Trad. de Textos Científics i Tècnics B-A II (ang-cat) Codi:  21.578    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura, ens centrarem en la traducció de textos científics i tècnics especialitzats. Amb una orientació professionalitzadora, tractarem diversos tipus de projectes de traducció, mitjançant encàrrecs de temàtiques diferents, en la combinació lingüística anglès> català. Tractarem, també, diferents aspectes del coneixement especialitzat, així com diverses tipologies textuals (articles especialitzats, manuals d'instruccions i documentals científics).

Pretenem entrar en contacte amb discursos especialitzats mitjançant encàrrecs de traducció diferenciats, per conèixer les peculiaritats de cada tipus de projecte de traducció. D'aquesta manera, volem oferir la possibilitat d'especialitzar-se posteriorment en alguns camps concrets com a professional de la traducció o d'altres perfils possibles que requereix el mercat de la traducció especialitzada.

Amunt

No hi ha requisits. Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura Traducció de Textos Científics i Tècnics B-A I (anglès-català).

Amunt

En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant sigui capaç d'organitzar i planificar projectes de traducció cientificotècnics de tipus especialitzat, bé a través del treball individual i autònom, bé a través del treball col·laboratiu, en equip, gràcies a la comunicació amb altres companys i companyes.

De manera més específica, es pretén que l'estudiant tradueixi cap a la seva llengua materna, d'una manera gairebé professional, textos de tipus científic i tècnic mitjançant la correcta aplicació de diferents estratègies de traducció, així com d'eines i coneixements informàtics pertinents segons la tipologia textual tractada. Finalment, es té com a objectiu que l'estudiant també sigui capaç de documentar-se i investigar en profunditat abans d'iniciar un procés de traducció especialitzada, així com de crear, gestionar i actualitzar glossaris amb terminologia específica.

En definitiva, la competència final que es pretén que aconsegueixi l'estudiant és encarar la traducció professional de textos científics i tècnics segons els paràmetres professionals i de qualitat vigents en el mercat i els estàndards actuals.

Amunt

1. Tipologies textuals dels textos especialitzats

1.1 Classificacions dels textos cientificotècnics

1.2 Els articles especialitzats

1.3 Seccions importants dins d'articles especialitzats

1.4 Solucions per a l'autoavaluació

 

2. La traducció d'articles especialitzats de pediatria

2.1 La pediatria com a especialitat mèdica

2.2 Tipologies textuals i subespecialitats pediàtriques

2.3 Altres dificultats de traducció

 

3. Traducció d'instruccions: textos mèdics i tècnics

3.1 La traducció d'instruccions mèdiques

3.2 Especificitat dels textos instructius tècnics

 

4. Subtitulació de documentals científics

4.1 A propòsit de multimèdia

4.2 Projectes multimèdia, traducció audiovisual i localització

 

Amunt

Traducció de Textos Científics i Tècnics B-A II (anglès-català) PDF

Amunt

  1. Mòduls teòrics creats pel professorat.
  2. Enllaços a articles divulgatius.
  3. Enllaços a articles especialitzats.
  4. Enllaços a recursos lingüístics.
  5. Enllaços a textos paral•lels.
  6. Tots els mòduls, a més, disposen d'un apartat amb bibliografia recomanada.
  7. Programa de subtitulació gratuït Subtitle Workshop.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt