El món contemporani Codi:  21.808    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1750-1930. Recull allò que part del món historiogràfic defineix com el Llarg segle XIX (1789-1914) i el principi del Segle XX Curt (1914-1991). És un període marcat pel naixement del món modern sobre les estructures de la societat d'Antic Règim que anirà subvertint i destruint en un marc de forts contrastos i tensions, tant per la competència de models polítics i ideològics oposats - que desembocarà en molts casos en confrontacions armades - com pel manteniment de grans desigualtats socials i econòmiques. El pas de la societat estamental a la societat de classes farà que la posició social deixi de dependre del naixement però el capitalisme liberal que esdevé hegemònic no tindrà cap interès en eliminar la piràmide societària.

És més, els canvis culturals, tecnològics i científics d'un abast desconegut fins al moment permetran que es jerarquitzi el planeta sencer amb la cultura liberal-burgesa occidental ocupant-ne el cim de la mà d'un procés imperialista del que encara avui en dia en patim les nafres. És tracta llavors d'un període imprescindible per a la comprensió del present però la llunyania del qual comença a ser suficient com per a que sigui imprescindible situar els esdeveniments, les actituds i les idees en el seu context, sense caure en una assimilació automàtica amb el la nostra manera de fer, de pensar, d'actuar. És per això que un dels objectius d'aquesta matèria serà apostar per una visió amb voluntat holística que englobi no només els aspectes polítics i socioeconòmics sinó també el món de l'art en les seves diferents facetes i de les idees, de la producció artística i filosòfica per tal de potenciar una visió àmplia i complexa de la història del nostre passat proper.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Amunt

Competències associades a la matèria

CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària

CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual

CE9 - Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

 • Identificar i citar correctament autors i fonts dels diferents àmbits disciplinaris de la matèria - la història, la història cultural, la filosofia... -  així com el seus conceptes fonamentals.
 • Establir de forma correcta i ordenada cronologies i fets històrics.
 • Construir relats on els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells capaços d'exposar diversos enfocaments basats en les fonts de la disciplina
 • Identificar i exposar les dades més rellevants i la significació històrica dels personatges, esdeveniments i creacions artístiques i intel·lectuals treballades en l'assignatura.
 • Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers
 • Comentar críticament obres d'art i esdeveniments culturals i argumentar de forma justificada sobre els mateixos a partir dels debats actuals al seu voltant
 • Contextualitzar política i socialment obres d'art i tradicions culturals
 • Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat
 • Descriure els principals trets característics dels moviments polítics, socials, econòmics i culturals del període que comprèn la matèria.
 • Detectar les principals problemàtiques vinculades a les relacions entre art i política o ideologia en les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Comprendre debats i girs historiogràfics actuals i emprar-los en les reflexions sobre el període que comprèn la matèria.

Amunt

 1. La irrupció del món contemporani, 1750-1830
 2. L'impacte social i cultural de les revolucions burgeses, 1830-1870
 3. Auge i caiguda de la cultura europea. Imperialisme i crisi finisecular, 1870-1918
 4. Les respostes revolucionàries davant la crisi del liberalisme, 1918-1939: avantguardes, revolució soviètica, feixismes

Amunt

L'art del segle XX (wiki) Web

Amunt

Són de lectura o visionat obligatori els recursos d'aprenentatge de l'aula. Des del tauler del professor s'anirà pautant el ritme i l'abast de les lectures.

 A banda dels materials bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries de caràcter no obligatori.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt