Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (alemany) Codi:  21.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura representa l'inici en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballa amb diverses tipologies textuals a diferents nivells.

El punt de partida són textos prototípics de les tipologies textuals seleccionades (textos instructius i textos descriptius) l'anàlisi dels quals dóna motiu, d'una banda, a l'ampliació i consolidació de la competència lingüística i, per un altre, a desenvolupar estratègies de comprensió dels textos com a productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada  i situats en un context comunicatiu concret.

A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals de la professió, la competència de composició del text d'arribada a partir de les idees que conté el Text d'Origen i, finalment, el control de l'adequació d'aquest text d'arribada en funció de l'encàrrec concret de traducció.

Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir unes primeres traduccions homologables en el món de la traducció professional.

 

 

Amunt

L'assignatura  es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-CIV. A través d'aquestes assignatures de llengua C Alemany s'han adquirit les competències lingüístiques i culturals necessàries per a poder introduir-se en la traducció de la llengua C a la llengua A. L'assignatura es completa amb les assignatures de traducció CA i i II.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per a contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com a professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Competència comunicativa mínima en alemany de nivell B1 amb referència a la comprensió de textos escrits. Competència comunicativa en català de nivell C2 amb referència a la producció de textos escrits

Amunt

Per matricular l'assignatura cal disposar de les competències equivalents a les de les assignatures  de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

Amunt

Es parteix d'un primer objectiu, el de conscienciar sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir competència en cadascuna d'elles i, com a resultat, competència traductora en general.

Comprensió del text original:

Les competències que es treballen per arribar a aconseguir aquest objectiu són:

  • Ser capaç de detectar els trets prototípics de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura).
  • Ser capaç de realitzar anàlisis de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu.
  • Ser capaç de detectar la funció comunicativa del text a partir d'una análisi del context, del registre i del lèxic des d'un punt de vista pragmàtic.
  • Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxi de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.
  • Ser capaç de transferir el text original al text meta partint de l´encàrrec de traducció i activant les eines necesàries. 
  • Ser capaç d'activar processos de control d' adequació del producte final

 

 

 

Amunt

En l'assignatura s'aborda l'anàlisi textual i la traducció de textos instructius reals, i aquí concretament del gènere "textos de l'àmbit de la gastronomia", i de textos descriptius reals, i aquí concretament de diversos gèneres habituals en l'àmbit turístic.

Amunt

Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (Alemany) PDF
Análisis Textual y Traducción de la Lengua C (Alemán) PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de llengua i de traducció.

Altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de recerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, en l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt