Pràctiques externes Codi:  21.586    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta és una assignatura obligatòria de pràctiques, de 6 crèdits i per tant es preveu un total de 150 hores de dedicació que es distribueixen de la següent manera:

  • 125 hores de pràctiques
  • 25 hores de docència a l’aula

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal tenir superat com a mínim el 50% del creditatge del grau, és a dir, 120 crèdits.

Per cursar aquesta assignatura cal seguir tot el procediment d’inscripció i tria d’oferta de pràctiques abans de formalitzar la matrícula i dins del calendari establert. Teniu tota la informació a Campus > Tràmits > Pràctiques a Empreses > Pràctiques curriculars

Amunt

Identificar els contextos d'inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge a activitats professionals específiques.

Amunt

La part de docència d’aquesta assignatura constarà de 3 temes que es desenvoluparan mitjançant 3 PACs:

1. El mercat de la traducció, interpretació i llengües aplicades
2. Currículum Vitae, cartes de presentació i xarxes socials professionals
3. Redacció de la memòria de les pràctiques realitzades

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt