Traducció inversa A-B (català-anglès) Codi:  21.552    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Traducció Inversa A-B (català-anglès) prioritza una pràctica de la traducció inversa basada en la reflexió i la discussió informades pel coneixement de conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics. En un entorn participatiu i d’interacció comunicativa l’estudiant desenvolupa les destreses que li serviran per resoldre els problemes que planteja la traducció inversa. D’altra banda, aplicarà els conceptes traductològics a l’anàlisi de textos literaris catalans traduïts a l’anglès. 

Amunt

Cal haver cursat  Speaking and Writing in English.

Amunt

L’estudiant prepararà i elaborarà traduccions de textos no especialitzats del català a l’anglès en un entorn participatiu i de comunicació interactiva.

Reflexionarà sobre la traducció inversa tenint en compte els conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics exposats en les lectures obligatòries, i realitzarà nombrosos exercicis amb autocorrecció posterior.

Llegirà, reflexionarà i informarà sobre la traducció a l’anglès d’una obra literària de llengua catalana, també en un entorn participatiu i de comunicació interactiva, tot fent referència als conceptes exposats durant el curs.

COMPETÈNCIES:

Bàsiques:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins el seu àrea d’estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 

Generals:
 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per tal de desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Específiques:
 • Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se amb eficàcia en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses par documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Transversals:
 • Actuar amb esperit i reflexió crítica davant del coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís envers el rigor i la qualitat en l’exigència professional.
 • Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l’estrangera, amb correcció en l’ús, la forma i el contingut.


Amunt

Lectura de textos teòrics, en llengua anglesa, amb vista a la pràctica, la reflexió i la discussió sobre l’especificitat de la traducció inversa català–anglès i els conceptes traductològics rellevants. Realització i autocorrecció d’exercicis de semàntica i pragmàtica. En un entorn participatiu i de comunicació interactiva: preparació, producció i revisió de traduccions de textos no especialitzats del català a l’anglès; així mateix, lectura, reflexió i discussió sobre determinades obres literàries de llengua catalana traduïdes a l’anglès.

Amunt

Llibres:
 • Thinking Spanish Translation, 2nd edition, Louise M. Haywood, Michael Thompson, Sándor Hervey. London: Routledge, 2009. ISBN: 978-0415481304.
 • Fons bibliogràfic: selecció de títols de literatura catalana traduïts a l’anglès.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt