Pensament social clàssic Codi:  22.021    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és profundament pràctica malgrat el seu caràcter teòric. Tot i que treballarem teories que han marcat la història del pensament social a Europa, a Occident, i en certa manera en el món, no les treballarem des d'una distància abstracta, sinó que baixarem als texts originals i ens prendrem tot el temps necessari per llegir-los i anar extraient d'ells tots els continguts que, en moltes ocasions, ens arriben filtrats i refiltrats a través de les lectures d'altri.

Els noms de Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Simmel, etc. sonen sovint a les classes de sociologia i ciències socials de les universitats d'arreu del món, però rares vegades s'acompanya de l'anàlisi d'algun text original d'ells que permeti conèixer la seva obra a partir de les seves pròpies paraules, seguint els seus pensaments. Llegir-los directament és un gran plaer, i encara que el temps i la distància fan que algunes de les seves idees necessitin d'una contextualització, per tal de copsar la novetat dels seus pensaments o la problemàtica que intentaven resoldre, no hi ha res que es pugui comparar amb la lectura lenta dels texts originals.

I és per això que aquesta assignatura es basa fonamentalment en la lectura dels texts originals dels autors seleccionats, fent així un camí per la modernitat, des del segle XVII als inicis del segle XX. Com veureu l'altíssima qualitat dels treballs d'aquests autors, allò que els convertí en clàssics, fou la seva capacitat de diagnosticar allò que era més nou, més problemàtic, més fonamental de la seva època, i formular les preguntes correctes. Evidentment, també treballarem les seves respostes. Però les preguntes...quines grans preguntes!

Amunt

Aquesta assignatura de segon curs, obligatòria en el grau de ciències socials, s'hauria de cursar després d'haver cursat l'assignatura de "Sociologia" de primer curs. 

Amunt

-Recerca i docència (professor de secundària, professor universitari, professor de formació complementària en l'àmbit de les ciències socials)

-Investigació social  

 

Amunt

Tots aquells coneixements assolits durant el primer any del grau de ciències socials.

Amunt

És important haver cursat l'assignatura de "Sociologia" abans de matricular-se a "Pensament Social Clàssic".

Amunt

Aquesta assignatura treballa sobretot la lectura atenta de texts d'alta complexitat. Ens esforçarem en saber trobar els arguments dins els texts, la seva estructura i sobretot els seus fonaments. Com argumenten els autors? Com de sòlida és la seva argumentació? Què ens volen transmetre?

Els resultats d'aprenentatge que esperem assolir al llarg d'aquest semestre són els següents:

  • Conèixer els principals autors del pensament social clàssic així com reconèixer les escoles de pensament a les quals pertanyen.
  • Reconèixer els principals problemes i preguntes, debats i qüestionaments rere les obres d'aquests autors clàssics.
  • Reconèixer la influència del pensament social clàssic en el pensament social contemporani i alhora discenir línies de continuitat i divergència en la història del pensament social
  • Saber llegir l'obra dels clàssics en el seu context a l'hora que saber transportar les seves preguntes a la nostra contemporaneitat i dialogar des de l'ara amb les seves aportacions.

Les competències a treballar durant el semestre per tal de poder assolir els esmentats resultats d'aprenentatge són les següents:

  •  Que els estudiants puguin transmetre informació, idees problemes i solucions a un públic especialitzat i a un públic no especialitzat.
  • Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar texts acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials i que sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.
  • Que els estudiants puguin identificar en els estudis o treballs propis de les ciències socials tant els seus antecedents teòrics com les seves aportacions originals.
  • Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, estatal i global, amb especial atenció envers les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

Amunt

Aquesta assignatura constarà d'un seguit de lectures obligatòries dels següents autors: Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Montesquieu, Marx, Weber, Durkheim i Simmel. Per cadascun d'aquests autors llegirem, com a mínim, un fragment d'un dels seus texts i el discutirem a l'aula després d'haver pogut veure un vídeo introductori per cadascun d'ells. Les lectures crítiques de les seves obres aniran guiades per unes preguntes que el consultor o consultora farà arribar als participants del curs.

Alhora, serà un objectiu fonamental d'aquest curs que establim diàlegs entre els diversos autors, discutim quines preguntes tenien en comú, en què diferiren les seves respostes, quines inquietuds compartien i què les motivaven.

 

Amunt

Material Suport
El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx Llibre-manual
Georg Simmel: Introducció a la seva vida i obra Audiovisual

Amunt

La metodologia seguida en aquest curs serà idèntica per cada unitat docent i les unitats vindran marcades pels autors i les obres a discutir.

Primerament situarem l'autor i la seva obra en l'època, moment i lloc que va viure. Farem de científics socials doncs també en referència a les obres mateixes analitzades.

Seguidament realitzarem una lectura comprensiva del text: primer, individualment, intentant entendre'l i consultant dubtes. Tot seguit comentant les seves tesis, conceptes fonamentals i argumentacions en l'espai de debat, on també tindrem l'oportunitat d'establir comparacions crítiques entre ells i altres autors/es de la història del pensament social i polític. També debatrem en aquest espai com es poden entendre problemàtiques actuals des dels seus conceptes i argumentacions.

Finalment, cada x grup d'autors, realitzareu Proves d'avaluació contínua en què haureu de relacionar les seves idees, les seves propostes, les seves preguntes, posant-los també en connexió amb els autors que els precediren i aquells que els van seguir.

També és important destacar que les dos primeres unitats estaran pautades i treballarem els autors inclosos en elles amb Activitats No Avaluables específiques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només s'avaluarà de forma continuada. I per tant no existirà cap prova de síntesi final ni similar.

En finalitzar cada unitat temàtica, els i les estudiants hauran de lliurar l'Activitat d'Avaluació Contínua corresponent, generalment un assaig o vídeo sobre els autors tractats al llarg de la unitat. 

La nota final serà el resultat de la mitjana de les tres millors notes de les 4 PACS de què consta el curs.

Per optar a la Matrícula d'Honor cal realitzar les 4 PACS i treure la màxima nota en totes.

Si no s'assoleix el nombre mínim de tres PACS presentades o la nota de l'avaluació continuada mitjana és inferior a 5, es dona la possibilitat de realitzar al gener una PAC amb activitats de repesca. En ella es troben especificades les tasques per recuperar els temes suspesos o no presentats. La nota màxima en les PACS de repesca és un 6. 

Dates de lliurament de les PACS

Data de lliurament Unitat temàtica 1 (Hobbes i Locke): 30/10/2020

Data de lliurament Unitat temàtica 2 (Montesquieu, Hume, Rousseau): 24/11/2020

Data de lliurament Unitat temàtica 3 (Herbert Spencer i Karl Marx): 10/12/2020

Data de lliurament Unitat temàtica 4 (Weber, Durkheim i Simmel): 23/12/2020 

Data de lliurament Activitats de Repesca: 18/01/2021

 

Amunt

L'avaluació és només contínua

Amunt

Després de l'entrega de cada PAC els/les estudiants, en un temps máxim de dues setmanes, rebrán una correcció individualitzada dels seus treballs.

Una comunicació fluida entre estudiants, i entre alumnes i professors, esdevé un dels pilars fonamentals en tot procés d'aprenentatge. En una assignatura de caire teòric com "Pensament Social Clàssic", és de vital importància que els alumnes tinguin una participació activa i puguin debatre entre ells utilitzant els canals de l'assignatura destinats a tal fi (Tauler, Fòrum, Micrblog, correu electrònic, etc.), per exemple exposant dubtes propis o resolent els dels altres companys/es. La tasca del professor/a és vehicular i dinamitzar aquesta comunicació, i alhora donar resposta a les demandes de l'alumnat en relació als continguts de l'assignatura. 

Amunt