Interpret. i Com. Interlingüística B-A I (anglès-català) Codi:  21.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'estudiant s'introduirà en les bases teòriques de la interpretació, mitjançant un repàs a la història d'aquesta disciplina, la descripció de les diferents modalitats, tot iniciant-se en la pràctica de la traducció a la vista, i la presa de consciència de les qualitats i competències inherents a la pràctica interpretativa. Alhora, l'estudiant reflexionarà sobre les destreses lingüístiques necessàries i les implicacions culturals a l'hora d'interpretar. 

Amunt

És necessari haver superat Llengua B III (anglès).

Amunt

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb les bases teòriques de la interpretació.
 • Conèixer les habilitats inherents a la pràctica interpretativa.
 • Prendre consciència de la importància de les qüestions interculturals en la pràctica de la interpretació.
 • Iniciar la pràctica de la modalitat a la vista.

Competències:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diverses per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i el respecte pels codis deontològics de la professió.

E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior y tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

E10: Dominar les tècniques i tenir les destreses i capacitats necessàries per fer interpretacions.

Amunt

 • Història de la interpretació.
 • Modalitats d'interpretació.
 • Qualitats i competències de l'intèrpret.
 • Terminologia i fraseologia de discursos.
 • Traducció a la vista B-A.
 • Reflexió sobre el procés interpretatiu.

Amunt

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A I (anglès-català) PDF

Amunt

 • Mòduls teòrics creats pel professorat.
 • Enllaços a articles sobre història, modalitats i competències.
 • Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.
 • Enllaços a textos per interpretar a la vista.
 • Tots els mòduls disposen també d'un apartat amb bibliografia recomanada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt