Eines i Pràctiques de la Interpretació B-A (anglès-català) Codi:  21.582    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en l'aprenentatge de la interpretació simultània i consecutiva iniciat a tercer curs, per tal que l’estudiant pugui interpretar discursos de temàtica general, de la llengua B a la llengua A. 
En aquesta assignatura, de caire eminentment pràctic, es treballarà per millorar la tècnica de presa de notes, la capacitat de parlar en públic, el domini de la terminologia de discursos en les  llengües A i B, així com les estratègies per preparar un encàrrec  d’interpretació.

Amunt


Cal haver superat Interpretació i Comunicació Interlingüística II.

Amunt

 • Desenvolupar la tècnica de presa de notes.
 • Dominar la fraseologia i la terminologia de discursos en les llengües de treball.
 • Reflexionar sobre la pràctica professional de l'intèrpret: aspectes ètics, comercials i tècnics.
 • Saber-se expressar en públic de forma adequada.
 • Ser capaç de realitzar una interpretació consecutiva de la llengua B a la llengua A, de temàtica general.
 • Ser capaç de realitzar una interpretació simultània de la llengua B a la llengua A, de temàtica general.
 • Augmentar la capacitat de concentració i resistència.

Amunt

 • Parlar en públic i comunicació no verbal.
 • Pràctica d’interpretació consecutiva.
 • Pràctica d’interpretació simultània.
 • Terminologia de discursos. 
 • Reflexió sobre les competències de l’intèrpret i sobre els aspectes pràctics i ètics de la professió. 

Amunt

Eines i Pràctiques de la Interpretació PDF

Amunt

Mòduls teòrics creats pel professorat.
Material audiovisual.
Enllaços a articles especialitzats.
Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.
Tots els mòduls disposen a més d'un apartat amb bibliografia recomanada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt