Cultura i Societat de la Llengua C (francès) Codi:  21.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Ce cours complète les connaissances linguistiques et culturelles acquises au cours de quatre semestres d’études de langue, de LCI à langue LCIV. Les pays de la francophonie répartis sur plusieurs continents sont divers mais partagent une langue commune et intègrent partiellement le patrimoine culturel français au leur, c’est pourquoi le cours se centrera essentiellement sur la culture française. L’élève sera confronté à des thèmes divers, des documents tant écrits qu’audiovisuels d’une certaine complexité qui le plongeront dans la réalité quotidienne et lui permettront d’identifier les référents culturels, les comprendre, les raisonner et les traduire, assumant le rôle de médiateur/médiatrice entre cultures.

Amunt

Il faut au moins avoir réussi le dernier cours de langue LCIV ou avoir un niveau équivalent ou supérieur à ce dernier.

Amunt

Objectifs

  • Savoir identifier une référence culturelle.
  • Savoir analyser et interpréter un texte marqué culturellement.
  • S’introduire à la pluralité d’expression de la langue française.
  • Avoir une connaissance globale des référents culturels équivalente à celle que possède un Français ayant un niveau d’études moyen.
  • Être capable d’utiliser des ressources de base dans la recherche documentaire concernant ce domaine de connaissance.

Compétences spécifiques

  • Maîtriser la langue C à un niveau d’utilisateur indépendant et communiquer dans des contextes professionnels.
  • Identifier les fonctions sociales et de communication des langues ainsi que les processus de communication interculturelle, dans des environnements monolingues et multilingues.
  • Avoir la capacité d’analyser, éditer et réviser les textes oraux et écrits.
  • Maîtriser les outils informatiques appliqués aux langues, à la traduction, à l’interprétation et à la documentation, et identifier les potentiels des environnements virtuels de communication.

Amunt

1. La France, l’espace francophone et les institutions.

-  L’organisation territoriale (communes, départements, régions)

-  Les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer

-  Les institutions

 

2. Les personnages mythiques nationaux.

- Vercingétorix

- Jeanne d’Arc

- Napoléon (son œuvre)

- Charles de Gaulle

 

3. La langue française et la francophonie.

- L’histoire de la langue

- La francophonie

 

4. Module : Bref aperçu de la littérature française du XVI au XXe siècle.

 

Amunt

Cultura y sociedad de la lengua C (Francés) PDF

Amunt

Il n’y a pas de livre ou manuel mais chaque chapitre contient des références, des documents ou des liens donnés progressivement, qui accompagnent l’élève dans son apprentissage.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt