Comunicació corporativa i relacions institucionals Codi:  M0.750    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La gestió estratègica de la comunicació és, actualment, una funció directiva clau per a qualsevol tipus d'organització. Empreses i institucions es comuniquen diàriament amb els seus públics -interns i externs- el que suposa una oportunitat que pot convertir-se en un risc en cas de no disposar d'una estratègia de comunicació corporativa que alineï els valors de l'organització amb els seus missatges i accions.

L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals pretén aportar una aproximació general però, al mateix temps, completa i rigorosa, dels conceptes bàsics de l'àmbit en el qual s'emmarca el màster universitari. Per un costat, l'assignatura aborda el concepte, els fonaments i el procés estratègic de la comunicació corporativa, entesa com a sinònim de relacions públiques des del punt de vista de la funció gerencial o directiva. Per un altre, l'assignatura també aborda, d'una manera introductòria, les relacions entre les empreses i les institucions públiques i, més concretament, les estratègies de lobbisme: com establir relacions amb els poders públics amb l'objectiu d'influir en les seves decisions de forma ètica i transparent.

Les 3 activitats d'avaluació continuada o reptes treballen els següents continguts:

 • La comunicació corporativa i les relacions públiques: concepte i estat actual.
 • Història i evolució de les relacions públiques.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme.
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització.

A més, els enunciats dels reptes tenen un format immersiu, vinculats a l'actualitat i també a partir de casos reals.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=WJaQEQvCnGE


Amunt


L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals es configura com una introducció general a l'objecte d'estudi en el qual s'emmarca la titulació: el de la comunicació corporativa i les relacions institucionals.

Donat el seu caràcter essencial per a la comprensió dels fonaments de la comunicació corporativa, l'assignatura té un caràcter obligatori i es recomana cursar-la en el primer semestre del màster universitari. 

Amunt


Aquesta assignatura aporta els conceptes bàsics per a comprendre, dissenyar i desenvolupar professionalment activitats vinculades a l'activitat de relacions públiques empresarials i institucionals.

Entre els camps professionals en els quals es projecta, destaca el de l'exercici professional de la comunicació corporativa i institucional. Els rols professionals directament relacionats amb l'assignatura són els de responsable o director de comunicació corporativa / relacions públiques d'empreses i institucions. 

Amunt


En tractar-se d'una assignatura de caràcter introductori, amb caràcter general, no serà necessari cursar prèviament cap altra assignatura del màster. Tan sols els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades hauran de cursar els corresponents complements formatius.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 • Conèixer i comprendre el concepte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i valorar l'evolució històrica de la disciplina i la seva incidència en la pràctica actual.
 • Facilitar a l'estudiant els coneixements bàsics per a dissenyar i avaluar estratègicament un pla de comunicació corporativa i relacions institucionals i adquirir les competències per a la seva aplicació pràctica.
 • Conèixer les implicacions ètiques essencials per al correcte desenvolupament de la disciplina.

 Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.

 Competències generals:

 • Direcció i treball en equip.

 Competències transversals:

 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 Competències específiques:

 • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa. 

Entre els resultats d'aprenentatge a assolir en aquesta assignatura destaquen:

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors a l'servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a l'entorn digital per a una empresa o institució, que s'ajusti a el pla de comunicació global d'aquesta, i que contempli accions en xarxes socials, blogs, microblogs, etc.
 • Demostrar habilitats, mitjançant presentació oral, per defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

 

Amunt


L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 • La comunicació corporativa i les relacions públiques: concepte i estat actual.
 • Història i evolució de les relacions públiques.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme .
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització. 

 

Amunt

Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study XML
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study DAISY
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study EPUB 2.0
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study MOBIPOCKET
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study KARAOKE
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study HTML5
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study PDF
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt