Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research Codi:  63.502    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

One of the main objectives of this course is to obtain a good knowledge of some of the most relevant quantitative techniques, their advantages and disadvantages, their applicability according to the type of data and subjects of study, and their complementarity. With these techniques, we will do different activities by using different statistical packages (such as LISREL), discussing possible relationships of dependence or interdependence between variables. I hope it will be useful in your research activity.

Although it is a practical course, where we will apply each technique to particular cases, with real data, you will also have basic references in both, web format and recommended bibliography, to understand the theoretical foundations of each technique.

Amunt

This course complements the knowledge that is developed in previous quantitative courses of the Master Programme in Information and Knowledge Society.

Amunt

S1: Good knowledge of the most relevant quantitative and qualitative techniques, their advantages and disadvantages, their applicability according to the type of data and subjects of study and their complementarity.

S2: Ability to determine the feasibility and reliability, the strengths and weaknesses of different methods and techniques.

S3: Awareness of the possibilities, opportunities and issues posed by empirical analysis of the Internet and other ICTs.

S4: Mastering of a statistical suite that facilitates the application of statistical techniques, analysis of data and drawing of conclusions.

Amunt

1. Sampling methods

1.1. Universe (population) and sample

1.2. Most used sampling methods 

2. Topics in econometrics

2.1. Assumptions for the Multiple Linear Regression Model

2.2. Model misspecification

2.3. Sample inadequacy: Multicolinearity & Outliers

2.4. Usual problems with the error term: Heteroscedascity & Autocorrelation

3. Structural equations modeling (SEM)

3.1 Introduction to SEM

3.2 Scale and construct validation

3.3 Analyzing results: goodness of fit

4. Neural Networks (NN)

3.1 Introduction to Neural Networks

3.2 NN optimization process

3.3 Training of artificial NN

3.4 Goodness of fit of the network

 

Amunt

Introduction to sampling methods Web
Introduction to sampling methods DAISY
Introduction to sampling methods HTML5
Sampling PDF
Structural equation systems PDF
Topics in econometrics PDF
Unit 2. Econometrics autocorrelation practice PDF
Unit 2. Econometrics functional form practice PDF
Unit 2. Econometrics multicollinearity practice PDF
Unit 3. SEM practice PDF
Unit 4. NN practice PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt