Traducció A-A Codi:  21.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’assignatura Traducció A-A està orientada al treball pràctic i la reflexió al voltant de la traducció entre les dues llengües A del grau, català i espanyol.

En aquest sentit, es farà una anàlisi contrastiva entre ambdues llengües que s’orientarà a la detecció dels problemes de traducció característics de la combinació lingüística estudiada. Es faran pràctiques per desenvolupar estratègies de resolució d’aquests problemes i en paral·lel es consideraran les solucions traductològiques per als formats textuals més habituals.

Les activitats de traducció contemplaran les combinacions lingüístiques català>espanyol (PAC 1 i 2) i espanyol>català (PAC 3 i 4).

Amunt

Els objectius de l’assignatura són:

  • Reconèixer les diferències morfològiques i sintàctiques entre el català i l'espanyol.
  • Traduir documents de nivell estàndard del català a l'espanyol i de l'espanyol al català.
  • Produir textos de diferents tipologies amb coherència i cohesió, estructurats lògicament.
  • Utilitzar els recursos de referència de la llengua.

Es treballaran les competències següents:

  • Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
  • Saber analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
  • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
  • Saber documentar-se i buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

1.            Introducció a la traducció català-espanyol

1.1.        Llengües en contacte i interferència lingüística

1.2.        Recursos per a la traducció català-espanyol

1.3.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (I)

1.3.1.     Ús de l'article

1.3.2.     "Ho" neutre

1.3.3.     El gènere dels noms

1.3.4.     Lexicalització del nombre

1.3.5.     Demostratius i possessius

1.3.6.     Indefinits

1.3.7.     Quantitatius

1.3.8.     Pronoms àtons

1.3.9.     Relatius i interrogatius

2.            Traducció general català-espanyol

2.1.        Els models textuals. El registre

2.2.        Aspectes pragmàtics i culturals

2.3.        Qüestions lèxiques i sintàctiques

2.4.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (II)

2.4.1.     Preposicions

2.4.2.     Conjuncions

2.4.3.     Locucions

2.4.4.     Adverbis

3.            Els sistemes lingüístics en la traducció espanyol-català.

3.1.        Aspectes gramaticals en contrast:

3.1.1.     Ús de l’article

3.1.2.     Categories nominals

3.1.3.     Quantificadors, indefinits, numerals, demostratius i possessius

3.1.4.     Pronoms

3.1.5.     El verb

3.1.6.     Preposicions, conjuncions i adverbis

3.1.7.     Relatius

3.1.8.     Connectors discursius

4.            Registres i tipologia textual.

4.1.        Lèxic i fraseologia: topònims i antropònims, interferències lèxica, lèxic especialitzat, neologismes, calcs i refranys.

4.2.        Qüestions pragmàtiques i culturals

 

Amunt

Traducción A-A (Catalán-Español / Español-Catalán) PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt