Traducció literària B-A (anglès-català) Codi:  21.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura consta de dues parts. En primer lloc, convida a comprendre els fonaments teòrics de la traducció literària, a descobrir-ne la tradició en el context català, i a conèixer-ne estratègies, procediments metodològics i eines. En segon lloc, prioritza l'adquisició pràctica de traducció de diferents tipologies de narrativa de l'anglès al català.

Amunt

Traducció literària B-A (anglès-català) és una assignatura obligatòria de 6 ECTS del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades (UOC-UVic-UCC).

Amunt

Els continguts i la metodologia de l'assignatura han estat dissenyats d'acord amb les competències i els coneixements que convé que tingui el professional de la traducció literària que vulgui desenvolupar l'activitat laboral en la indústria editorial en català. Atès que la traducció de prosa és la que obre més perspectives de professionalització, l'assignatura centra la pràctica de la traducció en aquest gènere literari.

Amunt

L'estudiant ha de dominar l'anglès i el català i és recomanable que tingui una cultura literària sòlida i àmplia de diversos sistemes literaris.

Amunt

Per matricular l'assignatura cal tenir un nivell de competències avançat en escriptura tant d'anglès com de català.

Amunt

1) Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

2) Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

3) Traduir textos especialitzats.

4) Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

5) Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

6) Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

Amunt

 1. La singularitat de la traducció literària.
 2. El traductor com a mediador cultural.
 3. El traductor i la indústria editorial.
 4. Metodologia i eines.
 5. Errors i problemes freqüents en la traducció anglès-català.
 6. Actitud davant la norma lingüística.
 7. Model de prosa i elecció de registre.
 8. La traducció de la prosa.

 

Amunt

Eines i recursos en línia per a traductors Web
Herramientas y recursos en línea para traductores Web

Amunt

 • Mòduls UOC Traducció literària B-A (anglès-català)
 • L'assaig de Javier Calvo El fantasma en el libro (2016).
 • Selecció bibliogràfica.
 • Diccionaris en línia.
 • Recursos de la biblioteca en línia.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt