Filosofia moderna Codi:  21.810    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura es centra en el pensament filosòfic i científic des del s. XVII fins el XIX. L'autor que representa l'inici d'aquest període és Descartes, considerat des del s. XIX com el fundador de la filosofia moderna i el representant més destacat del racionalisme. Racionalisme, empirisme, filosofia de la Il·lustració i idealisme alemany són els focus de l'assignatura, que es tanca amb algunes de les reaccions al hegelianisme i una reflexió sobre la revolució científica i les seves conseqüències.

 

Amunt

Es tracta d'una assignatura clau que dóna entrada a pràcticament totes les restants en els aspectes teòrics, contextuals i d'evolució. Al respecte és el lligam històric i evolutiu on arrelen totes les altres assignatures i temàtiques. Té una virtut pedagògica molt important perquè introdueix a conceptes i desenvolupaments difícils, des de la història i les circumstàncies socials i vitals que els donen sentit i permeten entendre'ls.

Amunt

L'assignatura prepara per a camps professionals diversos (que cada vegada més, inclouen una multitud d'iniciatives empresarials). En destaquem en especial els que demanen una visió interdisciplinar, global i crítica, com per exemple la gestió cultural, la política cultural, el món editorial i del periodisme. Naturalment una de les seves sortides obvies és l'ensenyament: ja sigui amb una vessant més actual, social i política, com de la història de la filosofia i de les idees (tant a l'escola, com a la universitat pública o privada).

Amunt

Es pressuposa, com a mínim, els coneixements d'Història del Pensament i de la Ciència que corresponen al Batxillerat i al fet d'haver cursat la Pensament Filosòfic i Científic Clàssic.

Amunt

És recomanable haver superat Pensament Filosòfic i Científic Clàssic.

Amunt

L'objectiu vertebrador de l'assignatura és mostrar algunes de les conseqüències més destacades dela centralitat de la raó en la comprensió del món que es configura al llarg de tots aquests segles . Conseqüències en el pensament filosòfic i científic de l'època moderna, però també en la vida social, política i econòmica. El projecte il·lustrat i els seus crítics romàntics, i també les revolucions polítiques i industrials d'aquests segles, són altres d'aquestes conseqüències. Els dos darrers segles no s'han desfet d'aquesta herència.  

 

Aquest objectiu central pot dividir-se en el següents objectius específics:

 

 • Reconèixer els trets definitoris de la racionalitat moderna.
 • Ser conscient de la importància del model de 'racionalitat' (i d'individu racional) que es va configurant en aquest període.
 • Emfatitzar el procés de sorgiment i consolidació d'un jo interior (subjectivitat moderna) objectiu.
 • Conèixer la llargada del projecte il·lustrat
 • Adonar-se del poder 'transformador' de l'ideal il·lustrat
 • Contraposar el pensament il·lustrat i el romàntic.
 • Valorar l'actualitat -i consolidació- del projecte il·lustrat i del romanticisme.
 • Adonar-se de com es consolida el nou pensament científic iniciat durant els segles XVI i XVII mitjançant la figura de Newton
 • Repensar els conceptes "Revolució científica" i "Ciència moderna".

Aquests objectius, així com l'enfocament que se li vol donar a la matèria que aborda l'assignatura, estan en funció de treballar la capacitació de l'estudiant en les següents COMPETÈNCIES:

 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.   

En conjunt, les tres competències que proposem treballar en l'assignatura tenen un centre comú: fomentar la capacitat crítica per acostar-se al món contemporani -al 'nostre' món-, per conèixer els matisos i ser ben conscients dels processos històrics que han construït el present i a les categories en com el pensem i concebem.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es vertebren al voltant de les següents unitats:

 

Mòdul didàctic 1

Racionalisme i empirisme: de Descartes a Hume

Josep Olesti Vila

1. Consideracions preliminars

2. Descartes

3. El racionalisme postcartesià

4. L'empirisme postcartesià

5. Nota sobre Pascal

 

Mòdul didàctic 2

La filosofia en l'època de la Il·lustració: de Voltaire a Kant

Josep Olesti Vila

1. Consideracions generals

2. La Il·lustració britànica

3. La Il·lustració francesa

4. Rousseau

5. Les Il·lustracions italiana i hispànica

6. La Il·lustració alemanya

7. Kant

 

Mòdul didàctic 3

L'idealisme alemany

Eusebi Colomer Pous

1. El panorama alemany vers el tombant de segle

2. L'idealisme moral: Fichte

3. L'idealisme estètic: Schelling

4. L'idealisme de l'esperit: Hegel

 

Mòdul didàctic 4

Tres reaccions al hegelianisme: positivisme, marxisme i vitalisme

Antoni Defez i Martín

1. Positivisme i utilitarisme

2. El marxisme

3. Vitalisme i historicisme

 

Mòdul didàctic 5

Newton i les noves ciències

Agustí Nieto-Galan

1. Isaac Newton i ''la revolució científica''

2. L'impacte de Newton i les ciències del segle XVIII

3. El ''somni newtonià'' i la nova física experimental

4. El ''somni newtonià'' i la química

5. De la història natural a la història de la Terr

6. Les noves ciències del segle XIX

 

 

 

Amunt

Material Suport

Amunt

Vegeu els mòduls i el material digital de l'aula 

Amunt

Bibliografia i font d'informació

És en els mòduls i en el material digital de l'aula

Amunt

El mètode de treball per preparar l'assignatura que us proposem és, d'una banda, l'estudi dels mòduls, que hauran de ser complementats amb algunes de les lectures que vosaltres mateixos podreu escollir a la bibliografia recomanada.

Per la seva banda, les Pacs proposades, tindran l'objectiu de ser una aplicació pràctica de l'estudi realitzat. Amb aquestes podreu assimilar millor els contiguts desde els diferents aspectes i competencies treballades. Finalment el debat hauria de constituir la vostra propia eina de seguiment dels continguts del curs, a través de les vostres preguntes i suggerencies....

 

 

 

 

Plagi i còpia


Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament més ordenat i clar és el plagi. Es do¿na de dues maneres bàsiques:


(a) de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentaciò present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;

(b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pra¿ctica fraudulenta de dues maneres:

(a) d'una banda informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament.
Per evitar de caure en el plagi, llegeix atentament els exemples que trobes en aquest enllac:
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc

(b) De l'altra, deixant clar que aquesta conducta, si e¿s detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també que el fet queda registrat, ja que la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC ja preveu que "[l]a co¿pia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitja¿ il·li¿cit" e¿s una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

    

L'avaluació continuada (AC) és l'activitat més pròpiament filosòfica del curs i la manera majoritària i més recomanable per a l'avaluació final de l'aprofitament del curs. Encara que només es faci parcialment, és un aprenentatge molt útil per a la preparació de l'examen final.

 

 

 

 

 

Amunt

Avaluació final  

En els exàmens, el nivell de resposta considerat com a adequat serà el que marquin els mòduls didàctics. Tindran diverses preguntes o propostes que abastaran tots els mòduls i alguna d'elles serà un comentari de text.

Amunt

El consultor (també el tutor i el coordinador dels estudis) vetlla pel correcte desenvolupament del procés d'aprenentatge i respondrà a totes les consultes que l'estudiant hagi de fer per aquest fi. Les eines telemàtiques i els webs facil.liten una ràpida i profitosa interactivitat.

Amunt