Traducció jurídica i econòmica B-A I (anglès-català) Codi:  21.550    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica I (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir les eines i els coneixements necessaris per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics.

Aquesta assignatura inicia als alumnes en els procediments i les tècniques generals de la traducció jurídica amb l'objectiu de traduir textos jurídics i econòmics de certa dificultat. La comprensió de la llengua original és sempre un element bàsic, però el domini de la llengua d'arribada és el que garanteix la qualitat d'una traducció jurídica. No tan sols es posarà èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic i administratiu de la llengua d’arribada.

Cada PAC de l’assignatura versa sobre un document jurídic concret i la seva traducció. Primer, es treballa el document en qüestió. Segon, es completa una fitxa tècnica del document (definició, característiques i macroestructura) i es realitzen exercicis de terminologia i fraseologia. Tercer, es fan exercicis de lectura i comprensió de documents legals. Finalment, es porta a terme un encàrrec de traducció. 

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Objectius:

 

Identificar les característiques bàsiques de l'anglès jurídic.

Familiaritzar-se amb el registre jurídic anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.

Familiaritzar-se amb la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics estudiats.

Practicar la localització de textos paral·lels i la tipologia contrastiva.

Conèixer els recursos de documentació existents per al traductor/a jurídic.

Conèixer les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurídica.

Adquirir pràctica en la traducció de documents jurídics i econòmics.

Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.

 

 

Competències:

 

Traduir textos especialitzats.

Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

 

Amunt

0. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica I (anglès-català)

1. Contractes I: el contracte de compravenda (Dret de Propietat)

2. Contractes II: el contracte d'arrendament (Dret de Propietat)

3. El divorci: el conveni regulador de divorci (Dret de Família)

4. Les successions: el testament (Dret de Successions)

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica I B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

L’assignatura TJE B-A I (anglès-català) compta amb l’ús imprescindible del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc.

La introducció a l'assignatura conté el mòdul “Introducció a la traducció jurídica I. La traducció jurídica, jurada i judicial”, en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l’assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt