Gènere i societat Codi:  22.027    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura enlloc d'aprofundir en una sola disciplina i en els seus continguts, objectius i/o metodologies, us proposa partir d'un eix analític molt concret, la perspectiva de gènere, amb l'objectiu d'aplicar aquesta mirada a diferents temàtiques i àmbits de coneixement.

La perspectiva de gènere és una eina teòrica i metodològica que permet elaborar una anàlisi crítica de les diverses disciplines tradicionals, i en tots els àmbits del coneixement sense excepció. Des d'aquesta perspectiva, que aviat vosaltres també compartireu, argumentem que sense tenir en compte la dimensió del gènere, l'anàlisi de la realitat és parcial, incomplerta i, sobretot, col·labora a perpetuar les desigualtats i dominacions existents entre homes i dones i en aquelles persones que no s'adapten al seu model normatiu.

En aquesta assignatura es treballarà d'una manera transdisciplinària. Aquest adjectiu es refereix a les circumstàncies en què diferents disciplines s'uneixen per estudiar una parcel·la de la realitat o un objecte d'estudi no previst prèviament, parcial o totalment, per cap de les disciplines anteriors. La pràctica de la recerca transdisciplinària genera un àmbit de coneixement que no recau directament en cap disciplina preestablerta, no és de ningú en particular i és de tots al mateix temps. En l'àmbit de la formació, això significa que el conjunt de matèries o assignatures es posa al servei d'un sol projecte transversal.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria.

Amunt

Com a eina teòrica i metodològica, la perspectiva de gènere es pot aplicar, com hem dit, a l'anàlisi crític de tots els àmbits del coneixement i per tant ens serà útil en qualsevol camp on haguem de treballar. No només en les ciències socials, sinó també, per exemple, en l'anàlisi històric, filosòfic, literari, etc. També és una gran font d'inspiració per als camps de la creació artística, el disseny, l'arquitectura, la música, el cinema, el teatre... aportant una visió diferent a la normativa. Avui dia és molt important en les professions vinculades a l'administració pública de tots els nivells (local, autonòmic, nacional, europeu...) que està obligada a desenvolupar l'anomenada 'transversalitat de gènere' (o 'gender mainstreaming') en els seus diferents àmbits (ciutadania, inclusió, cultura, joventut, infància, educació, comunicació, a més d'altres àmbits com l'economia, l'ocupació, l'urbanisme, etc.). A més, la perspectiva de gènere sempre ens remou i qüestiona imperatius assumits com a 'normals' i aquesta reflexió ens ajuda a ser millors persones i professionals.

Amunt

Aquesta assignatura, com ja heu pogut intuir a partir de tot el que s'ha anat explicant, requereix un esforç important d'integració de coneixements i el desenvolupament progressiu de l'habilitat per a gestionar la complexitat d'un tema o problemàtica determinats.

Per tant, és molt recomanable que hagueu cursat com a mínim 5 semestres del grau.

Amunt

Objectius

Amb aquesta assignatura ens proposem:

 • Familiaritzar l'alumnat amb els conceptes bàsics i debats de la perspectiva de gènere.
 • Apropar l'alumnat a la perspectiva de gènere en diferents àmbits de coneixement i/o disciplinars des d'una mirada transversal.

Així doncs, els resultats d'aprenentatge esperats en aquesta assignatura són:

 • Comprendre d'una manera fonamentada el concepte de gènere i els processos de la seva construcció sociocultural i històrica.
 • Identificar les diferències i similituds entre diferents escoles i perspectives feministes.
 • Saber fer una reflexió crítica del paper que el gènere té en totes les esferes de la vida de les persones.
 • Comprendre el fenomen de l'androcentrisme en la ciència i en la tecnologia.

Competències transversals:

CT3- Que els estudiants sàpiguen dilucidar els particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

CT4- Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'Àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar a els Coneixements resultants en els activitats que desenvolupin.

 Competències específiques:

 CE2- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

 CE6- Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar, avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.

Amunt

Aquesta assignatura  s'estructura a partir d'una sèrie de lectures en les quals es desenvolupa la perspectiva de gènere des de diferents àmbits de coneixement -com ara la història, la psicologia, la sociologia o l'antropologia. Igualment, a l'aula també s'hi han incorporat unes entrevistes a persones expertes en àmbits molt diferents que us ajudaran a comprendre com la perspectiva de gènere pot arribar a transformar la nostra mirada sobre qualsevol tema o àmbit del coneixement que vulguem abordar.

Per proveir als estudiants de conceptes sòlids, amb l'objectiu que es vagin familiaritzant amb els estudis de gènere, s'ha creat un material que porta per títol: Gèneres i contemporaneïtats. Durant el curs aquest document el tractarem com si d'una "caixa d'eines" es tractés. És a dir, hi trobarem els conceptes, la seva història i els debats esdevindran el nostre suport per poder treballar des d'una perspectiva de gènere. 

 

Amunt

Material Suport
Gènere i societat Audiovisual
Seminari A.1 PDF

Amunt

En la pestanya "Recursos d'aprenentatge", en l'apartat "Fonts d'informació",  hi ha una llista de lectures pel seguiment i realització de les PAC. No totes són obligatòries. El consultor us indicarà en l'enunciat de cada PAC les que haureu de llegir per tal de realitzar-la.

Amunt

Aquí trobareu lectures complementàries per si us interessa aprofundir en algun aspecte. De tota manera, el consultor us podrà faciliar  més referències en cas que ho necessiteu.

Butler, Judith (2006a) Deshacer el género, Barcelona, Paidós.

Butler, Judith (2001 [1990]): El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Paidós, Barcelona. (traducions al castellà d'una de les autores més importants d'aquesta àrea d'estudi)

Gil Rodríguez, Eva Patricia (2007) La Violencia de género, Barcelona: UOC.

Pérez-Garzón, Juan Sisinio (2011) Historia del feminismo, España: Libros de la Catarata.

Pujal,Margot (2005) El feminisme, Barcelona, UOC. (una introducció planera al feminisme)

Segal, Lynne (2006) Slow Motion. Changing Masculinities, Changing Men, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Soley-Beltran, Patrícia (2012) Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad (editora junt amb Leticia Sabsay), Editorial Egales, Barcelona. (visió de conjunt dels textos originals de la teoria de la performativitat realitzades per autor/es en l'àmbit hispànic).

Revistes

Men and Masculinities (abans Masculinities). Podeu consultar els continguts a http://jmm.sagepub.com/. La versió electrònica d'aquesta revista és accesible a la biblioteca de la UOC.

European Journal of Women's Studies. Podeu consultar els contingunts a http://journals.sagepub.com/home/ejw

 Webgrafia

VVAA, Diccionari Dones i Món Local. Mapa de recursos on-line. Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona. (un diccionari molt útil sobre gènere, amb explicacions de les nocions i teories sencilles i breus. Molt bon complement de "Gèneres i contemporaneïtats").

Entrevistes en línia

Entrevista a Londa Schiebinger: http://www.dailymotion.com/video/xvljsu_does-gender-affect-a-human-s-way-of-knowing_news

Entrevista a Vandana Shiva: https://www.democracynow.org/2013/3/8/vandana_shiva_on_intl_womens_day

Ciclos de entrevistas a feministas (canal de Youtube). Como ejemplo la entrevista a Victoria Aldunate: https://www.youtube.com/watch?v=NohV76FYpkA

Entrevista a Amelia Valcárcel: https://www.youtube.com/watch?v=SmtKaeF42PM

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu la reflexió sobre una realitat que ens hem acostumat a veure com a habitual i no problemàtica. En concret, es tractarà d'abordar temes que probablement ja coneixeu, però assajant una altra manera de mirar; una forma alternativa d'analitzar la realitat coneguda. Així, s'introduiran conceptes nous que s'haurà de mostrar haver assimilat a partir de la pràctica analítica i de la seva posada en joc.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Amunt

Haureu de realitzar un treball continuat seguint les pautes del consultor. En concret, s'hauran de portar a terme 3 activitats.  

 • Per tant, aquesta assignatura  s'avaluarà a partir de la realització de 3 PACs escrites: PAC1, PAC2 i PAC3.

Les PACs es basen en els materials del curs que són:

El text Gèneres i Contemporaneïtats. Aquest text és la vostra "caixa d'eines", és a dir, el document base on es presenta la noció de gènere. Aquest document constitueix el marc teòric d'anàlisi on s'introdueixen els conceptes bàsics de la perspectiva de gènere, la seva aplicació i els debats actuals sobre el tema.

Les 6 entrevistes a expertes en diferents àmbits del coneixement: antropologia, masculinitats, ciència i tecnologia, bio-neurologia i l'economia. En funció de la PAC, se us demanarà que n'aneu visionant alguna.

Una selecció de les lectures  de l'assignatura que se us anirà indicant a cada PAC.

 Metodologia d'elaboració de les PACs

Per elaborar totes les PACs s'hauran d'haver entès les claus de la perspectiva de gènere que trobareu al document Gèneres i Contemporaneïtats, la vostra "caixa d'eines".

Totes les PACs són exercicis individuals

 • PAC 1Entenent el gènere com a eina transversal. 

  Aquesta activitat té com a objectiu principal que entenguem el gènere com una eina de recerca transversal, és a dir, aplicable a qualsevol disciplina. Les expertes que trobeu a la web d'entrevistes provenen de l'antropologia, la sociologia, l'economia, l'àrea de masculinitats, la neurobiologia i el camp de la ciència i la tecnologia. El conjunt d'aquestes narracions ofereixen una panòplia de mirades que mostren com la perspectiva de gènere s'aplica a qualsevol àmbit de coneixement.
  Primerament, però, cal que us introduïu en la perspectiva de gènere per tal de conèixer-la. Començarem familiaritzant-nos amb la nostra "caixa d'eines", el text manual "Gèneres i Contemporaneïtats". Cal que, com a mínim, llegiu les pàgines.....XX*

  • En aquesta  PAC hauràs de: 

   - Utilitzar la caixa d'eines ("Gèneres i Contemporaneïtats"). Feu-ne una primera lectura (com a mínim de les pàgines 1 a la 23, apartats 1, 2 i 3).

   - Visualitzar les entrevistes que apareixen a la web d'expertes: Assumpció Vila, Verena Stolcke, Lina Gálvez i Carmen Agustín.

   - Llegir i treballar el text "La mujer es puro cuento: la cultura del género" de Verena Stolke que trobareu en l'apartat "Lectures" dels recursos d'aprenentatge.

   - Reflexionar sobre les següents preguntes:
   • Què tenen en comú totes les entrevistes?
   • Com relacionem les entrevistes amb les lectures?
   • Des de la diversitat dels àmbits del coneixement, podem parlar d'una única perspectiva?

  L'objectiu és que reflexioneu sobre què aporta de nou la perspectiva respecte d'una visió sense l'anàlisi de gènere, és a dir, què s'hagués passat per alt sense la perspectiva de gènere.

  Argumenteu i aporteu exemples per la vostra anàlisi a través d'un assaig escrit d'unes 1000 paraules.

  Enunciat PAC1: 23/09/2020

  Lliurament PAC1: 09/10/2020

  Qualificació: 22/10/2020

 • PAC 2:Les masculinitats des de la perspectiva de gènere.

  L'estudi de les masculinitats s'ha introduït recentment en els estudis de gènere. Volem que a través d'aquesta PAC pugueu reflexionar sobre el significat de la masculinitat en la perspectiva de gènere.

  En aquesta  PAC hauràs de: 

  • - Utilitzar la caixa d'eines ("Gèneres i Contemporaneïtats") (com a mínim apartats 3, 4 i 5)

   - Visualitza l'entrevista de Begonya Enguix que trobaràs a la web d'entrevistes a expertes.

   - Accedeix al llibre digital "Masculinidad/es. Poder y crisis" < http://www.sidocfeminista.org/images/books/01079/01079_00.pdf  >
   i llegeix els capítols de Josep-Vicent Marqués, R.W. Connell, Michael S. Kimmel y Michael Kauffman del llibre (pàgines 17 a 81).
  • Després de l'anàlisi de les fonts d'informació prèvies, podries definir per què és important tenir en compte les masculinitats en l'anàlisi del gènere? Com s'ha d'incloure els homes en la perspectiva de gènere?
  • Argumenta la teva resposta a partir de les lectures i activitats realitzades a través d'un assaig escrit d'unes 1000 paraules. Busca un tema o aspecte de la realitat on tindria sentit fer un abordatge de les masculinitats. Com s'hauria de treballar amb els homes i la masculinitat en aquest tema o aspecte concret de la realitat actual?

   Enunciat PAC2: 09/10/2020

   Lliurament PAC2: 04/11/2020

   Qualificació: 20/11/2020

 • PAC 3: El gènere en les emocions (amor romàntic?)

  La societat contemporània es regeix per un concepte d'amor romàntic que implica regles heteronormatives i fixes que oprimeixen no solament el concepte d'amor, sinó a les persones que es relacionen amb aquest tipus d'emoció. Amb aquesta activitat, pretenem explorar com es podria definir l'amor com una emoció o sentiment fora de les relacions opressives entre homes i dones i quina és la representació mediàtica d'aquesta emoció mitjançant les següents activitats: 

  - Llegeix la següent notícia que trobem el 14 de Febrer de 2017 en el diari "El Periódico": http://www.publico.es/sociedad/san-valentin-cinco-falsos-mitos.html

  - Visualitza l'entrevista de Teresa Cabruja que trobaràs a la web d'entrevistes a expertes. 

  - Repassa el contingut de la caixa d'eines de les unitats 4 i 5.

  - Llegeix  l'article de: Távora, Ana ; Esteban Galarza, Mari Luz. L'amor romàntic i la subordinació social de les dones: revisions i propostes. En: Anuari de psicologia, Any 2008, Vol. 39, número 1. Dedicat a: Dones, cicles vitals i benestar, p. 59-74.

  Després de l'anàlisi de les fonts d'informació prèvies, podries definir des de la perspectiva de gènere l'amor com a emoció? Argumenta la teva resposta i aporta exemples a través d'un assaig escrit d'unes 1000 paraules.

  Enunciat PAC 3: 04/11/2020

  Lliurament PAC 3: 1/12/2020

  Qualificació PAC 3: 17/12/2020 

Format de les PACs

Les PACs 1, 2 i 3 hauran de tenir al voltant de les tres pàgines, amb lletra mida 12, amb interliniat d'1,5. És a dir, unes 1000 paraules com a màxim (sense comptar la bibliografía). 

Si us plau, tituleu l'arxiu que remeteu amb els vostres dos cognoms seguits per "PAC1" o "PAC2" (e.g. "cognom1cognom2PAC1.doc", "cognom1cognom2PAC2.pdf", etc).

Si teniu dubtes sobre aspectes formals, en aquesta web podeu consultar diferents temes com l'estructura, les referències o la citació: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert

 

Criteris de valoració de les PACs

 • Demostrar haver llegit i entès els materials del seminari que es requereixen a cada PAC.
 • L'habilitat de relacionar els diferents materials per respondre a la pregunta que se us formula a cada PAC (la "caixa d'eines", les entrevistes  i els articles escollits)
 • Identificar arguments propis de la perspectiva de gènere i ésser coherent en el desenvolupament de l'argumentació.
 • Ésser clars i correctes en l'expressió escrita.

Puntuació de les PACs

Cada PAC val un terç de la nota d'Avaluació continuada.

PAC de Recuperació

Aquesta activitat serà només per a les persones que, amb causa justificada, no hagin pogut entregar una de les PACs.

Amunt

L'objectiu de les proves de síntesi és comprovar que sou els autors i autores dels treballs. Per tant, tenen a veure amb el que ja heu fet. Per aprovar-les cal repassar l'activitat duta a terme durant el semestre i la documentació que haureu usat. No són gens difícils si heu anat seguint el curs, però cal tenir fresca la matèria. A l'alumnat al que no li sigui possible seguir l'AC o que no la superi, haurà de fer un examen final presencial que consistirà en tres preguntes sobre els materials de l'assignatura. Durant l'examen no es podrà consultar els materials del curs.

Amunt

En el termini que el consultor haurà establert, totes les PACs tindran una resposta individualitzada. 

Amunt