Geografia humana Codi:  22.024    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es proposa analitzar els principals problemes entorn el desenvolupament mundial. Iniciar en una actitud crítica envers els problemes teòrics que afecten a la Geografia Humana i familiaritzar l'estudiant amb els mètodes i recursos d'anàlisi propis de la disciplina a través de l'exercici pràctic.

Amunt

En el Pla d'Estudis del Grau d'Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Geografia Humana és la primera assignatura d'aquesta matèria que s'imparteix als estudiants. El seu contingut dóna als estudiants una introducció dels aspectes i els temes més importants en el món de la Geografia contemporània; tot enllaçant els diversos conceptes de Geografia amb els d'altres disciplines de les ciències socials i amb algunes de les ciències humanes, per oferir una perspectiva geogràfica dins del marc de la Llicenciatura d'Humanitats.  Així, el lligam amb altres assignatures, es produeix per la necessitat de completar i contextualitzar els propis temes geogràfics amb els de les altres matèries. Per oferir-vos les relacions més evidents, a continuació s'anomenen algunes assignatures on es possible establir punts de referència complementaris amb l'assignatura de Geografia Humana, com ara: Tècniques d'expressió oral i escrita, Informàtica aplicada a les Ciències Humanes i Socials, Estadística aplicada a les Ciències Humanes i Socials, i Introducció a l'Economia.

Amunt

Les projeccions professionals de la geografia han anat canviant al llarg del temps. En l'actualitat, la geografia es considera l'estudi del lloc, i també, l'estudi transversal i horitzontal dels esdeveniments econòmics, socials, i també polítics, que indiscutiblement succeeixen en el territori. Amb aquesta finalitat la geografia disposa d'un marc teòric-conceptual i d'unes eines d'anàlisi que permeten l'estudi sistemàtic i formal dels processos i fenòmens territorialitzats. Cada vegada més, la geografia es reflexa com una de les ciències base d'altres ciències, tant en el seu context teòric com en la seva metodologia i eines d'anàlisi. La geografia ha esdevingut en els darrers anys un dels puntals en el grup d'assignatures de secundaria bàsiques als Estats Units, similar a la física i a les matemàtiques; i que les eines més fonamentals de la geografia actual, com els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), són cada vegada més difosos en altres disciplines.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura.

Amunt

 

  • Oferir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.
  • Comprendre els processos de transformació de l'espai en les seves diverses dimensions estructurals de l'espai urbà davant l'espai rural.
  • Incidir en la relació espai-temps, amb el millorament de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Entendre les qüestions que afecten la població mundial des d'una perspectiva geodemogràfica.
  • Entendre la ciutat i el seu procés històric, i analitzar-ne els processos d'urbanització i la relació amb les altres ciutats de la xarxa urbana.
  • Estudiar les activitats que inclou el sector de serveis, l'evolució que han experimentat i les causes que en determinen la localització.
  • Comprendre com interaccionen el medi natural i les societats humanes i presentar les darreres polítiques ambientals que recullen les aportacions sobre desenvolupament sostenible.

 

COMPETÈNCIES

 

  • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
  • Capacitat per al pensament crític i autocrític.
  • Capacitat per identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

Amunt

El contingut de l'assignatura consta de dos blocs temàtics:

El primer bloc inclou el mòdul 1 on es defineixen les escoles de pensament geogràfic. Aquí s'explica com s'ha vist la disciplina de la Geografia al llarg de la seva història i quines corrents de pensament han estat les més influents.

MÒDUL 1. Escoles del pensament geogràfic

El segon bloc temàtic esta constituït per les aproximacions a la geografia des de diferents característiques i temàtiques del territori. L'estructura dels mòduls és la següent:

MÒDUL 2. Geografia física

MÒDUL 3. Geografia de la població

MÒDUL 4. Geografia urbana

MÒDUL 5. Geografia dels serveis

MÒDUL 6. Geografia de la indústria

MÒDUL 7. Geografia rural

MÒDUL 8. El medi ambient: una perspectiva global

 

En cadascun dels mòduls es treballa un tema específic. Per a cadascun d'ells hi ha les principals característiques i els conceptes clau. Tot i que inicialment els treballarem de forma individual, al final veurem que molts d'ells són transversals.

Amunt

Material Suport

Amunt

El material didàctic que rebreu amb aquesta assignatura es composa de pràctiques que se us ofereixen en format paper i de material complementari en format Web. En el mateix llibre que forma el suport bàsic de l'assignatura Geografia Humana, al finalitzar cada un dels mòduls es troben els exercicis que es recomanen per assolir i interioritzar la part teòrica del text. En format Web es troben lectures originals, que son part complementaria de els material de suport bàsic. Depèn de cada mòdul, el material es composa de:

1. Propostes de sortides i visites a realitzar amb la guia per descobrir diversos aspectes rellevants per l'assignatura,

2. Propostes de lectures de la premsa diària,

3. Problemes per resoldre aplicant alguna metodologia del text teòric,

4. Aspectes conceptuals a descobrir i analitzar en determinades lectures recomanades.

Amunt

Per cada unitat s'anirà indicant quina és la bibliografia i les bases de dades necessàries per a l'assolir els coneixements.

 

Amunt

Les pràctiques proposades estan pensades per a poder desenvolupar i assolir el contingut teòric de l'assignatura. Per tant, l'enfocament en la resolució, execució i avaluació dels exercicis es dirigirà a comprovar que l'estudiant, primer, ha realitzats els exercicis proposats; i, segon, a que en el seu treball de resolució dels exercicis, l'estudiant hagi assolit l'aprenentatge de la part teòrica, això és, fent bé l'exercici. No es valorarà altres aportacions de l'estudiant que no es demanin o que quedin fora de l'objectiu de l'estudi. A no ser, que l'estudiant raoni la seva rellevància, lligam i continuïtat amb el tema d'estudi. Evidentment, la consultora guiarà en qualsevol cas de dubte al realitzar l'exercici.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar nomes mitjançant la realització d'un examen final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX

 
Model de qualificacions finals
   
Qualif. Ex. final
  Q. A v. c o n t i n u a d a
A
B
C+
C-
D
N
N
M/EX
NO
A
SU
SU
NP

EX Excel·lent
NO Notable
A Aprovat
SU Suspès
NP No presentat
M Matrícula d'honor
AP Apte
NA No Apte

Nota: En cas que l'assignatura permeti Matrícula d'honor, aquestes es posaran en junta d'avaluació entre els estudiants que hagin obtingut una qualificació final d'Excel·lent i sempre seguint els criteris de normativa de la Matrícula d'honor.

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura de Geografia Humana es basa en tres proves, el contingut de les quals estarà descrit al calendari de l'assignatura.

L'AC consta de tres proves obligatòries.

La finalitat de les Proves d'Avaluació Continuada (PACs) es poder aplicar els coneixements que s'expliquen en els mòduls del material de l'assignatura i la bibliografia complementària que aportarà el consultor i el mateix estudiant. La mitjana de les notes d'aquestes proves constituirà la nota final de l'avaluació continuada es ratificarà amb la Prova de Síntesi (PS).

 

Plagi i Còpia

Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament més ordenat i clar és el plagi. Es dóna de dues maneres bàsiques:

(a) de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;

(b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) d'una banda informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament. Per evitar de caure en el plagi, llegeix atentament els exemples que trobes en aquest enllaç: http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc

(b) De l'altra, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també que el fet queda registrat, ja que la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC ja preveu que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

La Prova de Síntesi és un repàs del coneixement adquirit al llarg de l'AC.

Amunt