Inversió empresarial Codi:  71.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura d'Inversió Empresarial es centra en l'anàlisi de les decisions d'inversió des d'una "perspectiva financera". S'analitzen les variables rellevants en l'estudi d'inversions, els criteris de valoració i selecció d'inversions i es conclou analitzant tècniques proposades per a introduir l'efecte risc dins la nostra anàlisi.

Amunt

Dins del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC, Inversió empresarial és una assignatura obligatòria.

Dins del grau de Turisme, Inversió empresarial és una assignatura optativa.

Dins del grau en Màrqueting i investigació de mercats, Inversió empresarial és una assignatura obligatòria.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura, i més àmpliament de tota l'àrea de finances, ofereixen a l'estudiant la capacitat de contribuir en la gestió i direcció financera de l'empresa, sigui des d'un departament financer o des d'una altra àrea de la mateixa. La banca i els altres serveis financers són també camps professionals on s'apliquen directament aquests coneixements.

Amunt

Per superar aquesta assignatura és necessari haver vist prèviament l'actualització dels fluxos financers (assignatura de Valoració d'operacions financeres) , així com Introducció a la comptabilitat.

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:  

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

  • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

  • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
  • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
  • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

   Objectius de l'assignatura:  

Aquestes competències assenyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

1. Posar en perspectiva el paper de la direcció financera en la presa de decisions d'inversió.

2. Comprendre els mecanismes de gestió del circulant que ajuden en la gestió financera de l'empresa.

3. Desenvolupar la capacitat d'identificar els fluxos de fons rellevants que cal tenir en compte per analitzar un nou projecte d'inversió.

4. Comprendre a fons el funcionament de les diferents eines d'anàlisis d'inversions.

5. Conèixer les principals eines d'anàlisis que incorporen el risc als projectes.

Amunt

A continuació es presenten els continguts dels diferents mòduls 

 

Mòdul 1

El primer mòdul es centra en conèixer bé el negoci i realitzar un bon diagnòstic de la seva situació actual.  Gran part d'aquest primer mòdul és un repàs de ràtios i tècniques apreses en altres assignatures  Les ràtios i conceptes aquí desenvolupats són la base per a la posterior planificació financera dels projectes.

 

Mòdul 2

El mòdul 2 es centra en l'anàlisi de les inversions en actius circulants. Aquesta anàlisi és un element molt important de qualsevol projecte d'inversió que amb freqüència s'omet. En aquest mòdul s'introduiran algunes nocions bàsiques de gestió del circulant que ajudaran a millorar la situació financera de l'empresa i a reflexionar sobre qüestions com la liquiditat i el risc de la inversió en circulant. En aquest mòdul també s'estudia com les necessitats d'inversió en circulant poden variar tant en el cicle a curt com en el cicle a llarg termini, atenent a les característiques de cada negoci.

 

Mòdul 3

En el mòdul 3 s'analitzen els conceptes bàsics que permetran definir quins fluxos són importants a l'hora d'avaluar una nova inversió. Les dades són tan o més importants que les eines d'anàlisis, per la qual cosa mereix dedicar-li un mòdul sencer a analitzar quines dades són rellevants o quines dades no ho són. Indirectament, s'haurà d'entrar en aspectes de pressupost i planificació a llarg termini.

 

Mòdul 4

El mòdul 4 entra de ple en l'anàlisi d'inversions per ajudar en la presa de decisions. De moment es deixa a un costat com incorporar l'efecte incertesa en aquesta anàlisi. S'analitzen les principals eines que existeixen per analitzar i valorar un projecte d'inversió des del punt de vista financer. 

 

Mòdul 5 

En l'últim mòdul s'estudien diferents tècniques propostes per introduir l'efecte del risc dins de la nostra anàlisi.

Amunt

Inversión empresarial PDF

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts  d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre:       

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, al mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

  • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics  també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
  • Material Web Associat. Un conjunt de casos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
  • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt