Ensenyament de Llengua B (anglès) Codi:  21.567    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Teaching English as a Foreign Language (Ensenyament de Llengua B- anglès) és una assignatura optativa del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar als estudiants les eines i la formació necessàries per poder ensenyar l’anglès de forma efectiva a l’aula. L’assignatura posa l’èmfasi a la pràctica de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera però també es tractaran teoria i recerca a l’àmbit de l’adquisició de llengües així com l’evolució dels mètodes d’ensenyament i principis pedagògics a l’aula.

Aquesta assignatura només es pot superar a través de l'avaluació continuada i la prova de síntesi final, cosa que implica un ritme de feina constant i regular. En cap cas serà possible superar l'assignatura estant absent durant les tres primeres setmanes del semestre, o sense participar activament en les activitats d' avaluació continuada durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

L’assignatura s’imparteix en anglès i requereix l’ús d’aquesta llengua tant a l’aula com a les tasques d’avaluació continuada i la prova de síntesi. Es recomana un nivell mínim de B2.

Amunt

Es recomana que els estudiants que es matriculen en aquest curs tinguin un nivell de competència en l’anglès equivalent a un B2 segons el MECR.

Amunt

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar als estudiants les eines i la formació necessàries per poder ensenyar l’anglès de forma efectiva a l’aula.

En finalitzar el curs, els estudiants podran:

  • Identificar i diferenciar les principals teories d’aprenentatge de llengua primera i segona.
  • Diferenciar entre l’aprenentatge d’una primera i una segona llengua.
  • Aplicar teoria sobre l’aprenentatge d’una segona llengua a l’aula.
  • Identificar les principals diferencies individuals a l’aprenentatge d’una segona llengua.
  • Aplicar una varietat de mètodes de l’ensenyament i principis metodològics segons el perfil d’estudiant i el context d’aprenentatge.
  • Escollir, avaluar i crear materials d’aprenentatge.
  • Dissenyar i portar a terme activitats i lliçons seguint principis metodològics.
  • Avaluar la competència lingüística en angles seguint el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Amunt

L’assignatura consta de cinc unitats:

1.            Theories of first and second language learning.

2.            Teaching methods, methodological principles and pedagogic procedures.

3.            Individual differences in second language learning.

4.            Assessment and evaluation.

5.            The lesson plan.

Amunt

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Web

Amunt

Els materials d'autoaprenentatge son en format web, i es troben a l'espai de l'aula Recursos > Materials i fonts. El material del curs consta de les 5 unitats recollides en l'apartat anterior. Cada unitat inclou continguts teòrics i exercicis autocorrectius, que ajuden a entendre els conceptes presentats. Cada unitat requereix aproximadament 4 hores d'estudi.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt