Decisions tàctiques de producció Codi:  78.575    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'aborden les principals decisions estratègiques relatives a la direcció d'operacions.

Tota empresa ha de dissenyar i oferir les solucions més eficaces per a les necessitats concretes dels clients. Així, en el primer mòdul s'analitzen els conceptes relacionats amb el disseny del producte i el disseny del procés productiu per obtenir el producte que demanen els consumidors.

En el segon mòdul es tracten dues de les decisions estratègiques més importants per a una organització: la localització de l'activitat productiva i la distribució en planta.

En el tercer mòdul s'estudia la gestió de projectes i les tècniques de planificació i control de projectes, especialment útils en la configuració productiva per projecte.

Finalment, en el quart mòdul, dedicat a la filosofia just in time i a la teoria de les limitacions, es veuen les principals característiques d'aquestes dues tipologies de gestió de la producció.

Amunt

Juntament amb l'assignatura de Decisions tàctiques de producció, l'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre assolir els coneixements necessaris per poder tenir una visió global de l'àrea productiva de l'empresa. Els coneixements assolits en aquestes dues assignatures ofereixen un complement necessari avui dia per a qualsevol sortida professional donada la importància de l'àrea productiva dins l'empresa.

Mes concretament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura permeten desenvolupar tasques relacionades amb el disseny del producte i del procés, les estratègies de localització i distribució en planta, la gestió de projectes en operacions i alguns enfocaments en la direcció d'operacions com, per exemple, la teoria de les limitacions o l'aplicació del just in time.

Amunt

És recomanable haver superat l'assignatura d' Introducció a l´empresa.

Amunt

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

- Capacitat per a analitzar, planificar i organitzar l'activitat professional de manera òptima.

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

- Capacitat per a gestionar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor de l'empresa o organització.

- Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Els objectius d'aquesta assignatura són:

1. Conèixer el procés de disseny i desenvolupament de nous productes.

2. Identificar els principals factors que influeixen en la determinació de la configuració del procés productiu més adequada i descriure les principals característiques dels diferents tipus de procés.

3. Entendre la importància estratègica de les decisions sobre la localització d'una instal·lació productiva i establir els principals factors que afecten a aquestes.

4. Analitzar alguns mètodes quantitatius per valorar possibles alternatives sobre la localització d'una organització.

5. Entendre el concepte de distribució en planta i conèixer les principals tipologies.

6. Utilitzar algunes tècniques de disseny d'una bona distribució en planta.

7. Identificar la problemàtica de l'equilibrat de llocs de treball en les configuracions contínues.

8. Conèixer les principals eines utilitzades per a la planificació i control de projectes.

9. Establir les principals característiques dels sistemes just a temps i conèixer les principals eines de la direcció d'operacions en un sistema productiu just in time.

10. Establir les principals característiques de l'anomenada teoria de les limitacions.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Disseny del producte i del procés
1. Introducció a la direcció d'operacions: decisions estratègiques i tàctiques.
2. Disseny del producte.
3. Selecció i disseny del procés productiu.

Mòdul didàctic 2 Estratègies de localització i distribució en planta
1. La localització de l'activitat productiva
2. Distribució en planta

Mòdul didàctic 3 Gestió de projectes en Operacions
1. La gestió de projectes
2. Tècniques de planificació i control de projectes

Mòdul didàctic 4 Alguns enfocaments en la direcció d'operacions
1. Just in Time
2. Teoria de les limitacions

 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt