Traducció de Textos Hum. i socials B-A (anglès-català) Codi:  21.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Traducció de Textos Humanístics i Socials B-A és una assignatura optativa de 6 crèdits. L'assignatura és de caràcter eminentment pràctic i s'adreça a estudiants amb coneixements avançats sobre la traducció escrita entre l'anglès i el català. Alhora, vol familiaritzar els estudiants en la interrelació entre, d'una banda, diversos conceptes i teories contemporànies dels estudis de la traducció i, de l'altra, diferents mètodes i estratègies de traducció que es poden aplicar en la práctica traductora, en relació amb el tipus de text, funció, públic destinatari, autoria, qüestions ètiques i normatives, mitjà de publicació, etc.

 

Com que es tracta d'una assignatura de traducció de la llengua B a la llengua A, se suposa que els estudiants disposen de les competències comunicatives suficients en ambdues llengües per a poder avançar en el seu procés d'aprenentatge.

 

Un cop acabada l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de conèixer les característiques fonamentals de la traducció de textos humanístics i socials entre la llengua B i la llengua A, així com ser capaç de reflexionar sobre la seva pròpia activitat traductora. També ha de poder analitzar els diferents aspectes relacionats amb la pràctica professional de la traducció i ser capaç de prendre decisions amb prou coneixement de causa per poder desenvolupar de manera adequada la seva activitat futura com a traductor d'aquest tipus de textos.

Amunt

L'estudiant ha d'haver assolit les competències suficients en les llengües de treball de l'assignatura, anglès i català.

Amunt

Traducció de Textos Humanístics i Socials B-A és una assignatura de caràcter avançat, optatiu i pràctic. És per això que, per matricular-se en aquesta assignatura, l'estudiant ha de disposar de certs coneixements previs i d'haver assolit les competències comunicatives treballades en les assignatures dels cursos inicials de la titulació. Es recomana, doncs, haver cursat prèviament les assignatures de traducció obligatòries dins del pla d'estudis del grau.

Amunt

L'assignatura persegueix tres grans objectius genèrics per als estudiants: (a) aconseguir que dominin el registre de traducció de textos humanístics i socials; (b) fomentar que siguin crítics i madurs envers el procés traductor; i (c) familiaritzar-los amb les principals eines i codis de la professió o consolidar-ne l'ús en cas que ja els coneguin. Aquests objectius genèrics es desglossen en les següents competències incloses a la memòria de la titulació.

 

Les competències generals són les següents:

 

CG1. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

 

CG2. Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

 

CG3. Posseir habilitats per a la crítica i autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

 

Les competències transversals són les següents:

 

CT1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

 

CT2. Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

 

CT6. Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

 

CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Les competències específiques són les següents:

 

CE2. Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals en aquesta llengua.

 

CE13. Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

Activitat 1. Reflexió: Què és la traducció de textos humanístics i socials?

 

Activitat 2. Projecte de traducció.

 

Activitat 3. Projecte de revisió.

 

Activitat 4. Projecte de traducció.

 

Activitat 5. Projecte de post-edició.

 

Activitat 6. Projecte final: simulació.

Amunt

Entrevistes experts (anglès-català) Audiovisual

Amunt

Materials per les PAC:

  • Textos seleccionats pels docents per a cada PAC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt