Lingüística contrastiva B-A (anglès-català) Codi:  21.548    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar l’estudiant de perspectiva i eines d’anàlisi lingüística per a la comparació de les llengües anglesa i catalana.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el sisè semestre (tercer curs) del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Forma part de la matèria de Llengües Aplicades de la titulació.

Amunt

L'anàlisi lingüística comparativa de llengües és un dels coneixements necessaris per a totes les professions per a les que prepara el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Per exemple: traductor, intèrpret, docent de llengua estrangera, assessor i corrector lingüístic, editor de mitjans d'informació professional o corporativa multilingües.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat Llengua A II (Català) i Llengua B III.

Amunt

Competències bàsiques:

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències Generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació  de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements d’acord amb els estàndards de la professió

 

Competències transversals:

CT6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitar per a comunicar-se en aquesta llengua amb excel·lència, oralment i per escrit.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitar per comunicar.se de manera eficaç en contextos professionals en aquesta llengua, oralment i per escrit.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües i dels processos de comunicació intercultural, en entorns monolingües o purilingües.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística de teoria de la traducció.

E7: Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció. 

E11: Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

 

 

Amunt

El curs està organitzat en les següents cinc grans unitats temàtiques:

 1. Phonetics and Phonology
  1. Segmental structure
  2. Suprasegmental structure
  3. Connected speech processes
 2. Morphology
  1. Inflectional morphology        
  2. Derivational morphology       
  3. Compounding             
  4. Other word formation processes
 3. Syntax
  1. The noun phrase       
  2. Major constructions 
 4. Contrastive Lexical Analysis
  1. Lado's Classification
  2. Lexical divergences
  3. Current trends in Contrastive Lexicology                       
  4. Anglicisms: Neologisms and Borrowings
 5. Discourse and pragmatics
  1. Discourse
  2. Pragmatics

Amunt

Amunt

El curs es basa en els següents materials desenvolupats per la UOC:

 

Juli Cebrián, Hortènsia Curell i Ana Fernández (2018) Contrastive Linguistics. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt