Interpret. i Com. Interlingüística B-A II (anglès-català) Codi:  21.546    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'estudiant s'introduirà en la pràctica de les modalitats d'interpretació d'enllaç, especialment de la interpretació per als serveis públics, de la interpretació consecutiva i de la interpretació simultània. Prèviament es treballaran les habilitats preinterpretatives, com la capacitat de concentració i memòria, síntesi, reformulació, etc.

Així mateix, l'estudiant reflexionarà sobre les destreses lingüístiques necessàries i les implicacions culturals a l'hora d'interpretar, així com la deontologia de la professió.

Amunt

Cal haver superat Interpretació i Comunicació Interlingüística I.

Amunt

 • Desenvolupar destreses preinterpretatives: memòria, concentració, capacitat d'anàlisi i de síntesi, agilitat mental, divisió de l'atenció, etc.
 • Adquirir la tècnica de la presa de notes en la interpretació consecutiva.
 • Definir i contextualitzar la interpretació d'enllaç, especialment la interpretació per als serveis públics.
 • Iniciar-se en la pràctica de la interpretació simultània.
 • Prendre consciència de la importància de les qüestions interculturals en la pràctica de la interpretació. 

Amunt

 • Activitats preinterpretatives.
 • Tècnica de presa de notes i interpretació consecutiva.
 • Interpretació d'enllaç.
 • Interpretació per als serveis públics.
 • Interpretació simultània.
 • Codi deontològic de l'intèrpret.

Amunt

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A II (anglès-català) PDF

Amunt

 • Mòduls teòrics creats pel professorat.
 • Material audiovisual.
 • Enllaços a articles especialitzats.
 • Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.
 • Tots els mòduls disposen a més d'un apartat amb bibliografia recomanada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt