de traducció. La professionalització dels traductors. El mercat editorial global.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer els principals moviments estètics europeus i catalans contemporanis.
 • Conèixer les obres literàries més representatives del període.
 • Conèixer les principals teories de la traducció del període.
 • Conèixer les traduccions més representatives del període.
 • Aproximar-se al context històric i cultural dels autors i les obres programades.
 • Saber interpretar, analitzar i comentar textos.


Competències:

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en l’esmentada llengua.
 • Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

DE L’ÈPOCA ROMÀNTICA AL NATURALISME 

1. Introducció: De l’època romàntica al Naturalisme. Les dificultats d’incorporar els corrents europeus

2. Del lent accés del català a la traducció: Dels anys 30 als 50

3. L’arrancada: els anys 60 i 70

3.1 Les traduccions d’autors provençals

3.2 Les traduccions de clàssics grecollatins

3.3 Les traduccions de romàntics estrangers

3.4 Les traduccions d’autors d’altres literatures hispàniques

3.5 Les traduccions en el Diari Català (1879-1881)

4. Els anys 80 i 90

4.1 Narcís Oller, traductor

4.2 Les autores catalanes vuitcentistes i la traducció

 

EL MODERNISME

1. El Modernisme: caracterització general

1.1 Introducció

1.2 Els corrents ideològics i estètics

1.3 Les tensions modernistes: Modernisme i societat

1.4 Modernisme i nacionalisme

1.5 Modernisme i llengua

2. Cronologia

2.1 Etapa inicial (1890-1900)

2.2 Etapa de consolidació (1900-1911)

 

DEL NOUCENTISME A LA REPÚBLICA

1. El Noucentisme: caracterització general

1.1 El mot «Noucentisme»

1.2 Noucentisme i Modernisme

1.3 Ideari estètic del Noucentisme

1.4 Activitat institucional noucentista

1.5 El Noucentisme i la literatura

2. De la Mancomunitat a la República: Context històric i cultural

3. Les avantguardes

4. Traductors i traductores en el Noucentisme

5. El paper de la traducció en el període de la Dictadura primoriverista

6. Traductors i traductores a l’època republicana

 

L’ÈPOCA FRANQUISTA. ELS INICIS DE LA DEMOCRÀCIA

1. Del final de la guerra civil a l’inici de la Democràcia: panorama general

1.1 La literatura catalana en aquesta època

A. La poesia

B. La narrativa

C. El teatre

D. L’assaig i la literatura del jo

 

LA LITERATURA I LA TRADUCCIÓ EN EL TOMBANT DE SEGLE

1. La literatura catalana en els inicis del segle XXI

2. Visió general de la traducció a Catalunya des de la Transició fins avui

3. Sobre poesia

4. Sobre la narrativa

5. Sobre el teatre

6. Les traduccions del català a altres llengües

Amunt

Traducció, Literatura i Cultura A (Català) PDF

Amunt

L’assignatura està organitzada amb cinc mòduls didàctics teòrics, cada un amb la seva bibliografia perquè els estudiants puguin ampliar els seus coneixements sobre l’època tractada tant des del punt de vista literari com traductològic.

A cada un d’aquests mòduls correspondrà una PAC que consisteix en dos comentaris de text, un de literari i un de traductològic, els enunciats dels quals es trobaran al moodle de l’assignatura. També es recomanaran complementàriament alguns enllaços sobre aspectes culturals, que es posaran a disposició dels estudiants.

Finalment, hi ha una lectura obligatòria d’un llibre a escollir entre dos o tres.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt