Temes de literatura contemporània Codi:  21.814    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocada des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Paral·lelament, proposem l'assoliment de les competències interpretatives que ens permetin identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals, socials i estètics, així com el reconeixement de la literatura com una eina per tal de relacionar-nos críticament amb el món. Aquesta dimensió de la literatura queda revelada des de la interpretació i l'anàlisi d'obres concretes, i és per aquesta raó que tot sovint oferirem, a tall exemplificatiu, referències provinents de tots els gèneres literaris. La contemporaneïtat, però, ha difuminat les fronteres convencionals entre les diverses disciplines artístiques i culturals. Així, es farà necessari reflexionar sobre el potencial interpretatiu de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions no literàries, com les arts plàstiques, la música o el cinema; o fins i tot d'altres àmbits i pràctiques socials com la publicitat, les noves tecnologies o el món digital.

Amunt

Temes de literatura contemporània pretén formar l'alumnat perquè s'enfronti al text literari amb prou coneixements per copsar-ne la significació global. Tenint en compte que es prioritza el component interpretatiu de diverses obres literàries, és evident la seva relació amb altres assignatures del pla d'estudis del Grau d'Humanitats que tenen un caràcter transversal o que es basen en l'acostament a altres manifestacions culturals o artístiques.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. La capacitat analítica, interpretativa i crítica que forneix l'estudi dels textos literaris es pot aplicar perfectament a molts terrenys afins. La necessària mirada interdisciplinària que l'anàlisi dels textos literaris contemporanis reclama, fa d'aquesta assignatura una via efectiva de coneixement d'altres facetes de la cultura i la societat: història, periodisme, cinema, política, etc.

Així doncs, la docència, la investigació universitària, la gestió cultural, el periodisme o la creació literària són alguns dels àmbits de desenvolupament dels coneixements assolits amb aquesta assignatura.

Amunt

Per a l'òptim seguiment d'aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Introducció a l'estudi de la literatura, Temes de literatura universal, Teoria de la Literatura, Literatura Comparada o, fins i tot, Introducció a la història de l'art o Cinema i arts visuals.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del Grau d'Humanitats de la UOC.

Amunt

OBJECTIUS

 • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
 • Incorporar una visió decolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de distintes tradicions literàries, identificant les similituds i diferències sobre uns mateixos temes compartits.
 • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la Literatura Comparada.
 • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la Literatura Comparada.
 • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
 • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.
 • Relacionar la Literatura Comparada amb corrents de la teoria literària i de la Història de la Literatura.
 • Aplicar els coneixements essencials relatius a la tematologia en l'anàlisi i interpretació d'una obra literària.
 • Reflexionar sobre el potencial interpretatiu de l'aplicació de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.
 • Gestió de la informació.
 • Compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Competències específiques

 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava anteriorment, el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic. Per tal d'assolir aquest coneixement, el contingut s'estructura en dos blocs diferenciats, que es corresponen amb la tipologia variable de la matèria: mentre que el primer bloc és comú en qualsevol període docent, el segon està subjecte a canvis d'ordre temàtic, amb la pretensió de reflectir la versatilitat que un enfocament d'aquesta naturalesa permet oferir als estudis literaris. En el curs 2019-2020 (segon semestre), els dos blocs queden distribuïts d'aquesta manera:

 1. La Tematologia dins els estudis de Literatura Comparada. Conceptes afins: motiu, mite, arquetip, tòpic. Grans temes de la literatura contemporània. La mirada cap a la tradició.
 2. Dona i guerra a la literatura contemporània.

Per al seguiment de l'assignatura, ens basarem en aquests tres materials, que tenen relació directa amb les PAC.

En primer lloc, hi ha els dos mòduls teòrics, intitulats Temes de literatura contemporània. Es tracta d'una aproximació de caràcter general a la tematologia (i, lateralment, a la literatura comparada) per tal que l'estudiant assoleixi un instrumental teòric adequat a l'hora de fer front a les lectures literàries del curs.

En segon lloc, es proposa una selecció d'articles, lligats a les lectures literàries del curs. La lectura d'alguns d'aquells textos serà necessària per realitzar determinades PAC.

En tercer lloc, les lectures literàries. Cada estudiant haurà de fer un mínim de 2 lectures d'entre el total que figura en aquesta relació, determinades per les PAC 2 a 5 segons s'explicarà en els respectius anunciats:

 • La plaça del diamant, Mercè Rodoreda, 1960
 • Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Elizabeth Burgos, 1983
 • La guerra no té cara de dona, Svetlana Aleksiévitx, 1985
 • Persèpolis, Marjane Satrapi, 2000-2003
 • L'amor que fa caure ciutats, d'Eileen Chang, 1943
 • Nubes flotantes, de Hayashi Fumiko, 1951
 • Aquella montaña tan lejana, Park Wan-Seo, 2003.

Amunt

Material Suport
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari XML
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari DAISY
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari EPUB 2.0
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari MOBIPOCKET
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari KARAOKE
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari HTML5
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari PDF

Amunt

La bibliografia general relacionada amb la Literatura Comparada i la Tematologia figura als mòduls de l'assignatura. La bibliografia específica per a cada PAC es facilitarà i es consensuarà a mesura que s'iniciï el procés d'elaboració de les activitats. 

Quant als recursos digitals que poden ésser útils com a font d'informació general, es poden consultar els següents, també de caràcter general:

 • COMMUNICATIONS. Número dedicat a la tematologia

https://www.persee.fr/issue/comm_0588-8018_1988_num_47_1

 • TRACES. Base de dades de llengua i literatura catalanes.

http://www.traces.uab.cat/tracesbd/

 • LLETRA. La literatura catalana a Internet.

http://lletra.uoc.edu/

 • RACO. Revistes catalanes amb accés obert.

http://www.raco.cat/ 

 • Universidad de La Rioja. Sistema abierto de información de revistas.

 https://dialnet.unirioja.es/ 

 • BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES. Portal de Literatura española.

 http://www.cervantesvirtual.com/portales/literatura/

Amunt

L'eix al voltant del qual s'articula el curs està format pel debat introductori (PAC 1) i quatre PAC encaminades a l'elaboració d'un assaig interpretatiu i argumentatiu (PAC 2, 3, 4 i 5). Metodològicament, s'ha optat per agrupar les activitats a partir dels dos blocs de contingut, bo i atenent l'adquisició significativa i progressiva dels coneixements imprescindibles i evolucionant de la teoria a la pràctica. El desenvolupament es basarà, doncs, en la realització de les activitats que ressegueixen l'itinerari proposat pel professor, en la lectura combinada dels articles i dels textos literaris i, finalment, en la participació activa en els marcs d'intervenció habituals (Fòrum, Debat, Blog).

Per a un seguiment adequat de l'assignatura -basat en l'avaluació continuada- caldrà ajustar-se als terminis marcats pels Debats i per les PAC. És recomanable que en el decurs de la primera setmana, l'estudiant s'organitzi la planificació del semestre basant-se en el calendari de l'assignatura i les lectures, i prenent en consideració l'inici d'estudi de les unitats, la publicació dels enunciats de les pràctiques d'avaluació continuada, el desenvolupament dels debats, els terminis de lliurament o finalització de les activitats i els dies de lliurament de les qualificacions.

En qualsevol cas, però, les dates a tenir realment en compte vénen marcades pels lliuraments de tasques lligades a l'avaluació continuada (debats i proves escrites), mentre que les corresponents a l'estudi del material didàctic, la visualització de les pel·lícules i les lectures tenen un valor orientatiu.

L'aula consta de diversos espais, tres dels quals haureu de visitar periòdicament:

Tauler

Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre altres informacions, les següents:

 • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada unitat o mòdul, amb indicacions sobre els punts més importants o el grau de dificultat.
 • Requeriments de presentació, dates de lliurament o recordatoris de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.
 • Respostes a dubtes i qüestions, ja siguin particulars o compartits, que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la participació en els debats i per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada.

Convé recordar que l'estudiant ha de preguntar tot el que no quedi clar, en consonància amb la progressió de l'estudi de les unitats. Si no és bo deixar tots els dubtes per al final, tampoc no ho és avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. El consultor intentarà respondre al més aviat possible, i sempre que la resposta sigui d'interès general farà servir el tauler per divulgar-la.

Debat

A l'inici del semestre es durà a terme un debat que girarà a l'entorn de qüestions sorgides dels mòduls teòrics de l'assignatura. Serà una activitat avaluable i, per tant, tindrà un pes percentual en la qualificació final. La participació hi és obligatòria (en la descripció de la PAC 1 s'especificarà el nombre d'intervencions mínim que cal fer, així com les exigències i el seu format).

Fòrum

Es tracta de l'espai dedicat a les iniciatives de tots els participants en l'assignatura (professor, consultor i estudiants), on es podran plantejar, entre moltes altres possibilitats:

 • Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants volen compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.

Per altra banda, a l'apartat Avaluació existeix l'espai de la bústia per al Registre d'AC (és a dir, per presentar les activitats). Un cop resoltes les PAC que figuren com a obligatòries per a l'avaluació continuada, hauran de ser introduïdes en aquest espai, al qual només hi té accés el professor consultor, en els terminis indicats. Cal tenir present que per al bon funcionament del curs és imprescindible que tothom respecti aquests terminis: l'exigència del calendari permetrà molt poca flexibilitat en aquest sentit; de manera extraordinària, amb justificació i autorització del professor titular de l'assignatura, però, es podran acceptar PAC fora del termini convingut (sempre que no se superi la data de les qualificacions).

El protocol per lliurar l'activitat és el següent: l'estudiant presentarà un arxiu adjunt a un missatge a la bústia Lliurament i registre AC de l'espai Avaluació de l'aula. El títol del missatge haurà de contenir el nom de l'estudiant i el número de la PAC, i haurà de formular-se de la manera següent:

nomcognomPACn.doc.

On:

- El nom i el primer cognom de l'estudiant es recullen en minúscules i sense accentuació

- ´n´ es correspon al número de la PAC

Així, per exemple,  juliagarrigaPAC3.doc constitueix el tercer lliurament de l'estudiant Júlia Garriga.

Les PAC es lliuraran al consultor, seguint les indicacions donades anteriorment, en un document Word, amb les pàgines numerades, amb tipus de lletra Times New Roman, Arial, Verdana, Corbel, Tahoma, Trebuchet o similar, en un cos no inferior a 11 punts, i un interlineat de 1'5 punts.

El consultor corregirà les PAC i enviarà les solucions de forma individualitzada o col·lectiva, segons els casos, en els dies posteriors al lliurament (segons els terminis prèviament establerts). El consultor podrà penjar ocasionalment, si ho considera necessari i amb prèvia consulta de l'autor, alguns dels exercicis corregits (si escau, de forma anònima), per tal que serveixin d'orientació al conjunt de l'alumnat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Es recomana seguir l'avaluació continuada (AC) de l'assignatura (70%) + una prova de síntesi (PS) presencial (30%). Per poder presentar-se a la PS cal haver superat l'AC. En cas que es vulgui millorar la nota final d'AC, cal presentar-se a l'examen final. El valor percentual atribuït a cada PAC reflecteix la respectiva complexitat, així com el caràcter acumulatiu dels continguts.

En cas de suspendre l'AC, necessàriament cal realitzar l'Examen (EX) per a obtenir l'acreditació de l'assignatura.

Amunt