El món antic Codi:  21.800    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura apropa els i les estudiants a l'estudi del passat cobrint un arc cronològic ampli que s'estén des del canvi Neolític i el sorgiment dels primers estats fins a les grans civilitzacions mediterrànies del món antic. Però lluny d'aproximacions eurocèntriques, planteja un enfocament obert tot reconeixent diverses àrees culturals que van més enllà del món Mediterrani. Això, alhora, és fa abordant les diferents dimensions en què s'articula l'estudi de la història: el coneixement pròpiament històric, l'epistemologia i metodologia de la història, i la contextualització cronologicocultural de tots els altres coneixements.
A través de l'estudi del món antic, de la seva història i les seves diferents produccions culturals, artístiques i textuals, podem apropar-nos als fonaments dels pobles i de les grans àrees culturals -Europa, Pròxim Orient antic, Àsia Oriental, Àfrica negra, Amèrica pre-colombina. Com s'entén, per exemple, Occident sense el passat clàssic, germànic, jueu i àrab? O sense les seves interaccions amb el món persa i les seves connexions amb Àsia? Tenint en compte aquestes i moltes altres qüestions, per a entendre en el seu sentit més essencial el nostre món actual i les relacions entre àrees culturals diferents, és necessari conèixer el passat més antic. Aquest és, doncs, un objectiu fonamental d'aquesta assignatura. Objectiu molt ambiciós, certament, però important i prou engrescador com per articular l'assignatura i la seva aproximació al món antic. 

Amunt

És molt aconsellable cursar aquesta assignatura en el primer semestre de la carrera. Aquesta matèria té una triple finalitat acadèmica: el coneixement històric, l'epistemologia i metodologia de les disciplines que ens apropen al passat, i la contextualització cronologicocultural de tots els altres coneixements, de manera que serveixen com a eix conductor dels estudis i com a marc on ubicar continguts d'altres assignatures. 

Amunt

Per a cursar El món antic a la UOC, no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que hom posseeix la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i compta amb les eines d'estudi i les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.

Amunt

Objectius

 • Saber situar en el temps i en l'espai l'origen i desenvolupament de les primeres civilitzacions, des del naixement de les ciutats pròxim-orientals fins a l'Egipte grecoromà així com els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica.
 • Conèixer els processos de formació de la societats complexes, analitzant elements clau com l'origen de l'urbanisme, l'aparició de l'escriptura i la formació dels primers estats.
 • Obtenir una visió crítica del món antic com a mosaic de cultures: les seves singularitats, interaccions, assimilacions, diferències i llegats.
 • Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de les cultures de l'antiguitat.
 • Relacionar la producció artística amb el seu context històric, geogràfic, econòmic i polític.

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

Competències específiques

 • Conèixer la pròpia tradició cultural.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Amunt

Els continguts específics de l'assignatura s'han adaptat a la realitat temporal de la UOC (un semestre, de fet quatre mesos lectius) i, sobretot, a la realitat acadèmica dels estudis on està ubicada: Humanitats. Això ens ha portat a tractar la matèria d'una manera no convencional i a plantejar l'assignatura en termes bàsicament reflexius. És a dir, no es tracta tant de memoritzar fets i dates com de reflexionar sobre les cultures estudiades. El temari resultant s'estructura, doncs, en funció d'uns principis bàsics de contingut i d'enfocament que resumin a continuació:

 • Els temes tractats estan particularment adreçats a la formació d'humanistes.
 • Es planteja una visió "oberta" i no eurocèntrica de les èpoques estudiades.
 • Es prioritza la reflexió sobre la retenció mecànica de dades.
 • Es planteja la reflexió des dels estudis de gènere.

Pel que fa pròpiament al contingut, el temari es divideix en cinc grans seccions, dedicades, respectivament, a:

 • Introducció a l'estudi del món antic: fonts i perspectives d'estudi
 • Els processos de neolitització
 • La vall del Nil. La civilització faraònica
 • El Creixent Fèrtil. Les civilitzacions del Pròxim Orient antic
 • Els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica: l'Egeu, la Vall de l'Indus, la Xina i l'Amèrica precolombina.

Amunt

Rúbrica ESPRIA XML
Tertúlia: On són les dones? Audiovisual
Tertúlia: El poema de Gilgamesh Audiovisual
Visita guiada al museu de Montserrat Audiovisual
Tertúlia: El rol de les dones a l'antic Egipte Audiovisual
Els processos de Neolitització al Pròxim Orient Audiovisual
La col·lecció de l'Antic Egipte al Museu de Montserrat Audiovisual
L'estudi del món antic i els processos de neolitització XML
L'estudi del món antic i els processos de neolitització DAISY
L'estudi del món antic i els processos de neolitització EPUB 2.0
L'estudi del món antic i els processos de neolitització MOBIPOCKET
L'estudi del món antic i els processos de neolitització KARAOKE
L'estudi del món antic i els processos de neolitització HTML5
L'estudi del món antic i els processos de neolitització PDF
Altres geografies del Món Antic XML
Altres geografies del Món Antic DAISY
Altres geografies del Món Antic EPUB 2.0
Altres geografies del Món Antic MOBIPOCKET
Altres geografies del Món Antic KARAOKE
Altres geografies del Món Antic HTML5
Altres geografies del Món Antic PDF
La vall del Nil. La civilització faraònica XML

Amunt

Tot el material docent d'aquesta assignatura es troba penjat i disponible a l'aula virtual.

Per abordar cada repte els i les estudiants rebran un missatge del professor o de la professora (via Tauler de l'aula) recordant les instruccions de treball, on s'especificarà com es recomana procedir amb el material d'estudi. 

 Per resoldre cada Repte es comptarà amb materials diversos que inclouen:

 1. Mòduls docents.
 2. Lectures: selecció d'articles i de capítols de llibre.
 3. Material audiovisual: entrevistes, documentals i tertúlies amb persones expertes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt