Memòria i patrimoni Codi:  21.809    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura planteja una aproximació als conceptes de memòria i patrimoni des d'una visió crítica i renovada en la qual, lluny dels convencionalismes, es qüestiona com i per què memoritzem i patrimonialitzem el passat des del present. 

En aquest sentit, el curs tracta de presentar casos i exemples no acomodaticis, sinó que reflecteixin les problemàtiques i posicionaments que es generen en cada moment de la història (singularment en els segles XIX, XX i XXI), i com política, economia, cultura, religió i pensament tenen un paper definitiu en els debats i processos que adopta cada societat per evocar, gestionar i interpretar el seus llegats material i immaterial.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al grau d'Humanitats.

Amunt

No cal disposar de cap coneixement previ

Amunt

OBJECTIU

El seu objectiu principal és que l'estudiant prengui consciència del paper del passat i el seu llegat en el present i com els processos de memòria impacten directament sobre els esdeveniments socials , culturals i polítics que ens envolten.

COMPETÈNCIES

Competències generals:

CG1.- Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

competències específiques:

CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària

CE4 - Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia

CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual

CE8 - Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i críticaAmunt

L'assignatura es divideix en tres unitats: 

Unitat 1. El passat és un país estranger El concepte de patrimoni i memòria no és immutable, i de fet ha anat evolucionant i adaptant-se als usos i creences de cada època.   En aquesta unitat, el repte d'aprenentatge és investigar com ha evolucionat el concepte de patrimoni, i el de memòria, al llarg dels segles XIX, XX i XXI i reflexionar, de manera crítica, quin és l'estat de la qüestió en l'actualitat en un món globalitzat i multicultural.

Unitat 2. Qui construeix la memòria d'una societat? La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) és la principal institució, a nivell mundial, que vetlla pel patrimoni, la seva conservació i difusió. A nivell nacional i regional, els corresponents òrgans administratius estableixen les lleis i procediments d'actuació que, entre altres coses, defineixen què s'entén per "patrimoni" o "béns patrimonials", com es protegeixen jurídicament, com s'intervenen i com es presenten a la societat a través de museus, centres d'interpretació, plans culturals i polítiques de memòria. Però, què fa que la UNESCO determini que l'Alhambra de Granada és un bé Patrimoni de la Humanitat i l'església del teu poble no? Quins criteris científics, socials i culturals s'apliquen i per què? I que passa als diferents països i regions del món? Qui i per què patrimonialitza el passat?
En aquesta unitat, el repte d'aprenentatge consisteix en reflexionar sobre els processos no científics que afecten el patrimoni, la memòria i, fins i tot, la narrativa històrica. Política, economia i les cosmovisions de les societats de cada lloc i cada temps són variables que poden determinar el valor, importància i simbolisme del patrimoni i, fins i tot, la visió del propi passat.

Unitat 3. Els usos del passat en el present La memòria és el relat del passat que es modifica amb el pas del temps, que adquireix nous significats, i d'un passat que no passa, sinó que ressona en el present. La dimensió social i política de la memòria històrica és tal que podem parlar de "batalles per la memòria".
El repte d'aprenentatge d'aquesta unitat es basa en la comprensió i discussió dels complexos processos que, com en el cas del Mur de Berlín, involucren canvis de significació; de valoració cultural, social i econòmica, i fins i tot de politització de la memòria, el patrimoni i el passat en general amb finalitats que només es poden entendre en base als profunds canvis i dinàmiques del segle XXI.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt