El món modern Codi:  21.807    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Món modern", obligatòria en el Grau d'Humanitats, està pensada tant per a futurs historiadors com per a tots aquells estudiants que vulguin conèixer i aprofundir en els principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals que van tenir lloc durant el període que historiogràficament s'ha convingut en denominar "modern".

Aquesta assignatura pretén explicar els orígens del món modern a través de diferents eixos: el polític (l'aparició dels Estats centralitzats), el social i econòmic (el sorgiment del capitalisme comercial en el context urbà i les pervivències del món rural), el global (l'expansió dels imperis a l'Atlàntic i l'Orient) i el cultural (l'emergència del protestantisme i l'evolució de la cultura i les arts). Aquests quatre blocs temàtics plantegen un recorregut transversal i no cronològic, amb l'objectiu d'ajudar a l'estudiant a endinsar-se s en els continguts de l'assignatura gaudint de l'aprenentatge i amb una mirada crítica cap als desenvolupaments històrics de la modernitat. L'assignatura se centra en els processos, canvis i marcs generals ocorreguts durant el període modern per bé que també permetrà a l'estudiant acostar-se de manera analítica a l'estudi de fets concrets i figures individuals. Optem també per l'anàlisi historiogràfica (el debat entre escoles i ideologies), que ens dóna un bagatge conceptual sobre la forma en què s'ha anat construint el coneixement històric al llarg del temps. L'anàlisi historiogràfica ens permet acostar-nos a l'estudi de la Història essent conscients del caràcter contingent, i per tant canviant, de les interpretacions que les diferents escoles historiogràfiques han anat proposant en les darreres dècades.

Amunt

El món modern permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa occidental des de finals de l'època medieval fins a finals del segle XVIII. És una assignatura que va precedida de tres assignatures prèvies que són "El món antic", "El món clàssic" i el "El món medieval", que són obligatòries i bàsiques del grau d'Humanitats. D'acord amb la filosofia d'aquestes assignatures, s'incorporen aspectes diversos d'història, d'art i de cultura. Té continuïtat en "El món contemporani" i "El món actual".

Amunt

 • Docència
 • Escriptura
 • Comunicació cultural
 • Gestió cultural
 • Turisme
 • Arxius, museus i biblioteques
 • Investigació

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta àrea d'estudi. En tot cas, es prendrà com a punt de partida els continguts relatius a l'edat mitjana de l'assignatura de Geografia i Història a l'educació secundària obligatòria.

El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta assignatura, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el propi estudiant, el seu tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final de semestre pot comportar la no superació de l'Avaluació Continuada.

Amunt

S'aconsella haver cursat prèviament les tres assignatures de món antic, clàssic i medieval. 

Amunt

 • Prendre consciència de les continuïtats existents entre el món medieval i modern, així com els canvis en les esferes de l'economia, política i pensament al llarg dels segles XVI - XVIII

 • Relacionar i comprendre la revolució urbana, l'emergència de l'capitalisme comercial a partir de la crisi de l'feudalisme

 • Comprendre les causes i l'abast de l'expansió europea en època moderna i comparar-la amb les altres expansions imperials coetànies

 • Conèixer l'evolució cultural europea des de l'humanisme fins a la Reforma i la primera Il·lustració

 • Comprendre l'evolució política, des de les institucions polítiques medievals fins a la construcció de l'Estat modern

Competències bàsiques i generals
1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda del seu camp d'estudi;
2. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
3. Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

Competències Específiques 
CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global
CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària
CE4 - Comprendre les interelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia*
CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual
CE8 - Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos, i avaluar-los de forma autònoma i crítica*
CE9 - Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contexto

Amunt

0.- La formació del món modern

1.- La transició cap un nou món: del sorgiment del món urbà a la segona servitud
- L'aparició del capitalisme comercial en el context de les ciutats baixmedievals
- L'economia del camp i la pervivència del món feudal
- Les relacions entre el món urbà i el món rural
- La població i la societat estamental

2.- L'expansió pel món: els inicis de la globalització
- L'expansió dels imperis ibèrics: Espanya i Portugal

- L'Imperi otomà i l'alternativa al model europeu
- Els imperis asiaticotributaris i l'excepció nipona
- Descolonitzant el "descobriment" d'Amèrica: perspectives crítiques sobre la colonització europea 

3.- La religió més enllà de la religió: Renaixement, Reforma i Contrareforma
- Reforma i Contrareforma

- La cacera de bruixes i el paper de les dones en el món modern
- El Renaixement i la cultura burgesa
- Del Barroc a la Il·lustració: ombres i llums de la cultura europea

4.- El pas a l'estat modern: el límits i conflictes de l'estat "absolutista"
- L'estat modern: absolutisme i constitucionalisme
- Una Europa de monarquies compostes
- Les revoltes de la terra (segle XVII)
- Els nous absolutismes: la França de Lluís XIV
- Els contrastos polítics i institucionals a l'inici del segle XVII

Amunt

Web complentària. Història II Web
Història política Audiovisual

Amunt

*Al llarg dels propers dies, s'afegiran alguns recursos d'aprenentatge a l'aula que serviran tant pel seguiment de les unitats com per a la realització de les PAC. El professor informarà quan estiguin disponibles a través del tauler de l'aula. 

* Alguns dels materials s'utilitzaran en més d'una unitat o PAC, de manera que es marcaran en cada cas les pàgines que l'estudiant haurà de llegir. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt