Traducció C-A II (alemany-català) Codi:  21.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura representa la culminació en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballa amb diverses tipologies textuals a diferents nivells.
El punt de partida són textos prototípics de les tipologies textuals seleccionades (textos literaris i textos tècnics) l'anàlisi dels quals dóna peu, d'una banda, a desenvolupar estratègies de comprensió en tant que productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada i situats en un context comunicatiu concret.
A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals en el procés traductor, la competència de comstrucció del text d'arribada a partir de les idees que conté el text de partida i el control de l'adequació del text final en funció d'un encàrrec de traducció concret.
Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir traduccions homologables en el món de la traducció professional actual.
Les activitats que es duen a terme pertanyen a diverses categories: ¿ Consulta d'apartats teòrics ¿ Exercicis d'interacció col·laborativa ¿ Lliuraments de tasques que revisarà el professorat ¿ Activitats de reflexió

Amunt

Amb aquesta assignatura, complementada amb l'assignatura optativa Cultura i societat de la Llengua C (alemany), s'assoleix l'objectiu final d'aconseguir suficient competència traductora de l'alemany a la teva llengua A a nivell professional. 

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per culminar la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Es parteix de la base que tens assolides les competències de les assignatures de llengua alemanya i de llengua catalana del Grau, així com l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció Alemany-Català.  

Amunt

Haver superat o tenir convalidades les assignatures de llengua alemanya i de llengua catalana del Grau, així com l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció Alemany-Català. 

Amunt

Es parteix d'un primer objectiu, el de conscienciar sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir competència en cadascuna d'elles i, com a resultat, competència traductora en general.
Comprensió del text original: Les competències que es treballen per arribar a aconseguir aquest objectiu són: ¿ ser capaç de detectar els trets prototípics de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura). ¿ Ser capaç de realitzar anàlisis de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu. ¿ Ser capaç de detectar la funció comunicativa del text a partir d'una anàlisi del context, del registre i del lèxic des d'un punt de vista pragmàtic. ¿ Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxi de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.
Construcció del text d'arribada: Aquesta competència s'adquireix mitjançant l'elaboració de traduccions de fragments de textos a partir de la pràctica individual, de la retroacció, de la interacció i de la reflexió i de la pràctica en l'ús de les eines a l'abast del traductor.
Control de l'adequació: L'adquisició d'aquesta competència es treballa mitjançant l'anàlisi durant l'execució de la pròpia traducció  i, després, a partir de la reflexió sobre el producte final i la seva adequació als requisits determinats per l'encàrrec de traducció. En el camp de la traducció literària s'aborden els fenòmens de la domesticació i de l'estrangerització i en el de la traducció tècnica, la necessitat de satisfer les exigències d'un receptor especialitzat.

Amunt

S'aborden l'anàlisi textual i la traducció de textos literaris i de textos tècnics reals, amb les especificitats que comporta un encàrrec en cadascuna d'aquestes tipologies comporta a nivell professional.

Amunt

Traducció CA II. Alemany-Català PDF
Traducción CA II, Alemán-Español PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de traducció.

Altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles gratuïtament a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de recerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, en l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt