Filosofia contemporània Codi:  21.811    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Filosofia contemporània es centra, principalment, en el pensament filosòfic i científic de finals del segle XIX fins a l'actualitat . Es posarà especial atenció en els problemes filosòfics i científics clau que articulen aquest període de la història , procurant establir un diàleg entre els diferents pensadors i escoles implicades. Posem l'èmfasi alhora en la relació crítica existent amb la modernitat, posada en qüestió o transformada en noves aportacions des de les diferents vessants filosòfiques tradicionalment confrontades . Es buscarà emfatitzar la vitalitat de la filosofia en la seva relació amb la nostra contemporaneïtat, amb els problemes de la nostra actualitat però en relació amb la llarga tradició filosòfica. Procurarem establir vincles transversals amb tota la història del pensament científic i filosòfic així com amb altres tradicions disciplinars teòriques afins, procurant alhora mostrar la significació social i cultural de la filosofia contemporània avui .

   

Amunt

L'assignatura de Filosofia contemporània és Obligatòria del Grau dHumanitats.

Amunt

Entre els objectius principals de l'assignatura destaca mostrar les transformacions de la racionalitat moderna en relació a les propostes aportades pels pensadors i les escoles que pertanyen a la nostra contemporaneïtat .

Un segon objectiu rellevant serà atendre a l'impacte social i cultural , així com les vinculacions transversals en altres àmbits , de les aportacions filosòfiques i científiques en la forma de veure i viure el món que avui coneixem des de la nostra actualitat .

Altres objectius específics de l'assignatura són :

-Assenyalar els elements comuns de la crítica a la raciolanitat dels anomenats "mestres de la sospita " .
-Valorar el paper de la sospita en el "sentit comú" del segle XX .
-Obtenir una visió panoràmica de la importància de la reflexió sobre el llenguatge i sobre els coneixements científics en la filosofia del segle XX .
-Reconèixer el que hi ha de nou i de continuïtat en la revalorització de la metafísica .
-Indicar l'aportació de l'Escola de Frankfurt en el paper crític i transformador de la filosofia .
-Comprendre les aportacions de l'estructuralisme respecte a la fenomenologia i l'existencialisme .
-Ressaltar els desplaçaments de la concepció del subjecte en el post - estructuralisme .
-Conèixer els últims pensadors actuals i els corrents filosòfiques i científiques vigents .
-Aquests objectius , així com l'enfocament que se li vol donar a la matèria que aborda l'assignatura, estan dirigides a treballar la capacitació de l'estudiant en les següents

COMPETÈNCIES :

-Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi .
-Capacitat per entendre i qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat , l'experiència i els valors que juguen un paper central en la comprensió del món i -de nosaltres mateixos .
-Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura , la ciència i la tecnologia .
-La capacitat d'anàlisi i síntesi són part del nucli central del que podríem anomenar com l'esperit filosòfic .
-Desemmascarar la realitat -i el món humà en general - , en el sentit de conèixer l'entramat i saber desarticular els dubtes i problemes que planteja , és una altra de les característiques del pensament filosòfic .
-Poder conèixer i comprendre algunes de les relacions entre el món cultural i la ciència i la tecnologia , és una competència fonamental d'un ( pensament ) humanista en el món contemporani .

Amunt

Mòdul 1. Els límits de la racionalitat il·lustrada

Mòdul 2. Llenguatge i veritat

Mòdul 3. El problema del sentit 

Mòdul 4. El problema de la transformació social

Mòdul 5. El problema de la diferència

Mòdul 6. El problema de l'expressió

Mòdul 7. Algunes idees sobre ciència i tecnologia al s. XX

Amunt

Material Suport
Pensament filosòfic i científic contemporani XML
Pensament filosòfic i científic contemporani DAISY
Pensament filosòfic i científic contemporani EPUB 2.0
Pensament filosòfic i científic contemporani MOBIPOCKET
Pensament filosòfic i científic contemporani KARAOKE
Pensament filosòfic i científic contemporani XML
Pensament filosòfic i científic contemporani HTML5
Pensament filosòfic i científic contemporani PDF
Pensament filosòfic i científic contemporani OAI-MPH
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche XML
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche DAISY
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche EPUB 2.0
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche MOBIPOCKET
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche KARAOKE
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche HTML5
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche PDF

Amunt

Materials i eines de suport:

1. El manual de l'assignatura com a base i punt de partida
2. Alguns textos dels filòsofs estudiats
3. Bibliografia secundària que podem servir de referència
4. Tot el que junts compartim i discutim a l'aula

 
 

Amunt

Bibliografia y fuentes de informació  

 

a. Obras de consulta y referència filosòfica generales:

 • Martínez Marzoa, Felipe, Historia de la Filosofía Ii II, Istmo, 1994.
 • Bréhier, E., Història de la filosofia (3 vol.), UAB, 199  , (PUF, 1981).
 • Châtelet, F., Historia de la filosofía, Ideas, doctrinas, (4 vol.), Espasa-Calpe, 1976, (Hachette, Pluriel, 8 vol., 1973).

b. Per tenir una visió sintètica del que és la filosofia:

 • Châtelet, F., Una historia de la razón. Conversaciones con Émile Noël, Pre-Textos, 1998 (Seuil, 1992)
 • Pardo, J. L., La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, Montesinos, 1989.

c. Per tenir una idea en conjunt del segle XX:

 • D'Agostini, Franca, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos trienta años, Cátedra, 2000.
 • Izuzquiza, I.: Caleidoscopios. La filosofia occidental en la segunda mitad del siglo XX, Madrid,Alianza,2000.
 • Vidarte, F. J. Rampérez, J. F: Filosofías del S.XX, Madrid, Sintesis, 2005.
 • Muñoz, J. (ed.), Diccionario Espasa de Filosofia, Madrid, Espasa Calpe, 2003.

 

A la biblioteca de la UOC:

 • Villacañas Berlanga, José Luis (1997). Historia de la filosofia contemporánea / José Luis Villacañas Berlanga. Madrid : Akal, 1997. ISBN: 8446007037 
 • Delacampagne, Christian (1999). Historia de la filosofía en el siglo XX / Christian Delacampagne traducción de Gonçal Mayos. Barcelona : Península, 1999. ISBN: 8483072084 
 • Pardo, José Luis (2001). Estructuralismo y ciencias humanas / José Luis Pardo. Madrid : Akal, cop. 2001. ISBN: 8446014858

Amunt

El curs es desenvoluparà d'acord amb la metodologia de la UOC. En el curs destaquen els següents elements metodològics:

1) Organització del curs. Cada curs té delimitats les competències prèvies, les competències a assolir i els objectius d'aprenentatge. Els continguts s'han elaborat en base a aquesta informació, per la qual cosa, els materials didàctics i les activitats d'aprenentatge plantejades són les eines fonamentals per assolir els objectius i competències del curs.

2) Acció de consultoria. L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats i / o casos pràctics que proposa el consultor o la consultora (o professors / es virtuals). El professor consultor s'adreça als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que li sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i li aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada participant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides a la guia d'aprenentatge. Fa l'avaluació formativa i personalitzada del participant segons la previsió del curs.

3) Avaluació contínua de l'aprenentatge. Les competències del curs s'aconsegueixen a partir del plantejament per part del consultor d'exercicis o activitats d'aprenentatge adaptats a les característiques del curs. Les activitats es basaran en l'aplicació dels coneixements a situacions concretes. Les activitats proposades seran avaluades de manera que suposen una avaluació formativa per al participant.

4) Material didàctic. Els i les participants disposen de material didàctic específic, i de materials de consulta i orientacions tècniques proposades pel consultor / a. Es recomana la lectura dels materials didàctics com a base de l'aprenentatge i l'assoliment de competències específiques. Amb tot, el / la consultor / a és qui orientarà sobre la lectura dels materials didàctics i el procediment més adequat per resoldre els problemes o casos que es proposin.

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

La metodologia de treball que se segueix és l'avaluació continuada. L'avaluació continuada ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'aprenentatge:

Permet establir un ritme de seguiment i treball constant necessari per a l'aprenentatge de qualsevol contingut. El fet d'anar avançant progressivament en l'estudi, treball i assimilació de cada contingut contribueix a arribar, d'una manera més fluida, a l'assoliment final d'uns bons coneixements.
Permet a cada persona ponderar el seu grau d'assimilació del contingut que va treballant mitjançant l'activitat, a l'hora que pot posar en relleu dubtes que l'estudi individual havia pogut fer passar inadvertits.
Permet el / la consultor / a valorar si la persona té o no assolits els conceptes treballats en cadascuna de les activitats proposades. Les activitats d'avaluació continuada tenen com a objectiu que l'alumne faci uns exercicis pràctics que il·lustrin si és capaç de portar a la pràctica els conceptes que ha anat estudiant. Està clar que el seu seguiment requereix un esforç però és del tot recomanable el seu seguiment i constitueix un factor clau per a l'assoliment amb èxit dels objectius docents.
L'avaluació continuada es basa en el desenvolupament de les activitats, casos pràctics, exercicis i / o debats que es duen a terme durant curs i que els consultors i les consultores avaluen.

Els enunciats de les activitats de l'avaluació continuada són penjats al Tauler del professor de l'aula. L'avaluació continuada consta de nombre activitats més una de opcional Cal seguir les indicacions i consells addicionals sobre el format i l'estructura en què s'han de resoldre les activitats plantejades.


Lliurament de les activitats

L'estudiant enviarà les activitats resoltes a través de l'espai Lliurament i registre d'AC de l'aula, i en la qual l'accés de lectura és exclusiu del professorat. Aquest espai és exclusiu de lliurament, NO és l'espai indicat per a resoldre dubtes amb el / la consultor / a. Per resoldre dubtes podeu enviar un missatge al seu correu personal. Les activitats d'avaluació continuada són personals i la seva resolució és individual, llevat que es tracti d'una activitat de grup. Això no és obstacle per a què es doni una fase prèvia de discussió del contingut de l'activitat a nivell de grup, però exigeix ¿¿el lliurament d'una activitat individual i diferenciada. El lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'una altra persona pertanyent al mateix grup oa un altre comportarà la consideració de l'activitat com no presentada per a totes les persones implicades.


Qualificació

Cadascuna de les activitats del curs és avaluada a partir dels següents paràmetres:

 A Qualificació molt bona
 B Qualificació bona
 C + Qualificació suficient
 C- Qualificació baixa
 D Qualificació molt baixa
 N No s'emet qualificació o No presentat

Mitjançant el registre de l'avaluació continuada, accedireu a la nota del curs. Les qualificacions seran introduïdes en el termini aproximat d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El / la consultor / a informarà al tauler de la publicació i podrà proposar un guió de solucions o els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

Amunt

PROVA DE VALIDACIÓ: a partir d'una única pregunta general, es demanarà demostrar els objectius assolits a l'assignatura.

EXAMEN FINAL: Per a aquells que per una raó o una altra, no se sumin al ritme de l'avaluació continuada hi haurà un examen final en el qual es valorarà la consecució, per part de l'estudiant, dels objectius establerts en aquesta assignatura.

La nota final d'AC (C) es complementarà amb una nota equivalent numèrica (sense decimal) d'acord amb les correspondències següents i que cada Consultor podrà escollir:

A                  9/10
B                  7/8
C +               5/6
C-                 3/4
D                0/1/2
N             No s'emet nota o No presentat

Amunt