Projecte en dificultats i trastorns de l'aprenentatge Codi:  B2.136    Crèdits:  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els estudiants d'un Diploma de Postgrau han de cursar i superar el Projecte Final de Postgrau (PFP) per a poder obtenir la titulació de Diploma de Postgrau. El PFP és un projecte orientat al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar -amb criteri professional, creatiu i innovador- les competències adquirides al llarg del Diploma de Postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Així doncs, el PFP constitueix una de les «execucions clau» que mostra el nivell de formació adquirit als estudis cursats. El PFP té una càrrega docent de 3 crèdits ECTS, la qual cosa equival a 75 hores de treball per part dels estudiants.

Amunt

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu forma part del Màster Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del llenguatge.  És una assignatura optativa i consta de 5 crèdits (d'un total de 60 crèdits del Màster). 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura representen un aprofundiment en els trastorns de la parla i de la veu. Formen part del camp de treball de la logopèdia, però també estan pensats per ser una ajuda als professionals de tot tipus d'entorns educatius, ja sigui d'àmbits d'intervenció educativa formal, no formal, com per a professionals de l'àmbit d'intervenció clínica: mestres, psicòlegs, pedagogs, etc.

Amunt

Coneixements sobre els sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

L'objectiu fonamental del PFP és que l'estudiant hagi de resoldre un cas pràctic partint de diferents fonts reals (informes, proves, activitats, enregistraments d'àudio, etc.). En aquest sentit, el PFP es basa en el mètode de cas de tal forma que els estudiants, a partir d'una informació inicial d'una realitat concreta, hagin d'iniciar i desenvolupar tot el procés d'anàlisi de les dificultats i disseny de la intervenció.

  Competències bàsiques i generals:


- Capacitat dels estudiants per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.


- Capacitat dels estudiants per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Capacitat dels estudiants per saber comunicar les seves conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


- Capacitat per a la presa de decisions.


- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes professionals.


Competències transversals:


- Capacitat d'expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques:

- Capacitat per comprendre els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa als infants amb dificultats de l'aprenentatge i el trastorn del llenguatge.

 

- Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge així com les alteracions que es deriven.


- Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.


- Capacitat per conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.


- Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.


- Capacitat per dominar els mètodes d'investigació relacionats amb dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Amunt

Dins del PFP podem distingir diversos tipus de continguts. Bàsicament, podem destacar els següents:

  • Contextualització del saber en realitats específiques.
  • Ús dels coneixements específics per a la interpretació de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • La pràctica en l'atenció de nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Destreses vinculades a la investigació-acció (coneixement de la realitat, elaboració d'hipòtesis de treball, elaboració d'estratègies d'actuació, etc.).
  • Actituds i valors necessaris en la intervenció amb nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Amunt

MATERIALS DISPONIBLES A LA BIBLIOTECA DE LA UOC

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel  (2010). A-RE-HA, anaálisis del retraso del habla : protocolos para el anáisis de la fonética y la fonología infantil. Barcelona: UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel (2007). A-RE-PA, anàlisi del retard de la parla : protocols per a l'anàlisi de la fonètica i la fonologia infantil. Barcelona : UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Bishop, Dorothy V.M., Leonard, Laurence B. (Eds.) (2000). Speech and language impairments in children : causes, characteristics, intervention and outcome. Hove: Psychology Press.

Bosch, Laura (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2010). Enraonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona : Horsori, 2010.

Gimeno, Ferran; Torres, Begonya (1995). Bases anatòmiques de la veu. Barcelona: Proa.

Owens, Robert E. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Puyuelo Sanclemente, Miguel; Rondal, Jean-Adolphe;  Wiig, Elisabeth H. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona: Masson.

Saborit, Cristóbal ; Julián, Juan Pedro (2005). L'avaluació del llenguatge infantil: ELI .Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Serra, M.; Solé, M.R.; Serrat, E.; Bel; Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.    

Tatham, Mark; Morton, Katherine (2006). Speech production and perception [Recurs electrònic]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Verhoeven, Ludo; van Balkom, Hans (Eds.) (2004). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical implications. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Amunt

 

  • Summon: cercador col·leccions electròniques i paper Biblioteca UOC
  • Cercador de revistes electròniques de la Biblioteca [+]

 

Amunt

TASQUES


El sistema de treball d'aquesta assignatura es basa en tres pilars: 1) les lectures del material docent; 2) les participacions en els debats; i 3) l'elaboració d'exercicis individuals (PAC: Proves d'Avaluació Continuada). Els continguts estan distribuïts en quatre unitats, una per a cada trastorn, i representen 14 setmanes de treball.

A l'aula (apartat Introducció) teniu un itinerari bàsic que dosifica les tasques que s'han de fer cada setmana. De manera resumida, les tasques seran (veure calendari al final del Pla docent):

Setmana 1: lectura pàgines 15-39 (definició i avaluació dels trastorns de parla). 

Setmana 2: participació en el Debat 1A . Lectures associades al debat disponibles a l'aula.

Setmana 3: lectura pàgines 39-58 (tractament dels trastorns de parla).

Setmana 4: participació en el Debat 1B. Lectures associades al debat disponibles a l'aula.

Setmana 5: elaboració de la PAC1 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 6: lectura  Mòdul 2 sobre disglòssies del  manual.

Setmana 7: lectura d'articles (disponibles a l'aula) i participació en el Debat 2.

Setmana 8: elaboració de la PAC2 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 9: lectura pàgines 111-135 (definició i avaluació de la quequesa).

Setmana 10: lectura pàgines 135-149 (tractament de la quequesa) i participació en el Debat 3.

Setmana 11: elaboració de la PAC3 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 12: lectura pàgines 159-167 (definició disfonia).

Setmana 13: lectura pàgines 169-184 (tractament disfonia) i participació en el Debat 4.

Setmana 14: elaboració de la PAC4 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

 

L'estudiant ha de lliurar un total de quatre PAC, una per a cada unitat. L'estudiant resol de forma individual les activitats que formen part de la PAC. La fase conclou amb el lliurament de la PAC al registre d'avaluació continuada (RAC).

La primera PAC s'haurà de lliurar al final de la setmana 5; la segona PAC, al final de la setmana 8; la tercera PAC, al final de la setmana 11; i la quarta PAC, al final de la setmana 14.

L'enunciat de la PAC es penjarà a l'espai corresponent de l'aula a l'inici de cada unitat.

 

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

El TAULER és l'eina bàsica de comunicació de la consultora amb els estudiants. A través del tauler, la consultora penjarà totes aquelles informacions que vulgui fer arribar a tot el grup. A més, cada diumenge (o dilluns al matí) hi penjarà un missatge recordant les tasques que s'hauran de fer durant la setmana següent.

En qualsevol moment l'estudiant pot plantejar dubtes o demanar assessorament a la consultora amb relació a qualsevol aspecte del temari que li resulti dificultós o que consideri susceptible de discussió o reflexió.

Tot i que, si ho desitja, l'estudiant pot adreçar els dubtes a la consultora de forma personal, es recomana que les preguntes i reflexions s'adrecin al FÒRUM de l'aula, a fi que tothom es pugui beneficiar del procés. En aquest sentit, encoratgem els estudiants a intervenir per ajudar els seus companys en la resolució dels dubtes o per enriquir la discussió.

Les preguntes o dubtes que l'estudiant realitzi a la consultora es respondran en poc temp (als espais on s'hagin realitzat, al Fòrum o en el correu privat).

El DEBAT és l'espai de l'aula on es portaran a terme els Debats proposats per la consultora en cada unitat.

El LANGBLOG és un videoblog en què la consultora pot enregistrar vídeos de presentació de l'assignatura, oferir explicacions per a resoldre dubtes dels estudiants, etc. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades com a pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC's) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del consultor/a, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

 

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs.

Concretament, es tracta de realitzar dues PAC i la participació en un debat. El professor col·laborador puntuarà el treball realitzat pels estudiants de 0 a 10. La nota final del Projecte Final de Postgrau s'obtindrà amb la ponderació de les notes seguint aquesta fórmula:

-PAC 1 - Anàlisi de Dificultats: 35%

-PAC 1 - Programa d'intervenció: 35%

-PAC 3 - Debat: 30%

 

Per superar l'AC s'han de presentar les tres activitats proposades, aprovant (A-9/10-, B-7/8-, C+-5/6-), com a mínim, dues de les tres activitats. Complementant el que s'acaba de dir, el suspens d'una de les tres PAC's amb una qualificació de C-(3/4), dóna dret a fer mitja amb les notes obtingudes amb les altres dues PACs, mentre que un suspens amb una D(0-2), donarà lloc al suspens de l'AC. Dit d'una altra manera, de forma extraordinària es permet aprovar l'AC suspenent una de les tres activitats però el suspens ha de ser amb una qualificació de C-, no de D.

Segons la Normativa d'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per tal que a l'estudiant obtingui una qualificació final d'AC de "N" (No Presentat), ha de lliurar menys d'un 50% de les activitats proposades. És a dir, tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les PAC's, tindran com a qualificació final d'AC una "N". En el cas d'aquesta assignatura on s'entreguen tres PACs, aquells alumnes que lliurin menys de dues, tindran com a nota al seu expedient una "N", però aquells que en presentin només dues, es farà la mitja entre les tres PACs amb la nota obtinguda a les dues presentades. Per tant, es recomana que una vegada entregades dues PACs, malgrat l'estudiant es trobés amb dificultats durant la presentació de la tercera, a poc que cregui poder treure un mínim de C-, l'entregui.

Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC's, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves, i els seus criteris de correcció. Les PACs s'han de lliurar dins el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments.

Únicament en casos excepcionals esdevinguts, on es pugui certificar àmpliament la impossibilitat d'entrega d'una PAC en el termini establert, sempre i quan el professor col·laborador consideri que la justificació és suficient, s'admetran PACs fora del termini establert, això sí, EN CAP CAS QUAN EL SOLUCIONARI JA HAGI ESTAT PENJAT A L'AULA I PUGUI SER CONSULTAT PELS ESTUDIANTS. És per això que aconsellem, en aquells casos on es pugui preveure un endarreriment de l'entrega per motius prou justificats, que l'estudiant avisi al seu professor col·laborador, abans del termini de lliurament del solucionari. D'altra banda, no es contempla sota cap escenari, la possibilitat d'elaborar PACs individuals als estudiants, diferents de les ja elaborades per a realitzar l'assignatura.

El lliurament d'activitats i/o documents per part dels estudiants haurà de fer-se en format Word.

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

Per tant, cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

La UOC disposa d'eines informàtiques per a poder comparar treballs entre estudiants, aules i anys acadèmics diferents, per tant, en cas que es detecti plagi entre estudiants, ambdós estaran automàticament suspesos en aquella assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Al mateix temps, el fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots els dubtes respecte al contingut conceptual de les preguntes de les PAC's. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta. Això es fonamenta en dues raons:

  • Donar les respostes a preguntes de les PAC es pot interpretar com un acte de còpia o plagi per part dels alumnes implicats, amb les conseqüències que es poden derivar del capítol cinquè de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, tal i com s'acaba de fer esment.
  • Les respostes que es donen poden ser incorrectes i/o induir a confusió la resta de companys/es que potser ja tenien la resposta correcta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest.

Finalment, assenyalar que les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquestes errades. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat de les errades, el professorat col·laborador podrà proposar a l'estudiant que el torni a lliurar, o fins i tot baixar la nota del treball.

 

    

 

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les quatre PAC segons els següents percentatges: PAC 1, 30%; PAC 2, 25%; PAC 3, 25% i PAC 4, 20%. Els debats d'aquesta assignatura també són avaluables: cada debat suposa un 10% de la nota de la PAC corresponent.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

Finalment, els estudiants podran demanar una revisió de la nota final de l'assignatura durant el període d'al·legacions establert previament. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent que ha dirigit el treball de l'alumne a l'assignatura, amb còpia al PRA (professor de l'assignatura). En aquest missatge ha d'exposar una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió. S'entén per explicació raonada el fet d'argumentar quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. A l'explicació raonada l'alumne ha de proporcionar exemples concrets del seu treball que considera no han segut avaluats correctament Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. Posteriorment, el col·laborador docent i el professor responsable de l'assignatura respondran conjuntament en un correu a la sol·licitud de revisió de l'estudiant.

Amunt