Traducció Automàtica i Postedició Codi:  21.570    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura ofereix una panoràmica de les diferents estratègies de traducció automàtica des d’una orientació molt pràctica. Els alumnes aprendran a fer servir, entrenar i avaluar sistemes de traducció automàtica reals. 

Un cop conegudes les principals estratègies de traducció automàtica, els seus punts forts i les seves limitacions s’abordarà la tasca de la postedició de traducció automàtica. El fet de conèixer a fons les estratègies de traducció automàtica ajudarà a l’estudiant en la tasca de postedició, ja que podrà centrar-se en els aspectes més problemàtics del sistema de traducció emprat.

Amunt

És indubtable que la Traducció Automàtica s'està utilitzant de manera sistemàtica en la traducció professional, almenys per a determinats parells de llengües i especialitats. Les noves tècniques de Traducció Automàtica, especialment la neuronal, estan millorant de manera molt significativa els resultats. La visió de la Traducció Automàtica com enemiga del professional de la traducció automàtica s'està abandonant i ara es veu com una aliat imprescindible en molts àmbits. La Traducció Automàtica s'està utilitzant de manera combinada amb la traducció assistida i els professionals de la traducció han de conèixer a fons les tècniques i sistemes, per determinar si és profitós utilitzar un sistema de Traducció Automàtica en una determinada situació i quin seria el més adequat.

A més en els últims anys ha sorgit un nou perfil professional: el posteditor de Traducció Automàtica, que edita el resultat d'una traducció automàtica per adequar-lo a la qualitat requerida pel client.

Amunt

Aquesta assignatura és de gran interès per als traductors professionals de qualsevol àmbit i per a aquells professionals que desitgin formar-se específicament per treballar com posteditor de traducció automàtica.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs però és recomanable haver cursat les següents assignatures: Llengua i tecnologies i Tecnologies del llenguatge.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu conèixer a fons el funcionament del sistemes de traducció automàtica per poder aplicar aquest coneixement a la tasca de postedició de traduccions automàtiques.


Competències:

CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques. (E11)
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació. (E8)
E14: Tenir destreses per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació. (E9)

CT2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

Amunt

1. Tècniques i sistemes de traducció automàtica

1.1. La traducció automàtica per transferència sintàctica: Apertium

1.2. La traducció automàtica estadística: Moses i ModernMT

1.3 La traducció automàtica neuronal: ModernMT


2. La postedició de traducció automàtica

Amunt

La postedició de traducció automàtica XML
La postedició de traducció automàtica DAISY
La postedició de traducció automàtica EPUB 2.0
La postedició de traducció automàtica MOBIPOCKET
La postedició de traducció automàtica KARAOKE
La postedició de traducció automàtica HTML5
La postedició de traducció automàtica PDF
La postedición de traducción automática XML
La postedición de traducción automática DAISY
La postedición de traducción automática EPUB 2.0
La postedición de traducción automática MOBIPOCKET
La postedición de traducción automática KARAOKE
La postedición de traducción automática HTML5
La postedición de traducción automática PDF
Traducción automática con Apertium, Moses y ModernMT Web
Máquina virtual ModernMT Programari en línia

Amunt

PID_00253346 Lucía Guerro - La postedició de traducció automàtica (català) PID_00253348 Lucía Guerro - La postedición de traducción automática (castellà)
Site de l'assignatura (en castellà): https://sites.google.com/a/uoc.edu/traduccion-automatica-y-postedicion/ 

Altres lectures:

Història i evolució de la traducció automàtica:

Carla Parra Escartín (2011) Historia de la traducción automática. La linterna del traductor núm. 6. http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/traduccion-automatica.html

Carla Parra Escartín (2017) ¿Cómo ha evolucionado la traducción automática en los últimos años? La linterna del traductor nú. 16. http://www.lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html

Para profundizar un poco más sobre la historia de la traducción automática se puede leer:

W. John Hutchins (2010) Machine translation: a concise history. Journal of Translation Studies, vol.13, nos.1-2. Special issue: The teaching of computer-aided translation, ed. Chan Sin Wai. (Chinese University of Hong Kong, 2010); pp.29-70. http://www.hutchinsweb.me.uk/CUHK-2006.pdf

Traducció automàtica de transferencia

Carme Armentano-Oller, Antonio M. Corbí-Bellot, Mikel L. Forcada, Mireia Ginestí-Rosell, Marco A. Montava, Sergio Ortiz-Rojas, Juan Antonio Pérez-Ortiz, Gema Ramírez-Sánchez, Felipe Sánchez-Martínez (2007) "Apertium, una plataforma de código abierto para el desarrollo de sistemas de traducción automática", in Proceedings of FLOSS (Free/Libre/Open Source Systems) International Conference ((7-9/03/2007, Jerez de la Frontera, Spain)) , p. 5--20 http://www.dlsi.ua.es/~mlf/docum/armentano07p.pdf


Traducció automàtica estadística

Philipp Koeh (2009) Statístical Machine Translation. Cambridge University Press. Capítulo 5. Phrase-Based Methods. pp. 127-153 (Disponible en versión digital en la biblioteca de la UOC)


Traducció automàtica neuronal

Es una lectura optativa, bastante complicada. Sólo para ampliar conocimientos. No será objeto de preguntas en PECs ni exámenes.

Philip Koehn (2017) Neural Machine Translation. https://arxiv.org/abs/1709.07809

De la página 1 a la 58, es decir los apartados:

13.1. A short history

13.2. Introduction to Neural Networks

13.3. Computation graphs

13.3. Neural Language Models

13.5. Neural Translation Models

Postedició

PID_00253348 Lucía Guerro - La postedición de traducción automática (castellano)

PID_00253346 Lucía Guerro - La postedició de traducció automàtica (catalán)


Avaluació de traducció automàtica

Aaron Li-Feng Han, Derek Fai Wong (2016) Machine Translation Evaluation: A Survey https://arxiv.org/pdf/1605.04515.pdf

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt