Game Design Codi:  B2.499    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Game Design pretén conciliar les bases teòriques i conceptuals que configuren els estudis acadèmics del videojoc (el camp de coneixement conegut com Game Studies) amb la pràctica del disseny lúdic.

En aquest sentit, l'emergència del joc com a objecte cultural central en l'oci contemporani encara no ha aconseguit formalitzar-se com un veritable ensenyament dels processos i procediments orientats a la creació d'experiències lúdiques. Per això, en aquesta assignatura pretenem orientar a l'alumne/a en el disseny i tècnica de jocs i videojocs des d'una perspectiva polièdrica que prengui en consideració la complexitat d'aquest producte interactiu.

D'aquesta manera, l'assignatura busca dotar l'alumne/a d'un coneixement transversal sobre el fet lúdic que abasta des del disseny d'experiències segons el sistema de regles de joc, l'evocació de mons de ficció interactius i, finalment, la superació del marc lúdic que suposen els serious games, newsgames i la gamificació.

Mitjançant apunts, lectures, visionats i múltiples exemples, l'assignatura busca formar futurs professionals en el camp tant de l'anàlisi humanístic i científic del joc com en el sector del disseny de productes interactius. Per tant, la relació entre coneixement teòric i l'aplicació pràctica constitueix el nucli central del curs.

Amunt

En el marc del Màster de disseny i desenvolupament de videojocs, la present assignatura una estreta relació amb l'assignatura "jocs multijugador", el Treball final de màster i, en particular, amb els diversos continguts previstos en el l'itinerari 1: Creació d'experiències de joc ".

Amunt

La tipologia de continguts de l'assignatura s'orienta, principalment, cap a dos camps professionals específics. En primer lloc, la recerca d'alt nivell vinculada al disseny lúdic i al seu impacte formal, material i de recepció. En segon lloc, a la creació empresarial i creativa de nous continguts i experiències lúdiques.

Amunt

 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema
 • Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc amb la finalitat de satisfer les necessitats de l'usuari final
 • Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i programació d'un videojoc
 • Analitzar i emprar els criteris d'experiència d'usuari més adequats per garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva
 • Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i programació d'un videojoc
 • Analitzar i emprar els criteris d'experiència d'usuari més adequats per garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva

Amunt

Disseny de jocs orientat al sistema lúdic

 • Entendre la conformació de l'espai lúdic des del punt de vista de les regles.
 • Establir els diferents nivells d'anàlisi i disseny d'un producte interactiu en relació al seu sistema normatiu.
 • Exposar i valorar diferents models i paradigmes complementaris.

Disseny de jocs orientat al món ludoficcional

 • Proporcionar el marc global que configura el debat entre la narració i el sistema de regles en un joc.
 • Segmentar el món de ficció d'un joc en diferents nivells autosuficients i interrelacionats.
 • Relacionar els mitjans afins (principalment, el cinema) amb l'exposició narratològica dels jocs.

Més enllà d'allò lúdic

 • Conceptualitzar els serious games i el seu impacte en la societat contemporània.
 • Analitzar els components i usos dels newsgame.
 • Aprofundir en l'impacte i els processos que configuren el disseny de productes i / o serveis des de la gamificació.

Amunt

Material Suport
Game Design Web
Game Design PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per superar l'avaluació contínua l'alumne/a haurà de lliurar les 3 PAC que es descriuen a continuació. Per aprovar s'han d'aprovar totes la PAC.

Descripció de les PAC

PAC 1:
En el marc d'un videojoc designat pel consultor, els alumnes hauran argumentar detalladament el disseny de les seves regles i món ludoficcional. A partir d'aquesta anàlisi, hauran de proposar un disseny alternatiu del producte ja sigui modificant el sistema normatiu o el marc ficcional.
Percentatge de la nota final: 40%

PAC 2:
A partir de l'anàlisi prèvia de jocs, els alumnes crearan un breu Game Design Document (GDD) en el qual plasmen una proposta lúdica original i interessant.
Percentatge de la nota final: 35%

PAC 3:
Els alumnes analitzaran un joc del tipus serious games / newsgame a proposta del professor col·laborador.
Percentatge de la nota final: 25%

Amunt