Cultura i Societat de la Llengua C (alemany) Codi:  21.584    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura ha de permetre que l'alumnat aprofundeixi els seus coneixements sobre la cultura dels països de parla alemanya que ha anat adquirint en les assignatures de llengua C alemany. Es parteix d’un concepte de cultura dinàmic i cosmopolita. El focus està posat sobre la interpretació dels textos escrits i audiovisuals de la cultura d’origen com a procés de diàleg entre l’emissor del text original, els possibles receptors dels text original i el traductor o la traductora com a mediador/a entre cultures, cosa que permet lectures diverses dels textos. L'assignatura se centra sobretot en Alemanya. Altres objectius són conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement i fomentar la capacitat de raonar sobre estratègies de resolució de problemes. La llengua vehicular a l’assignatura és l’alemany, però els treballs escrits es podran lliurar en alemany o català.

 

Amunt

L'assignatura Cultura i Societat de la Llengua C (Alemany) és una assignatura optativa de la matèria de llengua C (Alemany) i contribueix a l'adquisició de les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C (alemany) a la llengua A. Habitualment es cursarà l'assignatura una vegada adquirits els resultats d'aprenentatge vinculats a les assignatures de llengües. 

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Objectius

 • Familiaritzar-se amb la cultura dels països de parla alemanya (particularment, Alemanya).
 • Apropar- se a la interpretació dels textos de la cultura d’origen com a productes d’aquesta cultura.
 • Desenvolupar una actitud crítica enfront de referents culturals en textos que podrien ser encàrrecs de traducció.
 • Conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement.
 • Ser capaç de raonar sobre estratègies de resolució de problemes.

 

Competències específiques de la titulació

E3: Dominar la llengua C a nivell d’ usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

PAC1/ Modul 1: Land und Kultur

 • Wahrnehmung von Kulturen
 • Stereotypen
 • Kultur und kulturelle Referenzen
 • Grundlagen über Geographie, Bevölkerung, Wirtschaft und Politik
 • Die Übersetzung von Ortsnamen

 PAC 2/ Modul 2: Momentaufnahmen der Geschichte

 • Erster Einblick: Römer und Germanen 
 • Karl der Große 
 • Die Städte im Mittelalter
 • Luther und die Reformation
 • Die Macht Preußens (17.-19. Jahrhundert)
 • Die großen Fragen des XX. Jahrhunderts: Von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung

PAC 3/ Modul 3: Die Stadt als Wohn- und Lebenswelt

 • Wohnorte: Hausformen
 • Statistische Informationen und soziale Aspekte zur Wohnsituation
 • Wohnräume
 • Erfahrungen und Wörter
 • Von der multilkulturellen Stadt zur kosmopolitischen Metropole

PAC 4/ Modul 4: Kultur und kommunikative Stile

 • Kulturgebundenheit kommunikativer Handlunsgsmuster
 • Sprachlich verankerte Rituale des Alltags: Beispiel "Einladung zu Freunden"
 • Genrebedingte Konventionen: Kultur und kommunikativer Stil
 • Von der Übersetzbarkeit kultureller diskursiver Eigenheiten: pragmatische Äquivalenz

Amunt

Cultura y sociedad de la lengua C (Alemán) PDF

Amunt

A l’aula virtual estan disponibles els mòduls de l’assignatura acompanyats per indicacions de treball i lectures addicionals o bé enllaços a documents de consulta. Als espais del fòrum l’alumnat haurà d’interaccionar i reflexionar sobre els continguts treballats i, si escau, ampliar amb recursos externs la seva documentació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt